SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.04.2019

Karasu’daki liselerde durum

Karasu’daki liselerde durum
İlçe­miz­de or­ta­öğ­re­ti­mi ba­şa­rıy­la ta­mam­la­yan 870 öğ­ren­ci­den 766’sı ter­cih yap­tık­la­rı okul­la­ra yer­leş­ti­ril­di. 09.08.2018 15:11
Li­se­le­re Geçiş Sı­na­vı yer­leş­tir­me so­nuç­la­rı 30 Tem­muz Per­şem­be günü açık­lan­dı. So­nuç­la­ra göre il­çe­miz­de or­ta­öğ­re­ti­mi ba­şa­rıy­la ta­mam­la­yan 22 öğ­ren­ci mer­ke­zi sınav puanı üs­tün­lü­ğü göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak is­te­dik­le­ri li­se­le­re yer­leş­ti.
Mer­ke­zi yer­leş­tir­me
Mer­ke­zi yer­leş­tir­me, mer­ke­zi sı­nav­la öğ­ren­ci alan Fen Li­se­le­ri, Sos­yal Bi­lim­ler Li­se­le­ri, Proje Uy­gu­la­yan Eği­tim Ku­rum­la­rı ile Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­le­ri­nin Ana­do­lu Tek­nik prog­ram­la­rı­na ter­cih­ler doğ­rul­tu­sun­da mer­ke­zi sınav puanı üs­tün­lü­ğü­ne göre ya­pıl­dı.
Yerel yer­leş­tir­me
Yerel yer­leş­tir­me ise okul­la­rın türü, kon­ten­ja­nı, bu­lun­duk­la­rı yere göre oluş­tu­ru­lan or­ta­öğ­re­tim kayıt alanı ile öğ­ren­ci­le­rin ika­met ad­res­le­ri, öğ­ren­ci­le­rin or­ta­okul­lar­da bu­lu­nuş­la­rı, ter­cih ön­ce­li­ği, okul ba­şa­rı pu­an­la­rı, de­vam-de­vam­sız­lık ve yaş kri­ter­le­ri göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak ya­pıl­dı.
766 öğ­ren­ci yerleşti
İlçe­miz­de or­ta­öğ­re­ti­mi ba­şa­rıy­la ta­mam­la­yan 870 öğ­ren­ci­den 766’sı mer­ke­zi sınav ve yerel yer­leş­tir­me sis­te­mi­ne göre ter­cih yap­tık­la­rı okul­la­ra yer­leş­ti­ril­di. 
31 öğ­ren­ci il dı­şı­na
So­nuç­la­ra göre 396 öğ­ren­ci Ana­do­lu Li­se­si­ne, 260 öğ­ren­ci Mes­lek ve Tek­nik li­se­le­re, 110 öğ­ren­ci ise İmam Hatip li­se­le­ri­ne yer­leş­ti. Ter­cih­ler doğ­rul­tu­sun­da 766 öğ­ren­ci­den 22’si mer­ke­zi sınav puanı üs­tün­lü­ğü göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak ter­cih yap­ma­ya hak ka­za­nır­ken, 31 öğ­ren­ci ise il dı­şın­da ter­cih yapma hak­kı­nı kul­lan­dı.
‘Mutlu etti’
Konu ile il­gi­li açık­la­ma yapan İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Çetin Tur­han, ’’İlçe­miz­de LGS’de edin­di­ği­miz ba­şa­rı eği­tim­ci­ler ola­rak biz­le­ri mutlu etti. Şuan ya­ka­la­dı­ğı­mız ba­şa­rı­yı önü­müz­de­ki yıl­lar­da da devam et­ti­re­bil­mek için eli­miz­den gelen gay­re­ti gös­te­re­ce­ğiz. Or­ta­öğ­re­tim ha­ya­tı­nı ba­şa­rıy­la ta­mam­la­yan tüm öğ­ren­ci­le­ri­mi­zi teb­rik edi­yo­rum’’ diye ko­nuş­tu. 
167 ki­şi­lik açık
Ter­cih so­nuç­la­rı­nın açık­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan il­çe­miz­de bu­lu­nan li­se­ler­de kon­ten­jan açığı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Tur­han söz­le­ri­ne şöyle devam etti: ‘’Yer­leş­tir­me so­nuç­la­rı­nın ar­dın­dan il­çe­miz­de bu­lu­nan okul­lar­da 167 ki­şi­lik kon­ten­jan açı­ğı­mız or­ta­ya çıktı. İste­di­ği okula yer­le­şe­me­yen öğ­ren­ci­le­ri­miz bu kon­ten­jan açı­ğın­dan fay­da­la­na­bi­lir­ler. Bilgi almak için İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü’ne veya e-okul boş kon­ten­jan lis­te­si sis­te­min­den ya­rar­la­na­bi­lir­ler’’ 

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.