SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.06.2019

2017 son dönem bu­za­ğı des­tek­le­me öde­me­le­ri­ başlıyor

2017 son dönem bu­za­ğı des­tek­le­me öde­me­le­ri­ başlıyor
Süt Üre­ti­ci­le­ri Bir­li­ği Baş­ka­nı Yusuf Ci­ve­lek, 2017 yılı son dönem bu­za­ğı des­tek­le­me öde­me­le­ri­nin 27 Ara­lık 2018 ta­ri­hi iti­ba­riy­le baş­la­ya­ca­ğı­nı du­yur­du.27.12.2018 15:03
123 bin lira
   Öde­me­le­rin TC kim­lik nu­ma­ra­sı­nın son ra­ka­mı­na göre ya­pı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Ci­ve­lek,’’ Son ra­ka­mı 0-2 olan­lar 27 Ara­lık’ta, 4-6 olan­lar 4 Ocak’ta ve kim­lik nu­ma­ra­sı 8 ile bi­ten­ler 11 Şubat’ta des­tek­le­me­le­ri­ni ala­cak­lar. Öde­me­ler saat 18:00’dan sonra ya­pı­la­cak. Bu kap­sam­da 189 üre­ti­ci­miz 369 bu­za­ğı için 123 bin lira des­tek­le­me ala­cak’’ diye ko­nuş­tu. 
Süt des­tek­le­me­le­ri
   Süt des­tek­le­me­le­ri­nin de Tem­muz ve Ağus­tos ay­la­rı için ic­ma­le alın­dı­ğı­nı ifade eden Ci­ve­lek, söz­le­ri­ne şöyle devam etti:
“Bu dö­nem­de de 874 üre­ti­ci­miz 1992 ton süt için des­tek­le­me ala­cak. Des­tek­le­me ra­ka­mı henüz Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan açık­lan­ma­dı. Umu­du­muz ra­ka­mın geçen dö­ne­me göre daha yu­ka­rı bir se­vi­ye­ye çe­kil­me­si. Önü­müz­de­ki gün­ler­de Süt Kon­se­yi’nin yeni top­lan­tı­sı ola­cak. 2019 yılı için süt re­fe­rans fi­ya­tı be­lir­le­necek. Ba­kan­lı­ğın açık­la­dı­ğı 25 ku­ruş­luk des­tek­le­me mik­ta­rı­nın süt fi­ya­tı­nın be­lir­len­me­sin­de et­ki­si ol­ma­ma­lı, zira süt fi­ya­tı yem pa­ri­te­si­ne göre çok ge­ri­de. Fi­yat­ta des­tek­le­me mik­ta­rı gibi re­vi­ze edi­lip 2 lira ola­rak açık­lan­ma­lı­dır.’’

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.