SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 26.05.2019

AK Parti’nin te­ma­yü­lü Pazar günü ya­pıl­dı.

AK Parti’nin te­ma­yü­lü Pazar günü ya­pıl­dı.
AK Parti’nin te­ma­yü­lü Pazar günü ya­pıl­dı. Elekt­ro­nik sis­tem­li oy­la-rn­ma­ya ka­tı­lım oranı yüzde 93’ü buldu. Baş gös­te­ren sis­tem arı­za­sı rnbir süre ge­cik­me­ye yol açsa da oylama 16.30'da tamamlandı. 21.11.2018 15:47
Önce bakanlar ve aday adayları
Ada­let ve Kal­kın­ma Par­ti­si’nin baş­kan adayı be­lir­le­me­de ki kri­ter­le­rin­den bi­ri­si olan teş­ki­lat te­ma­yü­lü 18 Kasım Pazar günü ger­çek­leş­ti­ril­di. Teş­ki­lat­la­ra men­sup 2 bin 972 par­ti­li­den 2 bin 770 kişi Ser­di­van Spor Sa­lo­nu’nda oy kul­lan­dı. 202 teş­ki­lat men­su­bu ise te­ma­yü­le ka­tıl­ma­dı. Mev­cut be­le­di­ye baş­kan­la­rı, aday olan ilçe baş­kan­la­rı ve aday aday­lı­ğı­na baş­vu­ran­la­rın de­ğer­len­di­ril­di­ği te­ma­yül­de beş so­ru­ya yanıt aran­dı. 
Beş so­ru­ya yanıt
‘Bü­yük­şe­hir/İlçe Be­le­di­ye­si hiz­met­le­ri­ni de­ğer­len­di­ri­niz ile be­le­di­ye­le­rin teş­ki­lat­lar­la iliş­ki­si nasıl?’ so­ru­lan­dan iyi-or­ta-za­yıf şık­la­rın­dan bi­ri­ni işa­ret­le­yen par­ti­li­ler, ‘AK Parti il­ke­le­riy­le bağ­da­şı­yor mu ve Tek­rar aday ola­rak gör­mek ister mi­si­niz?’ so­ru­la­rın­da da evet/hayır se­çe­nek­le­rin­den bi­ri­ni ter­cih et­ti­ler. Oy­la­ma­ya ka­tı­lan par­ti­li­ler­den ‘Bü­yük­şe­hir veya ilçe be­le­di­ye baş­ka­nı ola­rak kimi gör­mek is­ter­si­niz?’ so­ru­su­nun kar­şı­lı­ğı­na da iki ismin ya­zıl­ma­sı is­ten­di.
Süre yet­me­di
Sabah 10.00’da baş­la­ma­sı ge­re­ken elekt­ro­nik oy­la­ma sis­tem arı­za­sı ne­de­niy­le yak­la­şık ola­rak bir saat ge­cik­me­li ola­rak baş­la­dı. İlk etap­ta oy kul­la­nan teş­ki­lat men­sup­la­rı so­ru­la­ra is­te­nen sü­re­de cevap ve­re­me­yin­ce sis­tem ken­di­ni ka­pat­tı. Oy kul­la­nan­la­rın yak­la­şık ola­rak yüzde 10’luk kısmı yarım oy kul­lan­mak zo­run­da kaldı. Teş­ki­lat men­sup­la­rı­nın oy­la­ma sı­ra­sın­da ya­şa­dık­la­rı zor­luk gö­rev­li ve­kil­le­rin yar­dı­mıy­la aşıl­dı.
Anın­da Genel Mer­ke­ze ulaş­tı 
Yüzde 93 ci­va­rın­da bir ka­tı­lım­la te­ma­yü­lün ta­mam­lan­dı­ğı­nı açık­la­yan parti yet­ki­li­le­ri ka­tı­lı­mın yük­sek ol­ma­sı­nın se­vin­di­ri­ci ol­du­ğu­nu söy­le­di. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 81 ilde aynı anda ya­pı­lan te­ma­yül yok­la­ma­sın­da kul­la­nı­lan elekt­ro­nik oylar Genel Mer­ke­ze anın­da ulaş­tı­ğı söy­len­di. Teş­ki­lat men­sup­la­rı­nın oy­la­rı ‘Aday be­lir­le­me sü­re­cin­de’ genel mer­kez ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ri­lecek.
Bir dizi anket
Ak Parti’nin aday be­lir­le­me sü­re­cin­de sı­ra­nın an­ket­le­re gel­di­ği ve önü­müz­de­ki gün­ler­de te­le­fon­la, yüz yüze ve diğer yön­tem­ler­le bir dizi anket ça­lış­ma­sı ya­pı­la­ca­ğı be­lir­ti­li­yor. Te­ma­yül ve an­ket­le­rin kar­şı­laş­tı­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan Kasım ayı so­nu­na kadar Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı aday­la­rı­nın, Ara­lık so­nu­na kadar da il ve ilçe be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı­nın ilan edi­le­ce­ği ifade edi­li­yor.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.