SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.05.2019

Ma­li­ye Ba­ka­nı Naci Ağbal, Sa­kar­ya’ya bir üni­ver­si­te­nin yet­me­di­ği­ni söyledi

Ma­li­ye Ba­ka­nı Naci Ağbal, Sa­kar­ya’ya bir üni­ver­si­te­nin yet­me­di­ği­ni söyledi
İli­mi­ze gelen Ma­li­ye Ba­ka­nı Naci Ağbal, Sa­kar­ya’ya bir üni­ver­si­te­nin yet­me­di­ği­ni be­lir­te­rek ba­kan­lık ola­rak ikin­ci üni­ver­si­te­ye des­tek ver­dik­le­ri­ni söy­le­di. Ağbal 2B arazi iş­lem­le­ri­ne baş­vu­ru sü­re­si­nin alı­nan ka­rar­la uza­tıl­dı­ğı­nı bil­dir­di.08.03.2017 16:13
   Ma­li­ye Ba­ka­nı Naci Ağbal, Ser­di­van Tu­na­tan Te­sis­le­ri’nde Sa­kar­ya Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir­ler Odası üye­le­ri ile kah­val­tı­da bu­luş­tu. Kah­val­tı­ya AKP Mil­let­ve­kil­le­ri Ayhan Sefer Üstün ile Mus­ta­fa İsen, Vali Hü­se­yin Avni Coş, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zeki To­çoğ­lu, AKP İl Baş­ka­nı Fevzi Kılıç ve oda üye­le­ri ka­tıl­dı.
İkinci üniversite
   Ko­nuş­ma­sın­da Sa­kar­ya'ya bir üni­ver­si­te­nin artık yet­me­di­ği­ni vur­gu­la­yan Ağbal, şöyle dedi: "İnşal­lah Sa­kar­ya'da ikin­ci bir üni­ver­si­te­yi kur­mak üzere Va­li­miz, mil­let­ve­ki­li­miz ken­tin ileri ge­len­le­ri gay­ret içe­ri­sin­de­ler. Biz de ba­kan­lık ola­rak buna des­tek ve­ri­yo­ruz. Sa­kar­ya'da Uy­gu­la­ma­lı Bi­lim­ler Üni­ver­si­te­si­ni ku­ru­yo­ruz. Ha­yır­lı, uğur­lu olsun. Özel­lik­le sa­na­yi­le­şen, bü­yü­yen, ge­li­şen Sa­kar­ya eko­no­mi­si­ne ger­çek­ten bu üni­ver­si­te büyük değer ka­ta­cak. Uy­gu­la­ma­lı bi­lim­le­rin üni­ver­si­te ola­rak ko­num­lan­dı­rıl­ma­sı ger­çek­ten son de­re­ce önem­li çünkü sa­na­yi­de ih­ti­ya­cı­mız olan ara ele­ma­nı, ni­te­lik­li ele­ma­nı özel­lik­le tek­nik alan­da­ki ye­tiş­miş insan gü­cü­nü in­şal­lah bu üni­ver­si­te Sa­kar­ya'ya ka­zan­dı­ra­cak.
2B’de ek süre
Ağbal, 7 Mart’ta sona erecek 2B arazi iş­lem­le­ri­ne baş­vu­ru sü­re­si­nin alı­nan ka­rar­la uza­tıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Sa­kar­ya’da çok sa­yı­da 2B ara­zi­si bu­lun­du­ğu­nu ak­ta­ran Ağbal, şun­la­rı kay­det­ti: "Va­tan­daş­la­rı­mız­dan bir kısmı za­ma­nın­da mü­ra­ca­at etmiş ama öde­me­le­ri­ni yap­mak­ta sı­kın­tı çek­miş, tak­sit­le­ri­ni öde­me­miş ve hak­kı­nı kay­bet­miş. Bu­nun­la il­gi­li 7 Mart'a kadar ge­tir­miş ol­du­ğu­muz bir imkân vardı. 7 Mart gel­di­ğin­de öde­me­le­ri­ni ak­sa­tan­lar bu sis­tem­den çı­ka­rı­la­cak­lar­dı. Fakat hü­kü­met ola­rak bu ko­nu­da bir karar aldık. Sa­kar­ya başta olmak üzere bütün vi­la­yet­le­ri­miz­de 2B ara­zi­si olup da satın alma baş­vu­ru­su­nu yapan ancak öde­me­si­ni ya­pa­ma­yan veya tak­si­ti­ni öde­ye­me­yen va­tan­daş­la­rı­mı­za 6 ay daha imkan sağ­lı­yo­ruz. Yani ey­lü­le kadar öde­me­le­ri er­te­le­miş olu­yo­ruz.”
Başvurmamış olanlar
2B ara­zi­si olup da bu ara­zi­yi almak için baş­vur­ma­mış va­tan­daş­la­rı­mız için de aynı uzat­ma­yı ya­pı­tıklarını kaydeden Ağbal Do­la­yı­sıy­la 2B ara­zi­si olan va­tan­daş­la­rı­mı­za böy­le­lik­le 6 ay sü­re­li yeni bir imkan da ge­tir­miş olu­yo­ruz. Ha­yır­lı, uğur­lu olsun." 
   Bakan Ağbal, ge­li­şen, bü­yü­yen Tür­ki­ye'de Sa­kar­ya'nın önü­müz­de­ki yıl­lar­da bu bü­yü­me­den daha fazla pay ala­ca­ğı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­di.

Diğer EKONOMİ haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.