SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.07.2018

Ak Parti yö­ne­tim lis­te­sin­de sürp­riz isim­le­rin ol­ma­sı bek­le­ni­yor.

Ak Parti yö­ne­tim lis­te­sin­de sürp­riz isim­le­rin ol­ma­sı bek­le­ni­yor.
Ak Parti, 30 Eylül’de ya­pı­la­cak olan Ka­ra­su ilçe kong­re­si­ne Av. İshak Sarı’nın tek aday ola­rak gir­me­si­ni ka­rar­laştır­dı. Karar İl Baş­ka­nı Fevzi Kılıç ta­ra­fın­dan Sarı’ya ile­til­di. 27.09.2017 17:12

Sarı’nın üçüncü dönemi

Tüm il ve il­çe­ler­de tek aday­la kong­re ya­pıl­ma­sı ka­ra­rı doğ­rul­tu­sun­da Ak Parti Ka­ra­su İlçe baş­kan­lı­ğı için be­lir­le­nen isim Av. İshak Sarı oldu. Genel Mer­kez’de alın­dı­ğı be­lir­ti­len karar İl Baş­ka­nı ta­ra­fın­dan İshak Sarı’ya ile­til­di. Sarı bu ka­ra­rı “Üçün­cü dönem gö­rev­len­di­ril­me­mi­zi, biz­le­re olan gü-ven ve des­te­ğin devam et­me­si an­la­mın­da çok mem­nun edici bu­lu­yo­rum” şek­lin­de de­ğer­len­dir­di.

Listede sürpriz isimler

Yeni yö­ne­tim için isim­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren İshak Sarı’nın üç dönem ku­ra­lı dı­şın­da kalan bazı yö­ne­ti­ci­ler­le yola devam is­te­ğin­de ol­du­ğu, bunun yanı sıra lis­te­de sürp­riz isim­le­re de yer ver­eceği ifade edi­li­yor. Ata­türk Spor Sa­lo­nu’nda ya­pı­la­cak kong­re­ye kadar 20 asil ve 10 ye­dek­ten olu­şa­cak yö­ne­tim lis­te­si­nin açık­lan­mak is­ten­me­di­ği de edi­ni­len bil­gi­ler ara­sın­da...

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.