Kerim Ali Aksoy, Ada­te­pe ve Da­rı­ça­yı­rı’nda ko­nuş­tu

Kerim Ali Aksoy, Ada­te­pe ve Da­rı­ça­yı­rı’nda ko­nuş­tu
Ma­hal­le zi­ya­ret­le­ri­ne devam eden Kerim Ali Aksoy, Ada­te­pe ve Da­rı­ça­yı­rı’nda ko­nuş­tu. Aksoy,“Se­çim­le­re az bir zaman kaldı. Her­ke­se ula­şıp ken­dimi­zi an­la­ta­ca­ğız Ka­ra­su için ter­te­miz bir sayfa aça­ca­ğız. Kim­se­ye if­ti­ra atma­ya­ca­ğız, yerel se­çi­me ya­kı­şır şe­kil­de pro­je­le­ri­mi­zi an­la­ta­ca­ğız” dedi.20.03.2019 16:05
   Ada­te­pe Ma­hal­le­si’nde halka hitap eden Sa­adet Par­ti­si Ka­ra­su Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Kerim Ali Aksoy, her ke­sim­den gör­dük­le­ri ilgi kar­şı­sın­da büyük mem­nu­ni­yet duy­duk­la­rı­nı be­lirt­ti. “Se­çim­ler­de ya­pıl­ma­yan iş­le­rin vaadi ve­ri­lir. Biz ya­pa­ma­ya­ca­ğı­mız şeyi vaat et­me­ye­ce­ğiz, et­ti­ği­mi­zi de ya­pa­ca­ğız” şek­lin­de ko­nu­şan Aksoy AK Parti ada­yı­nı ‘Gönül Be­le­di­ye­ci­li­ği’ slo­ga­nı üze­rin­den eleş­tir­di. Aksoy, “Bize bugün gel­miş­ler gönül be­le­di­ye­ci­li­ği di­yor­lar. Yeni mi ak­lı­nı­za geldi bey­ler? Bun­lar kendi gö­nül­le­ri­ni eğ­len­di­rir­ken kay­nak­la­rı­mı­zı israf edi­yor­lar­dı. Bun­la­rı bütün mil­le­ti­miz bi­li­yor. Ka­ra­su’da yıl­lar­dır gö­nül­süz mü be­le­di­ye­ci­lik ya­pı­yor­lar­dı? Mil­le­te te­pe­den bak­tı­lar, mil­le­tin için­de ol­ma­dı­lar, mil­le­tin dert­le­ri­ni din­le­me­di­ler ve dert­le­ri­ni din­le­yip der­man ol­ma­dı­lar” şek­lin­de ko­nuş­tu. “Cum­hur­baş­ka­nı­mız ‘Hal­kın için­de olun, mü­te­va­zi olun’ diyor. Çünkü yıl­lar­dır bunu yap­ma­dı­lar” diyen Kerim Ali Aksoy, “Şimdi kır­dık­la­rı gö­nül­ler akıl­la­rı­na geldi, ‘gönül be­le­di­ye­ci­li­ği’ di­yor­lar. Bu mil­let size inan­mı­yor, va­at­le­re kan­mı­yor afaki pro­je­le­ri­ni­ze al­dan­mı­yor. Ger­çek ma­na­da çözüm üre­tecek dü­rüst bir baş­kan arı­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Gü­ven­siz­lik hakim
   31 Mart ak­şa­mı gö­re­vi dev­ra­la­cak­la­rı­nı söy­le­yen Aksoy söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü: “Fikri olan, derdi olan, pro­je­si olan in­san­lar ba­şı­mız üs­tü­ne ama kapı kapı gezip sa­de­ce if­ti­ra atan, ol­ma­dık it­ti­fak­lar ile bizi ka­ra­la­yan ki­şi­le­re en iyi ce­va­bı bu dün­ya­da mil­let ahi­ret­te ise biz ve­re­ce­ğiz” diye ko­nu­şan Aksoy “Biz if­ti­ra atmak ye­ri­ne proje an­la­ta­ca­ğız, mil­le­tin dert­le­ri­ne çözüm ara­ya­ca­ğız. So­kak­la­rı­mız gü­ve­ni­lir değil. An­ne­ler ço­cuk­la­rı­nı artık parka yal­nız gön­de­re­mi­yor. Hatta okul­la­rı­na bile ken­di­le­ri gö­tü­rüp ge­ti­ri­yor­lar. Daha geçen gün pazar ara­ba­sı­nı ya­nın­da­ki di­re­ğe bağ­la­yan bir amca gör­düm. Bir­bi­ri­mi­ze güven nok­ta­sın­da gel­di­ği­miz du­ru­ma bakar mı­sı­nız? Biz tek­rar­dan aile – ma­hal­le - sos­yal iliş­ki­le­ri­mi­zi can­lan­dı­ra­ca­ğız. Genç­le­ri­mi­ze ah­lak­lı ol­ma­yı dü­rüst ol­ma­yı öğ­re­te­ce­ğiz. Bizim baş­kan ol­du­ğu­muz bir şe­hir­de her gen­ci­miz bir spor dalı ya da sa­nat­la meş­gul ola­cak. Baş emin ve dü­rüst olur­sa şehir de emin olur gö­re­cek­si­niz. Biz her­kes için temiz bir sayfa ni­ye­tiy­le yola çık­tık. Bu ne­den­le me­sa­jı­mı­zın ulaş­ma­dı­ğı, ka­pı­sı­nı çal­ma­dı­ğı­mız tek bir kişi kal­ma­ya­cak.”
Da­rı­ça­yı­rı’nda da ko­nuş­tu
   Hafta için­de Da­rı­ça­yı­rı Ma­hal­le­si sa­kin­le­riy­le de bir araya gelen Ak-soy, “Va­tan­daş, se­çe­ce­ği baş­kan­da ka­rak­ter arı­yor. Seç­men artık bi­linç­li. Ken­di­si­ni al­da­tan adaya, sırf par­ti­sin­den do­la­yı des­tek ver­me­ye­ce­ği­ni gös­te­ri­yor” dedi. İlke­le­ri­nin dü­rüst, adil, şef­faf, geç­mi­şi pü­rüz­süz, sö­zü­nün eri ve işi eh­li­ne ver­mek ol­du­ğu­nu ifade eden Kerim Ali Aksoy, “Eğer doğru tes­pit yap­maz­sak doğ­ru­yu ter­cih ya­pa­ma­yız ve do­la­yı­sıy­la da doğru sonuç bek­le­me hak­kı­na sahip ola­ma­yız. Top­lu­mun ta­ma­mı­na fayda sağ­la­ya­cak baş­kan ola­ca­ğız. Adil ola­ca­ğız. Çünkü dev­le­tin dini ada­let­tir. Şef­faf ola­ca­ğız, mil­le­ti­mi­ze hesap ve­re­ce­ğiz. İşleri ak­ra­ba­la­ra değil eh­li­ne, li­ya­kat sa­hi­bi­ne ve­re­ce­ğiz, çal­ma­ya­ca­ğız ve çal­dır­ma­ya­ca­ğız” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.