SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.07.2019

Adaylık şansı olmadığını kendisi de biliyordu

Adaylık şansı olmadığını kendisi de biliyordu
Ak Parti Karasu Belediye Meclisi üyeleri Adem Filizfidanoğlu ve Raşit Eryılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden partinin başına geçtiği kongre sonrasında yaptığı ilk toplantıda, 2019 yerel seçimleri aday belirlenme sürecinde önüne getirilecek isimlerle ilgili çekincelerini ortaya koyduğunu belirterek “O çekinceler İspiroğlu’nu da kapsayan uyarılardı. Kendisi de yeniden aday olamayacağını biliyordu” iddiasında bulundular. 27.02.2019 15:41

Ak Parti’nin 19 belediye meclisi üyesinden özellikle iki isim, 2013 yılında partilerine katılan Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu’na muhalefet etmeleriyle öne çıkıyor. Bu anlaşmazlık İspiroğlu’nun Ak Parti’ye katıldığı 28 Mayıs 2013’ten itibaren mi başladı, yoksa 2014 seçimleri sonrasında yeniden şekillenen meclisle mi alevlendi? Her iki isim, kendileri gibi muhalefet kanadında yer alan diğer arkadaşları gibi 2019 seçimleri belediye meclisi aday listelerinde yer almadı. Bu durum, kendi partilerinden seçilmiş bir belediye başkanına muhalif olmalarından mı kaynaklanıyor, yoksa başka nedenleri mi var? Karasu Haber Gazetesi Haber Müdürü Çiğdem Aksu, Filizfidanoğlu ve Eryılmaz’a anlaşmazlık konuları ile devletin üst kademesine kadar ulaştırdıkları şikâyetin nedenlerini sordu…

-Meh­met İspi­roğ­lu’nun par­ti­ye geliş sü­re­cin­de tav­rı­nız ne oldu? O dö­nem­de Ak Parti İlçe Baş­ka­nı olan İshak Sarı dı­şın­da net bir tepki gös­te­ren ol­ma­dı. Si­zin ­tav­rı­nız neydi? 

A. Fi­liz­fi­da­noğ­lu: Za­ma­nın il yö­ne­ti­mi, mil­let­ve­kil­le­ri­nin ta­ma­mı­na ya­kı­nı Meh­met İspi­roğ­lu’nun par­ti­ye trans­fe­ri­ne kar­şıy­dı. Bunu net bir şe­kil­de bi­li­yo­ruz. Buna rağ­men ge­li­şi­Ge­nel Baş­ka­nı­mı­zın ka­ra­rıy­la oldu. Biz yeni bir viz­yon ve yeni bir par­ti­ye gel­miş ol­ma­sı­na ba­ka­rak, MHP’de ya­şa­dı­ğı sü­reç­ten ders al­dı­ğı­nı ve ora­da­ki ha­ta­la­rı tek­rar­la­ma­ya­ca­ğı­nı dü­şün­dük. Yani bir umut ile genel mer­ke­zi­miz ta­ra­fın­dan alı­nan ka­ra­ra da saygı gös­te­re­rek se­çim­le­re gir­dik. 

-Se­çim sü­re­cin­de Meh­met İspi­roğ­lu’nun size karşı tu­tu­mu na­sıl­dı? Sizin aday ol­ma­nız ko­nu­sun­da nasıl bir tavır ser­gi­le­di?

R. Er­yıl­maz: Meh­met İspi­roğ­lu’nun par­ti­ye ka­tı­lı­mı­na karşı bir tutum ser­gi­le­yin­ce ken­di­si de bizi lis­te­de gör­mek is­te­me­di. Parti il yö­ne­ti­mi ve ilçe teş­ki­la­tı­nın dik du­ru­şu sa­ye­sin­de lis­te­de hem Adem Bey hem de ben yer aldık. Seçim sü­re­ci bo­yun­ca da bu ta­vır­lar­da bir de­ği­şik­lik ol­ma­dı.

-Par­ti bi­na­sı­nın ba­sıl­ma­sı olayı var. Ya­şa­nan­la­rın bir kısım so­rum­lu­lu­ğu da sizde as­lın­da. Yani sizin ye­ri­ni­ze başka isim­ler ya­zıl­say­dı parti ba­sıl­ma­ya­cak­tı di­ye­bi­lir miyiz?

A. Fi­liz­fi­anoğ­lu: Me­su­li­ye­tin ta­ma­mı­nı bize yık­mak in­saf­sız­lık olur. Asıl sı­kın­tı Baş­kan İspi­roğ­lu’nun is­te­di­ği isim­le­rin lis­te­de ol­ma­ma­sıy­dı. Mil­le­ti ga­le­ya­na ge­ti­rip önce İl Teş­ki­la­tı’na git­ti­ler. Sonra da Ka­ra­su İlçe Teş­ki­la­tı’na gelip cam çer­çe­ve in­dir­di­ler. O gün terör es­ti­ren ve par­ti­li ol­du­ğu­nu iddia eden ki­şi­ler­den ba­zı­la­rı bugün BBP’den be­le­di­ye mec­lis üye adayı ola­rak kar­şı­mız­da. Bunun de­ğer­len­dir­me­si­nin çok net ya­pıl­ma­sı ge­re­kir. O gün­ler­de baş­la­yan bu ger­gin­lik bu­gü­ne kadar ar­ta­rak sürdü. 

-Yine de ger­gin­lik to­par­lan­dı ve seçim alın­dı. En azın­dan ka­mu­oyu­na bir şey yan­sı­tıl­ma­dı. Peki ne zaman artık bu durum giz­le­ne­mez hale geldi?

R. Er­yıl­maz: Se­çim­den son­ra­ki ilk grup top­lan­tı­mız­da be­le­di­ye yö­ne­tim ka­de­me­sin­de bazı re­viz­yon­la­rın ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dile ge­tir­dik. İdari kad­ro­da en azın­dan bir ro­tas­yon ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­dik. Ancak Baş­kan İspi­roğ­lu bu is­te­ğe kesin bir dille karşı çıktı. Bu ekip­le ça­lış­ma­ya devam ede­ce­ği­ni söy­le­di. Baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı kad­ro­su­nun 3’ten 5’e çık­ma­sı­nı is­te­di. Karşı gö­rü­şü­mü­ze rağ­men grup­ta­ki mec­lis üye­le­ri­nin ço­ğun­lu­ğu kabul etti. Engel ola­ma­dık. Arsa satış yet­ki­si­nin be­le­di­ye mec­lis üye­le­rin­den alı­nıp en­cü­me­ne dev­re­dil­me­si ko­nu­su da öyle. Bu işte de yal­nız kal­dık. Mec­li­se git­ti­ği­miz­de de grup ka­ra­rı­na uyduk. Sonra gör­dük ki özel­lik­le arsa sa­tış­la­rı ile il­gi­li en­cü­men üye­le­ri­ne genel yetki ve­ril­me­si su­i­is­ti­ma­le çok açık. Aynı şe­kil­de be­le­di­ye baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı kad­ro­su­nun ar­tı­rıl­ma­sı da bi­ri­le­ri­ne il­ti­mas sağ­la­may­la so­nuç­lan­dı. Yani as­lın­da kadro ar­tı­rı­mı ol­ma­say­dı Cen­giz Kuç­han ol­ma­ya­cak­tı. Kuç­han ol­ma­say­dı 46 mil­yon­luk ihale ol­ma­ya­cak­tı. O zaman Ka­ra­su Be­le­di­ye­si bu kadar dar­bo­ğa­za düş­me­ye­cek­ti ve 75 mil­yon li­ra­lık bor­cun al­tı­na gir­me­ye­cek­ti. Zaten Ka­ra­su­lu hiç­bir be­le­di­ye baş­kan yar­dım­cı­sı o iha­le­ye imza at­maz­dı.

A. Fi­liz­fi­da­noğ­lu: Seçim ça­lış­ma­la­rın­da be­le­di­ye baş­ka­nı kendi ağ­zın­dan be­le­di­ye­mi­ze ait parke te­si­si ol­du­ğu­nu, orada üre­ti­len par­ke­ler­le halka daha iyi hiz­met ede­ce­ği­mi­zin müj­de­si­ni verdi. Se­çim­ler­den bir ay önce Ka­ra­su Be­le­di­ye­si adına parke te­si­si­ne iş­let­me ruh­sa­tı verdi. Se­çim­ler­den bir hafta sonra basın hu­zu­run­da, bütün be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri ve hal­kın ka­tı­lı­mıy­la bu parke te­si­si­nin açı­lı­şı­nı yap­tık. Daha sonra bak­tık ki parke te­si­si­ni baş­ka­sı iş­le­ti­yor. Biz bu­ra­da be­le­di­ye­nin üret­ti­ği par­ke­le­re para öde­di­ği­mi­zi tes­pit ettik. Be­le­di­ye­ye ait olan parke te­si­si­nin nasıl olup da başka bir şah­sın üs­tü­ne geç­ti­ği­ni bir türlü öğ­re­ne­me­dik. Bu­nun­la il­gi­li iha­le­ye, en­cü­men ka­ra­rı­na ya da başka bir satış yön­te­mi­ne de ula­şa­ma­dık. Bu ko­nu­ya iliş­kin hiç­bir so­ru­mu­za cevap ala­ma­dık. Yine Ko­na­cık Ma­hal­le­si’nde bu­lu­nan kum oca­ğın­dan kum­la­rın sa­tıl­dı­ğı­nı öğ­ren­dik. Gayrı yasal olan bu durum ile il­gi­li soru öner­ge­le­ri­miz de ce­vap­sız kaldı. Özel­lik­le bu­ra­dan elde edi­len hak­sız ka­zan­cın ne ol­du­ğu­nu sor­duk. Bu­ra­dan gelen pa­ra­lar­la ör­tü­lü öde­nek gibi kul­la­nıl­dı­ğı ve özel har­ca­ma­lar ya­pıl­dı­ğı­nı duy­duk. Bu ko­nu­yu gün­de­me ta­şı­dık. Ancak Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve yö­ne­tim bu du­ru­ma ka­yıt­sız kaldı.

-Çalışmadan maaş alanlar iddianız var.

A. Filizfidanoğlu: Yine Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nde ça­lış­ma­dan maaş alan­la­rın ol­du­ğu­na iliş­kin ko­nu­yu gün­de­me ge­tir­dik. Bu du­ru­mu bel­ge­le­dik. Baş­ka­na ge­re­ği­ni yap­ma­sı­nı ön­der­dik. Baş­kan Bey’in ma­ka­mın­da­ki grup top­lan­tı­sın­da maaş bord­ro­la­rı­nı ken­di­si­ne gös­ter­dik ve “bu ki­şi­le­re neden ça­lış­ma­dan maaş öden­di­ği” şek­lin­de­ki so­ru­mu­za, önce “yok öyle bir şey” dedi. Ar­dın­dan maaş bord­ro­la­rı­nı gö­rün­ce “O kol­tuk­ta otur­mak ile bu kol­tuk­ta otur­mak fark­lı­dır” dedi ve ko­nu­yu ka­pa­dı. Aka­bin­de ku­man­ya pa­ket­le­ri ile il­gi­li en­cü­men üyesi Nus­ret Şen ile ya­şa­nan ger­gin­lik ve ar­dın­dan is­ti­fa et­me­si gibi ko­nu­lar ne­ti­ce­sin­de bizim Baş­kan İspi­roğ­lu’na olan gü­ve­ni­miz sona erdi. Ken­di­si­nin iyi ni­ye­ti­ne olan iti­ma­dı­mı­zı da yi­tir­dik. 46 mil­yon­luk meş­hur ihale ya­pı­la­na kadar bu ko­nu­la­rı ka­mu­oyu ile pay­laş­ma­dık ve grup içe­ri­sin­de dü­zelt­me yo­lu­na git­tik. Artık Baş­kan par­ti­de­ki top­lan­tı­la­ra ka­tıl­ma­dı­ğı için grup­ta so­ra­ma­dı­ğı­mız so­ru­la­rı mec­lis­te sor­mak zo­run­da kal­dık. Bu durum da zaman zaman ger­gin­li­ğe neden oldu. Cevap ve­re­me­di­ği ko­nu­lar­da da baş­kan beyin ses yük­selt­me­le­ri­ne mu­ha­tap olduk. 

Biz de bu aşa­ma­dan sonra artık her adımı dik­kat­le in­ce­le­dik. İlçe Baş­ka­nı­mız İshak Sarı ve İlçe Teş­ki­la­tı­mı­zın da des­te­ği ile Ak Parti Genel Mer­ke­zi’ne, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’na ve Cum­hur­baş­kan­lı­ğı İle­ti­şim Mer­ke­zi’ne ge­rek­li ol­du­ğu­nu dü­şün­dü­ğü­müz şi­ka­yet­le­ri­mi­zi ak­tar­dık. Ar­dın­dan İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Efkan Ala ve Sü­ley­man Soylu’nun gön­der­di­ği mü­fet­tiş­ler ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan so­ruş­tur­ma dos­ya­la­rı yar­gı­ya ta­şın­dı. Bazı ko­nu­la­ra dava açıl­dı, ba­zı­la­rı­nın so­ruş­tur­ma­sı devam edi­yor. On­la­rın da ti­tiz­lik­le in­ce­len­di­ği­ni bi­li­yo­ruz. Ak Parti bu ko­nu­da yan­lış­lık­la­rın üs­tü­nü ört­me­di, ak­si­ne üs­tü­ne gitti. Yargı sü­re­ci­nin bu ko­nu­da (muh­te­me­len darbe kal­kış­ma­sı­nın da et­ki­siy­le) yavaş kal­dı­ğı­nı söy­le­mek müm­kün. 

-Meh­met İspi­roğ­lu’nun ken­di­si­ni ça­lış­tır­ma­dı­ğı­nız yö­nün­de bir eleş­ti­ri­si var. Bu iddia doğru mu? Nasıl bir engel olma yo­lu­na git­ti­niz?

A. Fi­liz­fi­da­noğ­lu: Baş­kan ya­pa­ca­ğı iş­ler­le il­gi­li bi­zim­le hiç­bir ko­nu­yu is­ti­şa­re et­me­di. Do­la­yı­sıy­la is­te­sek de engel olma şan­sı­mız yoktu. Engel ola­bil­sey­dik 46 mil­yon­luk ihale ya­pıl­maz­dı. Keşke engel ola­bil­sey­dik de ar­sa­la­rın bir­ço­ğu­nun peş­keş çe­kil­me­sey­di. Baş­kan İspi­roğ­lu’na açık­ça sor­mak is­ti­yo­rum: “Hangi işi yap­mak is­te­din de biz sana engel olduk? Hangi yolu as­falt­la­ya­cak­tı, hangi yola parke dö­şe­ye­cek­ti de engel olduk?

Kay­nar­ca yolu kav­şa­ğın­da­ki be­le­di­ye­ye ait ar­sa­nın met­re­ka­re­si­ni Ka­ra­yol­la­rı 650 li­ra­dan ka­mu­laş­tı­rı­yor. Be­le­di­ye­nin he­sa­bı­na yak­la­şık 13 mil­yon nakit ödü­yor. Be­le­di­ye ise ken­di­ne ait olan ter­mi­nal ar­sa­sı­nın bi­ti­şi­ğin­de­ki ar­sa­yı ise met­re­ka­re­si 183 li­ra­dan Ga­zi­emir­li bir mali mü­şa­vi­re sa­tı­yor. Daha sonra aynı arsa Ka­ra­su­lu bir şah­sın üze­ri­ne ge­çi­yor. Bu ar­sa­yı ger­çek de­ğe­ri üze­rin­den sat­say­dı 2 mil­yon lira daha bizim ka­sa­mı­za ge­le­cek­ti. Bu para ile de iki ma­hal­le­nin tüm yol­la­rı as­falt­la­nır­dı. Küçük Ka­ra­su Ma­hal­le­si’nde köy ko­na­ğı­nın üs­tün­de bu­lun­du­ğu ar­sa­nın ger­çek de­ğe­ri 350-400 bin lira iken, 120 bin li­ra­ya satış ger­çek­leş­ti ve be­le­di­ye bi­le­rek za­ra­ra uğ­ra­tıl­dı. Ara­da­ki bedel ile Küçük Ka­ra­su Ma­hal­le­si’ndeki bütün ara yol­lar as­falt­la­nır­dı. Bu mu hiz­met?

Ka­ra­su Be­le­di­ye Bi­na­sı’nın 250 bin li­ra­ya mal ol­ma­sı ge­re­ken çatı ka­tı­nın 750 bin lira pa­ra­ya mal etmek mi hiz­met? Biz be­le­di­ye im­kan­la­rı­nın hiz­met­te kul­la­nıl­ma­sı için mü­ca­de­le ettik. Be­le­di­ye Baş­ka­nı ise be­le­di­ye im­kan­la­rı­nın şa­hıs­lar­dan, çıkar grup­la­rın­dan ve belli bir kesim mü­te­ah­hit çı­kar­la­rı doğ­rul­tu­sun­da kul­la­nıl­ma­sın­dan yana oldu. Bu ko­şul­lar al­tı­na, bu yönde ya­pı­la­cak olan her şeyi en­gel­le­miş ol­mak­tan gurur du­ya­rız.
İshak Sarı’ya en yakın isim­ler ola­rak iki­niz bi­li­ni­yor­su­nuz. Buna rağ­men Ka­ra­su’da 31 Mart Yerel Se­çim­le­rin­de neden aday gös­te­ril­me­di­niz? Bu kendi ter­ci­hi­niz miydi yoksa parti içi alı­nan karar mıydı?

R. Er­yıl­maz: Şah­sım adına Meh­met İspi­roğ­lu ile ge­çir­di­ği­miz dönem bizi zi­ya­de­si ile yordu. Biz grup top­lan­tı­la­rın­da ko­nuş­tu­ğu­muz şey­le­rin onda bi­ri­ni mil­le­tin önün­de tar­tış­ma­ya aça­ma­dık. Par­ti­ye ve da­va­ya olan bağ­lı­lı­ğı­mız her şeyi ko­nuş­ma­mı­zı en­gel­le­di. Şah­sım adına bu dönem aday aday­lık baş­vu­ru­sun­da bu­lun­ma­dım. En az bir dönem mec­lis üye­li­ğin­den uzak kal­ma­ya karar ver­miş­tim. Parti de benim bu ka­ra­rı­ma saygı gös­ter­di.

A. Fi­liz­fi­da­noğ­lu: Biz 31 Mart 2019 ta­ri­hi­ne kadar bir dönem mec­lis üyesi se­çil­dik. Mec­lis üyesi ol­du­ğu­muz dö­nem­de hiç­bir şa­ibe­ye bu­laş­ma­dan, doğ­ru­nun ya­nın­da, hak­sız­lık­la­rın kar­şı­sın­da ol­ma­ya ça­lış­tık. Haklı ol­du­ğu­muz bir çok ko­nu­da mec­lis üyesi ar­ka­da­şı­mız ta­ra­fın­dan yal­nız bı­ra­kıl­dık. Bir nevi günah ke­çi­si olduk. Kimse ko­nuş­ma­dı. Vic­dan­la­rın sesi olma gö­re­vi bize düştü. Bu du­ru­şu­mu­zu ses­siz ço­ğun­luk­lar belki tak­dir etti ancak rant grup­la­rı ve men­fa­ati­ne do­kun­du­ğu­muz çev­re­ler, be­le­di­ye­den bes­le­nen grup­lar bunu haz­me­de­me­di. Ve üze­ri­miz­de belli bir baskı oluş­tu. Be­le­di­ye Mec­lis Üye­li­ği aday aday­lık baş­vu­ru­mu yap­mış ol­ma­ma rağ­men teş­ki­lat fark­lı bir de­ğer­len­dir­me­de bu­lun­du ve bizi din­len­dir­me ge­re­ği duydu biz de bu gö­rü­şe saygı duy­duk. Za­ma­nın­da onlar ça­lış­tı biz mec­lis üyesi olduk şimdi de biz onlar için ça­lı­şa­ca­ğız. El­bir­li­ği ile Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ni şa­ibe­ler­den uzak, Ka­ra­su için ça­lı­şan bir yö­ne­ti­me tes­lim ede­ce­ğiz.

-O zaman iki­ni­zi de sa­ha­da aktif ola­rak ça­lı­şır­ken gö­re­ce­ğiz... 
A. Fi­liz­fi­da­noğ­lu: Ke­sin­lik­le.
Raşit Er­yıl­maz: Dava adamı ol­ma­nın ge­re­ği ol­du­ğu üzere sa­ha­da­ki ye­ri­mi­zi ala­ca­ğız. 

-Meh­met İspi­roğ­lu aday ola­ma­ma­sı­nın ar­dın­dan ma­ka­mın­da yap­tı­ğı ilk ko­nuş­ma­sın­da son güne kadar ada­yın ken­di­si ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bu ko­nu­da bir bil­gi­niz var mı? Son güne kadar ger­çek­ten Ak Parti’nin adayı İspi­roğ­lu muydu?

R. Er­yıl­maz: Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın 18 Ağus­tos 2018 ta­ri­hin­de ye­ni­den Ak Parti Genel Baş­kan­lı­ğı’na gel­me­si­nin ar­dın­dan yap­tı­ğı MKYK top­lan­tı­sın­da, “Hak­kın­da yol­suz­luk, zim­met, rüş­vet, ev­rak­ta sah­te­ci­lik ve ben­ze­ri suç­lar­dan dos­ya­la­rı bu­lu­nan hiç­bir ismin baş­vu­ru­la­rı­nı al­ma­yın” de­di­ği­ni bi­li­yo­ruz. Bu kri­ter göz önüne alın­dı­ğın­da Meh­met İspi­roğ­lu’nun aday adayı dahi olma ih­ti­ma­li ol­ma­dı­ğı­nı bi­li­yor­duk. Ak Parti Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hu­lu­si Şen­türk bize İsp­roğ­lu’nun aday ol­ma­ya­ca­ğı­nı aylar ön­ce­sin­den net ola­rak ifade etti. Do­la­yı­sıy­la son güne kadar aday olma ko­nu­su söz ko­nu­su değil. Hatta ken­di­si­nin aday aday­la­rı ara­sın­da de­ğer­len­dir­me­ye tabi tu­tul­ma­dı­ğı­nı çok iyi bi­li­yo­ruz.

-2009 se­çim­le­rin­de Ak Parti’yi sat­tı­ğı­nı­za iliş­kin bir de­di­ko­du var. Par­ti­ni­ze iha­net et­ti­ği­niz doğru mu? Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si le­hi­ne ça­lış­tı­nız mı? 

A. Fi­liz­fi­da­noğ­lu: 2009 Be­le­di­ye Se­çim­le­rin­den 8 ay önce ya­pı­lan Ak Parti İlçe Kong­re­si’nde dö­ne­min be­le­di­ye baş­ka­nı Ahmet Genç ile bir fikir ay­rı­lı­ğı­mız oldu. Kong­re­de ta­raf­sız kal­ma­sı­nı talep et­me­mi­ze rağ­men ken­di­si Yakup Genç­bay le­hi­ne taraf oldu. Artı kong­re­yi rahat alma adına bize oy ver­me­si muh­te­mel gö­rü­len 143 de­le­ge­yi si­le­rek bizim aday ol­ma­mız en­gel­len­di. Ben de kong­re ön­ce­sin­de Ahmet Baş­kan’a söz ver­miş­tim. Kong­re­de ya­nım­da olur­sa ya­nın­da ola­ca­ğı­mı, kar­şım­da olur­sa kar­şı­sın­da ola­ca­ğı­mı ta­raf­sız kal­ma­sı ha­lin­de de yine onun ya­nın­da yer ala­ca­ğı­mın sö­zü­nü ver­dim. Ahmet Baş­kan kar­şı­mız­da ol­ma­yı ter­cih etti. Ben de onun kar­şı­sın­da oldum. Ken­di­si de Allah razı olsun o sü­reç­ten sonra gelip biz­den des­tek de is­te­me­di. İstese belki şart­lar yine de­ği­şe­bi­lir­di. Böyle bir kopma ya­şa­dık. Kar­şı­sın­da güçlü olan adayı des­tek­le­ye­ce­ği­mi dost soh­bet­le­rin­de söy­le­dim. Hiç­bir par­ti­nin hiç­bir or­ga­ni­zas­yo­nu­na ka­tıl­ma­dım. Ak Parti aley­hi­ne tek ke­li­me söz et­me­dim, et­tir­me­dim. Hiç­bir ga­ze­te ve sos­yal med­ya­ya açık­la­ma­da bu­lun­ma­dım. Ancak dost soh­bet­le­rin­de kır­gın­lı­ğı­mı dile ge­tir­dim. Bizim kır­gın­lı­ğı­mız fikir ay­rı­lı­ğın­dan­dı. Ki­şi­ler gelip ge­çi­ci­dir, ku­rum­sal kim­lik ka­lı­cı­dır. Do­la­yı­sıy­la ben Ak Parti’ye iha­net et­me­dim. O günkü adayı des­tek­le­me­dim. Beni Ak Parti’ye iha­net et­mek­le suç­la­yan sözüm ona Ak Par­ti­li­ler bugün başka par­ti­le­rin bay­ra­ğı­nı sal­lı­yor ba­zı­la­rı da be­le­di­ye mec­lis üye adayı ko­nu­mun­da.

Ka­ra­su’da se­çi­min kay­be­dil­me­si­nin mü­seb­bi­bi ola­rak şah­sı­mı gö­ren­le­re şunu söy­le­mek is­ti­yo­rum: Demek ki o günkü be­le­di­ye baş­ka­nı, mec­lis üye­le­ri, il genel mec­lis üye­le­ri, ilçe baş­ka­nı ve ilçe yö­ne­ti­mi­nin ta­ma­mı bir Adem Fi­liz­fi­da­noğ­lu et­mi­yor­muş. Bu­ra­da suçlu şah­sım değil, se­çi­mi ala­ma­yan­lar o günkü ekip­tir. O gün Ka­ra­su ile be­ra­ber Yu­va­lı­de­re, Da­rı­ça­yı­rı ve Ku­ru­de­re’de de seçim kay­be­dil­miş­tir. 
Hadi Ka­ra­su’daki seçim benim yü­züm­den kay­be­dil­di. Yu­va­lı­de­re’de de Li­man­de­re’de de Da­rı­ça­yı­rı’nda da birer Adem Fi­liz­fi­da­noğ­lu bul­mak lazım değil mi? Ben Ak Parti’nin ku­ru­cu 25 üye­sin­den bi­ri­yim. Ku­rul­du­ğu gün­den bu yana Ak Par­ti­li­yim. Bu bu şe­kil­de devam edecek.


Etiketler: karasu - belediye - meclis - Adem Filizfidanoğlu - Raşit Eryılmaz - Mehmet İspiroğlu - adaylık

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.