SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.06.2019

2019'un ilk belediye meclis toplantısı yapıldı

2019'un ilk belediye meclis toplantısı yapıldı
2019 yı­lı­nın ilk mec­lis top­lan­tı­sı 3 Ocak Per­şem­be günü ya­pıl­dı. Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hamza Uğur’un baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­tiri­len top­lan­tı­da üç gün­dem mad­de­si ya­pı­lan oy­la­may­la kabul edil­di.09.01.2019 14:58
   Yılın ilk mec­lis top­lan­tı­sı Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hamza Uğur’un baş­kan­lı­ğın­da ya­pıl­dı. Top­lan­tı­da Yazı İşleri Mü­dür­lü­ğü’ne ait üç gün­dem mad­de­si gö­rü­şül­dü. Bu üç madde; Mec­lis ta­ti­li, Mec­lis ka­rar­la­rı­nın sesli ve gö­rün­tü­lü ci­haz­lar­la kay­de­dil­me­si ve De­ne­tim ko­mis­yo­nu­na üç üye se­çil­me­si ko­nu­la­rın­dan oluş­tu.
Tatil konusu
   İlk mad­de­de, 5393 sa­yı­lı be­le­di­ye ka­nu­nun 20. mad­de­si­ne göre be­le­di­ye mec­li­si­nin her yıl, bir ay tatil edil­me­si­ne iliş­kin ko­nu­nun oy­la­ma­ya su­nul­du. Ya­pı­lan oy­la­ma so­nu­cun­da söz ko­nu­su gün­dem mad­de­sin­de yer alan mec­lis ta­ti­li­nin Ağus­tos ayın­da ol­ma­sı kabul edil­di. 
Sesli ve gö­rün­tü­lü ci­haz­lar
   İkinci gün­dem mad­de­si, mec­lis ka­rar­la­rı­nın sesli ve gö­rün­tü­lü ci­haz­lar­la da kay­de­dil­me­si­ne iliş­kin ko­nu­nun mec­li­se su­nul­ma­sıy­dı. Ya­pı­lan oy­la­ma­da söz ko­nu­su madde oy çok­lu­ğuy­la geçti.
De­ne­tim ko­mis­yo­nu
  Top­lan­tı­nın son mad­de­sin­de ise, 5393 Sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nun 25. mad­de­si­ne göre de­ne­tim ko­mis­yo­nu­na üç üye se­çil­me­si ko­nu­su gö­rü­şül­dü. Oy­la­ma­da AK Par­ti­li mec­lis üye­le­ri Mu­hit­tin Çot, Yakup Ayar ve İsmail Şen­türk, MHP’li mec­lis üyesi Mu­har­rem Kara aday oldu. Oy­la­ma so­nu­cun­da Mu­hit­tin Çot ve Mu­har­rem Kara 15’er oy alır­ken, İsmail Şen­türk 11 oyla, ra­ki­bi Yakup Ayar’ı ge­çe­rek de­ne­tim ko­mis­yo­nu­na se­çil­di.
İkinci toplantı
   Gün­dem mad­de­le­ri­nin gö­rü­şül­me­si­nin ar­dın­dan Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hamza Uğur bir son­ra­ki mec­lis top­lan­tı­sı­nın 7 Şubat ta­ri­hin­de ya­pı­la­ca­ğı­nı du­yur­du.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.