320 milyon harcamadan Karasu'ya düşen miras: Köprü ayağı ve demir fi­liz­le­ri

320 milyon harcamadan Karasu'ya düşen miras: Köprü ayağı ve demir fi­liz­le­ri
10 yıl önce baş­la­nan Ada­pa­za­rı-Bar­tın Demir­yo­lu Pro­je­si’nin Ari­fi­ye-Ka­ra­su bö­lümün­de ça­lış­ma­lar 7 yıl önce durdu. Alt ­ya­pı­ya ayrılan 320 mil­yon lira ödenekbuhar­laş­tı. Konu, Ulaştır­ma ve Alt­ya­pı Baka­nı Meh­met Cahit Tur­han’ın Ada­pa­za­rı zi­ya­re­tin­de gün­de­me bile getirilmedi.29.11.2019 14:58
YARI FİYATINA İHALE
Ari­fi­ye-Ka­ra­su De­mir­yo­lu hattı alt­ya­pı in­şa­atı 10 yıl önce ihale edil­di. 650 mil­yon li­ra­ya kadar ve­ri­len tek­lif­ler ara­sın­da ba­kan­lı­ğın ter­ci­hi, 320 mil­yon tek­li­fi sunan Seza İnşaat’tan yana oldu. Ancak ça­lış­ma­lar iki yol sonra durdu. Ge­rek­çe; ze­min­de çıkan ve ön­gö­rü­le­me­yen ne­den­ler ola­rak duyuruldu.
SAYIŞTAY DENETİMİ
Sağ­lık­lı bir zemin etüdü ya­pıl­ma­dı­ğı ve hak ediş­le­rin kat be kat yük­sek tu­tu­la­rak ay­rı­lan 320 mil­yon­luk öde­ne­ğin ta­ma­mı­na ya­kı­nı­nın bi­ti­ril­di­ği tar­tış­ma­la­rı yıl­lar­ca sürdü. Ka­mu­oyu­na ko­nu­nun Sa­yış­tay in­ce­le­me­si­ne alın­dı­ğı şek­lin­de bilgi sız­dı­rıl­sa da,bu konuda hiçbir ilerleme kaydedilemedi.
SÖZÜ BİLE EDİLMEDİ
Geç­ti­ği­miz hafta Ada­pa­za­rı’na gelen Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Meh­met Cahit Tur­han, Kuzey Mar­ma­ra Oto­yo­lu ve ikin­ci An­ka­ra-İstan­bul Yüksek Hızlı Tren hat­tıy­la il­gi­li müj­de­ler verdi. Hafif raylı sis­te­me des­tek sözü veren Bakan Tur­han’ın de­mir­yo­lun­dan hiç söz et­me­me­si ise dik­kat çekici bulundu.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.