SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.08.2019

Kerim Ali Aksoy, Ada­te­pe ve Da­rı­ça­yı­rı’nda ko­nuş­tu

Kerim Ali Aksoy, Ada­te­pe ve Da­rı­ça­yı­rı’nda ko­nuş­tu
Ma­hal­le zi­ya­ret­le­ri­ne devam eden Kerim Ali Aksoy, Ada­te­pe ve Da­rı­ça­yı­rı’nda ko­nuş­tu. Aksoy,“Se­çim­le­re az bir zaman kaldı. Her­ke­se ula­şıp ken­dimi­zi an­la­ta­ca­ğız Ka­ra­su için ter­te­miz bir sayfa aça­ca­ğız. Kim­se­ye if­ti­ra atma­ya­ca­ğız, yerel se­çi­me ya­kı­şır şe­kil­de pro­je­le­ri­mi­zi an­la­ta­ca­ğız” dedi.20.03.2019 16:05
   Ada­te­pe Ma­hal­le­si’nde halka hitap eden Sa­adet Par­ti­si Ka­ra­su Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Kerim Ali Aksoy, her ke­sim­den gör­dük­le­ri ilgi kar­şı­sın­da büyük mem­nu­ni­yet duy­duk­la­rı­nı be­lirt­ti. “Se­çim­ler­de ya­pıl­ma­yan iş­le­rin vaadi ve­ri­lir. Biz ya­pa­ma­ya­ca­ğı­mız şeyi vaat et­me­ye­ce­ğiz, et­ti­ği­mi­zi de ya­pa­ca­ğız” şek­lin­de ko­nu­şan Aksoy AK Parti ada­yı­nı ‘Gönül Be­le­di­ye­ci­li­ği’ slo­ga­nı üze­rin­den eleş­tir­di. Aksoy, “Bize bugün gel­miş­ler gönül be­le­di­ye­ci­li­ği di­yor­lar. Yeni mi ak­lı­nı­za geldi bey­ler? Bun­lar kendi gö­nül­le­ri­ni eğ­len­di­rir­ken kay­nak­la­rı­mı­zı israf edi­yor­lar­dı. Bun­la­rı bütün mil­le­ti­miz bi­li­yor. Ka­ra­su’da yıl­lar­dır gö­nül­süz mü be­le­di­ye­ci­lik ya­pı­yor­lar­dı? Mil­le­te te­pe­den bak­tı­lar, mil­le­tin için­de ol­ma­dı­lar, mil­le­tin dert­le­ri­ni din­le­me­di­ler ve dert­le­ri­ni din­le­yip der­man ol­ma­dı­lar” şek­lin­de ko­nuş­tu. “Cum­hur­baş­ka­nı­mız ‘Hal­kın için­de olun, mü­te­va­zi olun’ diyor. Çünkü yıl­lar­dır bunu yap­ma­dı­lar” diyen Kerim Ali Aksoy, “Şimdi kır­dık­la­rı gö­nül­ler akıl­la­rı­na geldi, ‘gönül be­le­di­ye­ci­li­ği’ di­yor­lar. Bu mil­let size inan­mı­yor, va­at­le­re kan­mı­yor afaki pro­je­le­ri­ni­ze al­dan­mı­yor. Ger­çek ma­na­da çözüm üre­tecek dü­rüst bir baş­kan arı­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Gü­ven­siz­lik hakim
   31 Mart ak­şa­mı gö­re­vi dev­ra­la­cak­la­rı­nı söy­le­yen Aksoy söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü: “Fikri olan, derdi olan, pro­je­si olan in­san­lar ba­şı­mız üs­tü­ne ama kapı kapı gezip sa­de­ce if­ti­ra atan, ol­ma­dık it­ti­fak­lar ile bizi ka­ra­la­yan ki­şi­le­re en iyi ce­va­bı bu dün­ya­da mil­let ahi­ret­te ise biz ve­re­ce­ğiz” diye ko­nu­şan Aksoy “Biz if­ti­ra atmak ye­ri­ne proje an­la­ta­ca­ğız, mil­le­tin dert­le­ri­ne çözüm ara­ya­ca­ğız. So­kak­la­rı­mız gü­ve­ni­lir değil. An­ne­ler ço­cuk­la­rı­nı artık parka yal­nız gön­de­re­mi­yor. Hatta okul­la­rı­na bile ken­di­le­ri gö­tü­rüp ge­ti­ri­yor­lar. Daha geçen gün pazar ara­ba­sı­nı ya­nın­da­ki di­re­ğe bağ­la­yan bir amca gör­düm. Bir­bi­ri­mi­ze güven nok­ta­sın­da gel­di­ği­miz du­ru­ma bakar mı­sı­nız? Biz tek­rar­dan aile – ma­hal­le - sos­yal iliş­ki­le­ri­mi­zi can­lan­dı­ra­ca­ğız. Genç­le­ri­mi­ze ah­lak­lı ol­ma­yı dü­rüst ol­ma­yı öğ­re­te­ce­ğiz. Bizim baş­kan ol­du­ğu­muz bir şe­hir­de her gen­ci­miz bir spor dalı ya da sa­nat­la meş­gul ola­cak. Baş emin ve dü­rüst olur­sa şehir de emin olur gö­re­cek­si­niz. Biz her­kes için temiz bir sayfa ni­ye­tiy­le yola çık­tık. Bu ne­den­le me­sa­jı­mı­zın ulaş­ma­dı­ğı, ka­pı­sı­nı çal­ma­dı­ğı­mız tek bir kişi kal­ma­ya­cak.”
Da­rı­ça­yı­rı’nda da ko­nuş­tu
   Hafta için­de Da­rı­ça­yı­rı Ma­hal­le­si sa­kin­le­riy­le de bir araya gelen Ak-soy, “Va­tan­daş, se­çe­ce­ği baş­kan­da ka­rak­ter arı­yor. Seç­men artık bi­linç­li. Ken­di­si­ni al­da­tan adaya, sırf par­ti­sin­den do­la­yı des­tek ver­me­ye­ce­ği­ni gös­te­ri­yor” dedi. İlke­le­ri­nin dü­rüst, adil, şef­faf, geç­mi­şi pü­rüz­süz, sö­zü­nün eri ve işi eh­li­ne ver­mek ol­du­ğu­nu ifade eden Kerim Ali Aksoy, “Eğer doğru tes­pit yap­maz­sak doğ­ru­yu ter­cih ya­pa­ma­yız ve do­la­yı­sıy­la da doğru sonuç bek­le­me hak­kı­na sahip ola­ma­yız. Top­lu­mun ta­ma­mı­na fayda sağ­la­ya­cak baş­kan ola­ca­ğız. Adil ola­ca­ğız. Çünkü dev­le­tin dini ada­let­tir. Şef­faf ola­ca­ğız, mil­le­ti­mi­ze hesap ve­re­ce­ğiz. İşleri ak­ra­ba­la­ra değil eh­li­ne, li­ya­kat sa­hi­bi­ne ve­re­ce­ğiz, çal­ma­ya­ca­ğız ve çal­dır­ma­ya­ca­ğız” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.