SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 17.07.2019

‘Mali di­sip­li­ni sağ­la­ya­ca­ğız’

‘Mali di­sip­li­ni sağ­la­ya­ca­ğız’
Ka­ra­su Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı seçimi için ça­lış­ma­la­rı­na devam eden CHP Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Kerem Erk­soy, basın mensup­la­rıy­la bir araya geldi. Erk­soy, açık­la­ma­sın­da mali ko­nu­da şef­faf bir be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı­nı or­ta­ya ko­ya­cak­la­rı­nı be­lirt­ti.31.01.2019 12:57
   26 0cak Cu­mar­te­si günü dü­zen­le­nen basın açık­la­ma­sın­da CHP Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Kerem Erk­soy, pro­je­le­ri ara­sın­da ön­ce­lik­le­ri­ni sı­ra­la­dı. “Bu­gün­den iti­ba­ren hem Ka­ra­su halkı hem de iki parti seç­men­le­ri ile bir­lik­te uyum içe­ri­sin­de se­çi­me ha­zır­la­na­ca­ğız” diyen Erk­soy, “Mec­lis üyesi lis­te­si için ha­zır­lık­la­ra baş­la­dık. Bu lis­te­yi ha­zır­lar­ken çok titiz bir ça­lış­ma yü­rü­te­ce­ğiz. Önem­li olan isim bul­mak değil. Ka­ra­su için ça­lı­şa­cak ve il­çe­mi­ze değer ka­ta­cak isim­le­rin ol­ma­sı ge­re­ki­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 
Yol so­ru­nu
   Va­tan­da­şın hiz­me­tin ne­re­den gel­di­ği­ne bak­ma­dı­ğı­nı ve ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da aracı ola­cak­la­rı­nı be­lir­ten Kerem Erk­soy, “Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nin için­de bu­lun­du­ğu maddi sı­kın­tı­nın far­kın­da­yız. Be­le­di­ye so­rum­lu­lu­ğun­da ol­ma­yan bir ta­le­bi, biz, ‘Bu bizim işi­miz değil, Bü­yük­şe­hir’in işi’ gibi ce­vap­lar­la red­det­me­ye­ce­ğiz. Gider il­gi­li kurum ya da yet­ki­li­ler­le gö­rü­şe­rek, aracı ola­rak onun­la çöz­me­ye ça­lı­şa­ca­ğız” şek­lin­de ko­nuş­tu. Kar­deş be­le­di­ye­ler­le iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de ola­cak­la­rı­na da de­ği­nen Erk­soy, “CHP’li be­le­di­ye­ler ara­sın­da bu iliş­ki bi­li­ni­yor. Ka­ra­su’da da bunun en güzel ör­ne­ği­ni or­ta­ya ko­ya­ca­ğız” diye be­lirt­ti. Erk­soy, Ka­ra­su için ilk ic­ra­at­la­rı­nın yol so­ru­nu­nu çöz­mek ol­du­ğu­nu da söz­le­ri­ne ek­le­di.
Su so­ru­nu 
   Kar­tal Be­le­di­ye­si’nden, ilçe mer­ke­zin­de­ki yol­la­rın ciddi an­lam­da ona­rıl­ma­sı sö­zü­nü al­dık­la­rı­nı ifade eden CHP Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Erk­soy, “Es­ki­şe­hir ve Mal­te­pe Be­le­di­ye­le­ri, yak­la­şık 3.7 ki­lo­met­re­lik sahil yo­lu­nun dü­zen­len­me­si ve bu­ra­nın pey­zaj ya­pı­mı için söz verdi” dedi. Bir be­le­di­ye­nin yol, su ve ka­na­li­zas­yon va­at­le­riy­le se­çi­me gir­me­me­si ge­rek­ti­ğin­den söz eden Kerem Erk­soy, “Be­le­di­ye­nin yap­ma­sı ge­re­ken iş­le­rin ba­şın­da bun­lar ge­li­yor. Ma­ale­sef bak­tı­ğı­mız­da bu üç hiz­me­tin bile Ka­ra­su’da tam an­la­mıy­la ya­pı­la­ma­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz” diye ko­nuş­tu. Yaz se­zo­nu­nun yoğun nü­fu­su­nun atık su te­miz­le­me iş­le­mi­ni ya­pa­cak sis­te­min mev­cut ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Erk­soy, il­çe­nin temiz içme suyu so­ru­nu­nun devam et­ti­ği­ni söy­le­di.
Ka­na­li­zas­yon sis­te­min­de 
ye­ni­lik
   “Ka­ra­su’da ilk işi­miz Ka­ra­su Be­le­di­ye­si nikâh sa­lo­nu­nun ya­pıl­ma­sı ola­cak” diye ko­nu­şan Erk­soy, söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü:
   “Ka­ra­su’da bir nikâh sa­lo­nu mev­cut değil. Ka­ra­su hal­kı­mı­zın sı­kın­tı ya­şa­ma­dan, ra­hat­lık­la dü­ğün­le­ri­ni yap­ma­sı için nikâh sa­lo­nu oluş­tur­mak, ön­ce­lik­le­ri­miz ara­sın­da yer alı­yor. Ay­rı­ca, ön­ce­lik­li ola­rak ka­na­li­zas­yon sis­te­mi­ni ge­liş­tir­me­miz lazım. Sa­hi­lin de acil bir şe­kil­de dü­zen­len­me­si ge­re­ki­yor’’
Mali di­sip­lin
   Ka­ra­su için yap­ma­yı plan­la­dı­ğı pro­je­le­ri sı­ra­la­yan Erk­soy, “İlçe­mi­zin en büyük so­run­la­rın­dan biri de oto­park me­se­le­si. Ka­ra­su’ya geniş bir katlı oto­park ka­zan­dı­ra­ca­ğız. Haf­ta­da bir gün kul­la­nı­lan 10 dö­nüm­lük pazar yeri ala­nı­nın haf­ta­nın her günü de­ğer­len­di­ri­le­bi­lecek bir alana dö­nüş­tü­re­ce­ğiz” dedi. Pro­je­le­ri­nin ilk dört yılda ya­pıl­ma­sı­nın müm­kün ol­ma­dı­ğı­na de­ği­nen Erk­soy, “İlk yıl mali di­sip­lin sağ­la­ya­ca­ğız. Mali ko­nu­da şef­faf bir be­le­di­ye­ci­lik or­ta­ya ko­ya­ca­ğız. Ancak son­ra­ki iki yılda bu ih­ti­yaç­la­ra adım atı­la­bi­lecek, belki ilk iki yıl pro­je­ler ha­ya­ta ge­çi­ri­le­me­yecek” ifa­de­le­ri­ne yer ve­re­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı. 


Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.