SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.06.2019

AÇIKLAMANIN ELİ KULAĞINDA

AÇIKLAMANIN ELİ KULAĞINDA
AK Parti'de ilçe be­le­di­ye baş­kan aday­la­rıy­la il­gi­li ça­lış­ma­la­rın büyük bir oran­da ta­mam­lan­dı­ğı be­lir­ti­li­yor. Ka­ra­su’da 8 aday adayı arasından kimin ipi göğüsleyeceği me­rak­la bek­le­ni­yor. Bir diğer olasılık ise liste dı­şın­dan bir ismin aday ilan edilmesi27.12.2018 00:00
Ha­zır­lık­lar ta­mam­lan­dı
   31 Mart yerel se­çim­le­rin­de il­çe­ler­de aday ya­pı­la­cak isim­ler­le il­gi­li ça­lış­ma­la­rı sür­dü­ren AKP’de tek yet­ki­li Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın, ken­di­si­ne su­nu­lan ra­por­la­rı in­ce­le­di­ği ve so­nu­cun hafta so­nu­na kadar ol­ma­sa bile yeni yılla bir­lik­te açık­la­na­bi­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor. Aday be­lir­len­me sü­re­cin­de saha araş­tır­ma­la­rı ve an­ket­le­rin göz önün­de tu­tul­du­ğu ifade edi­li­yor.
Bay­rak­tar: ‘Aday de­ği­lim’
   AKP’nin aday be­lir­le­mek­te zor­lan­dı­ğı il­çe­ler­den olan Ka­ra­su’da fark­lı bek­len­ti­ler var. Genel Mer­kez’in 8 aday adayı ara­sın­da ter­cih ya­pa­ma­ma­sı du­ru­mun­da aday aday­la­rı dı­şın­da bir isme yö­ne­le­bi­le­ce­ği yo­rum­la­rı ya­pı­lı­yor. Bu kap­sam­da adı geçen Fiskobirlik Başkanı Lütfü Bay­rak­tar böyle bir tek­lif gel­me­di­ği­ni ve kesinlikle bir aday­lık ta­le­bi­nin ol­ma­dı­ğı­nı açık­la­dı.
Sıra­da mec­lis var
   İl ve İlçe be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı­nın açık­lan­ma­sı son­ra­sın­da ise be­le­di­ye mec­lis­le­riy­le il­gi­li lis­te­le­re ağır­lık ve­ri­lecek. Be­le­di­ye mec­lis­le­rin­de özel­lik­le kadın, genç ve en­gel­li aday­la­rın lis­te­ler­de ken­di­le­ri­ne yer bul­ma­sı bek­le­ni­yor. Yine be­le­di­ye mec­lis­le­rin­de kent­te söz sa­hi­bi olan ka­na­at ön­der­le­ri­ne de şans ta­nın­ma­sı plan­la­nı­yor. Ka­ra­su AKP’de şu ana kadar 30 kişi mec­lis aday­lı­ğı baş­vu­ru­sun­da bu­lun­du.
İlçelerde İtti­fak konusu
   Edi­ni­len bil­gi­le­re göre ilçe aday­la­rın açık­lan­ma­sın­da ya­şa­nan ge­cik­me­nin, son gün­ler­de Cum­hur İtti­fa­kı’nın il­çe­ler­de de it­ti­fak ya­pa­bi­le­ce­ği­ne dair ge­li­şen du­rum­dan kay­nak­lan­dı­ğı sa­nı­lı­yor. Sa­kar­ya başta olmak üzere, bü­yük­şe­hir­ler­de AKP ada­yı­nı des­tek­le­me ka­ra­rı alan MHP’de il teş­ki­lat­la­rı bazı ilçe be­le­di­ye­le­ri­nin ken­di­le­ri­ne ve­ril­me­si­ni is­ti­yor.
5 ilçe ta­le­bi
   MHP’nin Sa­kar­ya’dan önce 8 ilçe be­le­di­ye­si­ne talip ol­du­ğu; ar­dın­dan bu sa­yı­yı 6’ya, daha sonra da 4’e dü­şür­dü­ğü ko­nu­şu­lu­yor. MHP’nin is­te­di­ği il­çe­ler ara­sın­da Hen­dek, Ak­ya­zı, Geyve, Ser­di­van, Kay­nar­ca ve Ka­ra­su var. Ka­ra­su’da ortak ada­yın AKP’li ol­ma­sı ve Meh­met İspi­roğ­lu’nun de AKP’den aday çı­ka­rıl­ma­sı­na MHP seç­me­ni­nin sıcak bak­ma­ya­ca­ğı öne sü­rü­lü­yor.
Diğer se­nar­yo
   Cum­hur İtti­fa­kı’nda Sa­kar­ya’da dile ge­ti­ri­len bir başka se­nar­yo ise iki par­ti­nin Bü­yük­şe­hir’de AKP’ye des­tek ver­me­si­nin ya­nın­da MHP’ye mer­kez il­çe­ler­den bi­ri­nin ve­ril­me­si şek­lin­de. Bu du­rum­da ge­ri­ye kalan 15 il­çe­de her­kes ya­rı­şa kendi ada­yıy­la ka­tı­la­bi­lecek. İtti­fak gö­rüş­me­le­ri­nin bir­kaç güne kadar ta­mam­lan­ma­sı bek­le­ni­yor.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.