SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.02.2019

BBP Ka­ra­su 9. Ola­ğan Kong­re­si'ni yaptı

BBP Ka­ra­su 9. Ola­ğan Kong­re­si'ni yaptı
7 Ha­zi­ran 2015 seçim­le­ri ön­ce­sin­de AKP’den mil­let­ve­ki­li aday adayı olan Recep Soy­türk’ü des­tek­le­mek için BBP İlçe Baş­kan­lı­ğı’ndan ay­rı­lan Hasan Emi­noğ­lu 31 Mart’ta ya­pı­lan kong­re­de ye­ni­den aynı gö­re­ve geti­ril­di. 04.04.2018 17:53
   BBP Ka­ra­su 9. Ola­ğan Kong­re­si 31 Mart Cu­mar­te­si günü Züm­rüt Otel sa­lo­nun­da ya­pıl­dı. Açış ko­nuş­ma­sı­nı yapan İlçe Baş­ka­nı Hasan Emi­noğ­lu “Ebedi si­ya­si li­de­ri­miz Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu’nun onur­lu mü­ca­de­le­si dava ar­ka­daş­la­rı biz­ler ta­ra­fın­dan ik­ti­da­ra ta­şı­na­cak­tır. Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu’nun ar­ka­daş­la­rı ola­rak her türlü en­ge­li aşıp her il­çe­ye her ma­hal­le­ye her so­ka­ğa her eve ve tüm va­tan­daş­la­rı­mı­za ula­şa­rak par­ti­mi­zi ik­ti­da­ra ta­şı­ya­ca­ğız. Güçlü bir Tür­ki­ye için sağ­lam adım­lar­la he­de­fi­mi­ze yü­rü­ye­ce­ğiz’ dedi. 
Taşeron değişimi
   Daha sonra söz alan Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ahmet Yelis önce ve­fa­tı­nın 9. yılı do­la­yı­sıy­la BBP­nin ku­ru­cu Genel Baş­kan Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu’nu ve tüm şe­hit­le­ri bir kez daha rah­met­le an­dık­la­rı­nı söy­le­di. ABD Baş­kanı Trump’ın Su­ri­ye'den çe­ki­le­cek­le­ri yö­nün­de açık­la­ma­la­rı ol­du­ğu­nu anım­sa­tan Yelis. 'Tabii bunu dedi ama Men­biç’e de asker yı­ğı­yor hala. Özel gü­ven­lik güç­le­ri­ni hala tak­vi­ye edi­yor. YPG’ye ya­pı­la­cak yar­dı­mı da 200 mil­yon do­lar­dan bah­se­di­yor­lar, de­di­ler ki 'Don­dur­duk.' Per­şem­be günü çe­kil­me ka­ra­rı ve şimdi de pa­ra­nın don­dur­ma kararı, sanki Türk ka­mu­oyun­da le­hi­mi­ze bir olay gibi al­gı­lan­mak­ta. Hâl­bu­ki em­per­ya­list­ler, böl­ge­miz­de sa­de­ce ta­şe­ron de­ğiş­ti­ri­yor. YPG. PYD. SDG, adına ne der­se­niz deyin, PKK bazı böl­ge­ler­de FETÖ, DEAŞ, kul­lan­mış ol­duk­la­rı ta­şe­ron­lar­da de­ği­şik­lik ya­pı­yor­lar” diye ko­nuş­tu.
Yeni Yönetim
   Kong­re­de ya­pı­lan se­çim­ler­le BBP İlçe Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan­lı­ğı’na Hasan Emi­noğ­lu, asil üye­lik­le­re de Paşa Aslan, Cafer Avgün, Metin Cici, Cev­det Durdu, Murat Emi­noğ­lu, Hasan Genç, Tahir Kara, Ab­dül­rez­zak Ocak, Adem Öz ve Er­do­ğan Şen­gül ge­ti­ril­di.
Katılanlar
   Kong­re­ye, BBP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Yaşar Sayan, BBP Sa­kar­ya İl Baş­kanı Cemal Can, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met İspi­roğ­lu, MHP İlçe Baş­ka­nı Münir Ali Kara, Be­le­di­ye Eski Baş­ka­nı Sedat Büyük, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Fatih Eşkin, AKP İlçe Eski Başkanı Tuna Eren, teş­ki­lat üye­le­ri, va­tan­daş­lar ve par­ti­li­ler ka­tıl­dı. 

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.