AKP 'haberim yoktu' diyemez

AKP 'haberim yoktu' diyemez
Geçtiğimiz dönem MHP'den Karasu Belediye Meclisi üyeliği yapan ilçe eski başkanlarından Muharrem Kara seçim sonrası belediyenin borçları ve bunun nedenleri konusunda Karasu Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.02.05.2019 11:20

 

 

Mu­ha­rem Kara, Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nin son 10 yı­lı­na ait ge­liş­me­le­rin en yakın ta­nık­la­rın­dan. Önce be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı­nı ka­zan­mış par­ti­nin ilçe baş­ka­nı, ar­dın­dan da Mec­lis ve De­ne­tim Ko­mis­yo­nu üyesi ola­rak ya­şa­nan­la­rın bire bir ta­nı­ğı. Bu süre içe­ri­sin­de il­çe­nin ge­le­ce­ği­ni doğ­ru­dan il­gi­len­di­ren önem­li ka­rar­la­rın alın­dı­ğı mec­lis otu­rum­la­rı tu­ta­nak­la­rı­na ba­kıl­dı­ğın­da Kara’nın Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve diğer Mec­lis üye­le­ri­ne önem­li uya­rı­lar­da bu­lun­du­ğu gö­rü­lü­yor. Kara bazı kri­tik oy­la­ma­lar­da men­su­bu ol­du­ğu MHP Mec­lis Grubu’yla ters düş­müş. Ör­ne­ğin Ara­lık 2015'teki top­lan­tı­da 46 mil­yon­luk borç­lan­ma ta­le­bi­ne diğer 5 MHP’li üye­nin ak­si­ne hayır oyu ver­di­ği bi­li­ni­yor. 31 Mart’ta mec­lis üye­li­ği­ne aday ol­ma­yan Kara, buna seçim sü­re­ci­nin iyi yö­ne­til­me­miş ol­ma­sı­nı gerekçe gös­te­ri­yor. Kara’nın bir id­di­ası da be­le­di­ye­yi borç ba­ta­ğı­na sü­rük­len­di­ği dö­nem­de olan bi­ten­ler­den AKP yö­ne­ti­mi­nin baş­tan sona ha­ber­dar ol­du­ğu... Bu ne­den­le ge­liş­me­le­ri ‘Kendi ek­tik­le­ri­ni bi­çi­yor­lar’ şek­lin­de de­ğer­len­di­ri­yor. Mu­har­rem Kara ile 2009-2019 yıl­la­rı ara­sın­da­ki si­ya­si ge­liş­me­ler, be­le­di­ye­nin içine dü­şü­rül­dü­ğü mali kri­zin ne­den­le­ri ve İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı so­ruş­tur­ma­la­rı ile bir­lik­te baş­la­tı­lan adli ko­vuş­tur­ma sü­reç­le­ri hak­kın­da ko­nuş­tuk.

 

ÖNCE ÖZDEMİR’E TEKLİF GİTTİ

-2009 seçimlerinde Mehmet İspiroğlu’na MHP’den başkan adayı olması teklifini siz mi götürdünüz, yoksa talep kendisinden mi geldi?

M. Kara: 2009’a gelmeden önce 2004’e gidelim. İspiroğlu o zaman Genç Parti’den aday oldu ve az farkla seçimi kaybetti. 2009’da ise Genç Parti yoktu ve İspiroğlu’nun aday olabileceği en uygun parti MHP gibi görünüyordu. Fikirsel olarak da bize uzak olmadığı biliniyor. Seçim süreci yaklaştığında başkan adayı arayışı içine girdik. Örneğin Av. Recep Özdemir’e teklif götürdük. Görüşmeler sonucunda seçimi kazanmamız durumunda Özdemir’le partimiz ilkelerine uygun ve uyumlu çalışamayacağımız kanaatine vardık. Bunun ayrıntılarına girmiyorum. Ardından bazı aracılar vasıtasıyla Mehmet İspiroğlu’yla görüşmeler gerçekleşti. 2009’da MHP’nin bir yükseliş trendinde olduğu ortadaydı. İspiroğlu ile seçimi mutlaka kazanacağımız fikri olgunlaştı. Ben ilçe başkanı olarak illa da İspiroğlu adayımız olsun şeklinde bir yaklaşım göstermedim. Sonuçta şartlar öyle gelişti ve İl Yönetimi’nin de onayıyla bu yönde karar verdik.

-2009’da İspiroğlu ile seçimi kazandınız. Siz ilçe başkanı ve aynı zamanda MHP Belediye Meclisi Grubu’nun başkanıydınız. Propaganda çalışmaları sırasında vatandaşa verdiğiniz sözler oldu. Bu vaatlerin yerine getirilmesi anlamında Başkan İspiroğlu ile birlikte çalışma ortamı yaratabildiniz mi?

Yoksa İspiroğlu kendi kurduğu kadro ile mi yola devam etti?

ZAFER SARHOŞLUĞU VARDI

M. Kara: Mart 2009’da seçimi kazandığımızda bir zafer sarhoşluğu içindeydik. Ben başkanlık makamına pek fazla gitmedim. Haddimizi ve usulleri az çok biliyoruz. Ama teşkilat başkanısınız ve talepler çoğunlukla size geliyor. Bunları başkana zaman zaman ilettiğimde bana kendisinden “Sen ilçe başkanlığını yap, belediye başkanlığını bana bırak” demişti. Bu cevap aramıza doğal olarak bir mesafe koydu. Diğer taraftan işlerin yürümesi lazım. Bir yandan hizmetler yapılıyor, belediyeye elemanlar alınıyor. Bizim de verdiğimiz sözler var. Gidişatta gördüğümüz olumsuzluklar karşısında ve seçimden altı ay sonra ilçe başkanı olarak Genel Merkez’e resmi yazı yazıp belediye başkanının icraatlarının hoşumuza gitmediğini belirterek parti müfettişi istedim. 6 kişilik bir ekip geldi. Benim fikirlerimi aldılar. Belediye Meclisi üyeleriyle görüştüler. Bu durumu pek basına yansıtmadık. Sonuçta belediye başkanımızdır idare edelim filan diyerek gittiler. Biz de başkanı meclis üyeleri ile kendi başına bıraktık ve işine karışmadık. Buradan çıkardığım sonuç şudur. Seçim sırasında ilçe başkanlığı ve parti teşkilatı etkindir. Seçim kazanıldıktan sonra yollar bir şekilde ayrılır ve herkes kendi görevini yürütür.

YEMİN BİLLAH İNKÂR ETTİ

-Başkan İspiroğlu 29 Mayıs 2013’te MHP’den ayrılıp AKP’ye geçti. Bu niyetinden ne zaman haberdar oldunuz?

M. Kara: O dönemde Cevdet Karabulut hem ilçe başkanı hem de MHP meclis üyesiydi. Karabulut’a bu yöndeki duyumlarımızı ilettiğimizde, “Yok öyle şey, bir yere gitmez” cevabı vermişti. Ayrılıktan iki gün önce Yalı Mahallesi’ndeki Dostlar Kıraathanesi’nde belediye başkanı ile oturup konuştuk. “Biz arkadaşız, dostuz. Böyle bir düşüncen varsa söyle, başkasından duymayalım” dedik. Yemin etti ve yok böyle bir şey dedi. İki gün sonra da parti değiştirdi.

-İspiroğlu 2014 seçiminde AKP’den aday oldu ve seçimi kazandı. MHP de 25 kişilik mecliste 6 üyeyle temsil edildi. Siz de meclis üyesi oldunuz. 5 yıllık görev sürenizde MHP grubu olarak bütünlük içinde çalışabildiniz mi?

M. Kara: 2015 Kasım ayındaki meclis toplantısında alınan 100 milyon lira kredi kullanımı kararına kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Orada da bir sıkıntı yoktu diyorum. Bu işin içinde olan ve detayları takip eden üç MHP’li üyeydik. Ben, Fatih Şentürk ve Mehmet Çatalbaş… Diğer üç arkadaşımız hem 100 milyonluk kredi olayına hem de bunun 46 milyon liraya revize edilmesi konularında inisiyatifi grup yönetimine bıraktılar. Grup başkanımızın konuşmaları onların da görüşüdür. Şunu özellikle belirtmem lazım. Kasım toplantısında 100 milyonluk borçlanma teklifi meclise gündem dışı önergeyle geldi. Oylama sırasında MHP grubu olarak ne evet ne de hayır oyu kullandık. Video görüntülerinde var… Bunun açıklaması bizim çekimser oy kullanmış olmamızdır. Ancak tutanaklara kararın oy birliği ile alındığı yazıldı. Aralık toplantısı öncesinde MHP grubu olarak Grup Başkanı Fatih Şentürk’ün ofisinde toplandık. Orada benim mecliste yapacağım konuşma üzerinde çalıştık Ayrıca bir önceki toplantı tutanağının oybirliği yerine MHP’nin çekimser oy kullandığı şeklinde düzeltilmesi için Fatih Şentürk uyarı yapacaktı. Ama bir önceki gündemin oylamasından sonra yapacağı itirazı 3. Madde sonrasında yapınca itirazımız tutanaklara geçirilmedi. Sonuç olarak krediye onay veren diğer üyelerle birlikte bizim hakkımızda da soruşturma açıldı.

ARKASINDA BAZI GÜÇLER VAR

-Siz bu kredi olayında bir art niyet olduğunu mu söylemek istiyorsunuz?

M. Kara: Mutlaka bir art niyet var. O günden bu güne yaşanan gelişmeleri değerlendirdiğimde bende bu kredinin arkasında bazı güçlerin olduğu fikri oluştu. 100 milyonluk borçlanma önerisi niye gündem dışı olarak meclise gelsin? Önerge okununca MHP’nin altı üyesi birbirinin yüzüne bakmaya başladı. Şaşkınlık geçmeden oylamaya sunuldu. Karasu tarihinin en büyük borçlanması böyle bir oldubittiye nasıl getirilir? Hatta Başkan İspiroğlu’nun, “Yüz milyon dedik ama 10 milyon veya 20 milyon kullanabiliriz” şeklinde beyanı var.

-Siz Kasım toplantısında bir uyarıda bulunmuşsunuz. Tutanaklarda var.

M. Kara: Evet, dilimin döndüğü kadar borçlanmanın gelecek yıllarda getireceği sıkıntılara dikkat çekmiştim.

-İhale yapıldığından haberiniz olmadı mı?

M. Kara: MHP grubundan hiç kimsenin haberi olmadı.

-Belediye Başkanı İspiroğlu’nun size karşı tavrı farklıydı. Örneğin AKP’li bazı üyeler, hatta MHP’li Mehmet Çatalbaş’ın eleştirilerine karşı koyduğu tepkiyi ve azarlar gibi konuşmasını size yapmadı. Neden?

M. Kara: Onu bilemiyorum. Belki aramızdaki mesafeden kaynaklanıyor olabilir. Kendisiyle pek fazla yüzgöz olmadığım içindir.

-46 milyonluk borçlanmaya sizin dışınızda kalan 5 MHP’li üye evet oyu verdi. 7 AKP’li üye ise hayır dedi. AKP’den iki üye toplantıya gelmedi. Siz grup olarak hayır deseydiniz önerge reddedilecekti. Reddin sonucu ne olurdu?

M. Kara: İhale iptal edilirdi ve belediye bu günkü sıkıntıları yaşamazdı.

HİBEYE DÖNÜŞECEK DEDİLER

-2018 yılı başına kadar İller Bankası’ndan her ay gelen paradan eski kredi borçları için kesilen para 100 bin lira civarındaydı. Bu miktar 46 milyonluk kredi alındıktan sonra kesintiler yaklaşık 900 bin liraya yükseldi. Bunun hesabı o günlerde meclis üyelerinin önüne konulmadı mı?

M. Kara: Hayır, bize öyle bir bilgi verilmedi. Ayrıca şunu söyleyeyim. Kredi kararı alındığında bunun iki yıl ödemesiz, 20 yıl taksitle ödeneceği, hatta afet kapsamında alındığı için muhtemelen hibeye dönüşeceği söylendi. Hiçbiri gerçekleşmedi. Tam aksine 20 yıllık süreye 10 yıla çekildi. Bu gün personelin maaşı ödenemiyorsa nedeni budur.

GENEL MÜDÜRÜ AYAĞINA GETİRDİN

-Ama en azından belediye bürokratlarının böyle bir hesabı yapmış olması ve gerekli uyarılarda bulunması gerekmez miydi?

M. Kara: Can alıcı soru bu işte… Bu açılan bu kadar büyük bir kredinin gelecekte vereceği sıkıntıdan belediye başkanının haberli olduğunu düşünmüyorum. Doğuracağı sonuçtan içerideki bazı birilerinin haberi olabilir, o kadar. Başkan öyle bir organizenin içine düşürüldü ki, tahminime göre boyutları bizi aşıyor. Aralık meclisinde başkana şuna söylemiştim: “Türkiye’deki ilçe belediyeleri İller Bankası Genel Müdürü’nden randevu dahi alamazken, sen onu ayağına getirdin; seni tebrik ediyorum.” Tabi üslubum bir ironiydi. Anlayan anlamıştır. Genel Müdür ve yardımcıları kalkıp Karasu’ya geliyorsa bunun altından pis kokuların geldiğini tahmin ediyorum. Belediye Başkanı bildiğim kadarıyla dürüst biri. Yok demesini bilmiyor. Bu da onu yanlışlara sürükleyebilir. Başkanın bu olayda kurban seçildiğini düşünüyorum. Gaziemir’den getirilen Cengiz Kuçhan’ı da tanıdığını zannetmiyorum. Kendisi konuyla ilgili hiç konuşmadı. Belki çok zorda kalırsa konuşur ve her şey ortaya çıkar diye düşünüyorum.

YARGI AĞIRDAN ALIYOR

-Konu şu anda yargıda. Bu sürecin doğru işlediğine inanıyor musunuz?

M. Kara: Benim kuşkularım var. Biraz ağırdan alınıyor gibi… Karasu’da olan biteni herkes görüyor ve biliyor. Bir devlet büyüğünün yakını İller bankası Müdürü ile Karasu’ya niye gelir? Şunu da belirteyim. Kredi işi mecliste görüşülürken gerek başkan ve gerekse AKP’li meclis üyeleri bunun afet nedeniyle alındığını ve sonunda hibeye dönüşeceğini sıkça dile getirmişlerdi. Öyle bir şey olmadı. Demek ki birileri bu arkadaşlarımızın iyi niyetini de suiistimal etmişler.

-İktidar bir yana, ilçedeki muhalefet partilerinin duruma tepkisi yeterli miydi sizce?

M. Kara: Önce kendi partim MHP’den başlayayım. O dönem İlçe Başkanı Recep Ali Küçük’tü. Parti kurullarında bu konu gündeme geldi. Verilen demeçlere bakıyorsunuz, “Karasu için evet verdim” denildi. Olayın içyüzünü anlattığımızda ise duymazdan gelindi. MHP, süresi geçtikten sonra dava açtı. Ayrıca ben de kredi parasının bütçeye ilavesinin durdurulması için İdare Mahkemesi’ne dava açtım. Öğrendiğim kadarıyla yürütmeyi durdurma kararları 15 gün içerisinde karara bağlanır. Ama benim başvurup 2,5 ay sonra reddedildi. Çünkü olan olmuş ve bitmişti zaten. CHP’nin de süresi geçtikten sonra dava açtığını öğrendik.

Diyelim MHP’nin 5 üyesi krediye evet dedi. CHP’nin mecliste üyesi yoktu ama olayın üstüne farklı şekillerde gidebilirdi. Burada şu konuya vurgu yapmak istiyorum. Yeni seçilen meclis üyesi arkadaşlarıma da tavsiyem olsun. 25 üye var mecliste. Toplantıya gelirken gündeme çalışıp hazırlıklı şekilde gelsinler. Bu iş vicdanen gerekli. Geçmiş dönemde böyle olmadığını üzülerek gördüm.

MELİH EROL OLAYI YANLIŞTI

-Siz bir dönem meclis üyeliği yaptınız. Bir kez daha adaylığı düşünmediniz mi?

M. Kara: Zor bir soru. Süreç benim istemediğim şartlarda gelişti. İttifak olmasaydı listenin son sırasına yazılacaktım. AKP listelerinden MHP’ye verilen sıralar beni tatmin etmedi.

-Op. Dr. Melih Erol konusunda yaşanan gelişmelerin etkisi oldu mu?

M. Kara: O da önemli bir olay. Kendisini başkan adayı olarak açıklıyorsunuz. Melih Erol gezilmedik mahalle ve esnaf bırakmıyor. Adayın resmileştirilmesine üç gün varken geriye çekiyorsunuz. Bu kamuoyunda hoş karşılanmadı.

-Taban seçimde Cumhur İttifakı’na oy verdi mi?

M. Kara: Teşkilatçı olanlar mutlaka oy vermiştir. Ama bazı partililerin CHP’ye oy verdiğini tahmin ediyorum. Sonuçlara bakıldığında böyle görünüyor.

HERKES DERSİNE ÇALIŞMALI

-Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

M. Kara: Özellikle vurgulamak istediğim bir konu var. Mehmet İspiroğlu 2013’te AKP’ye geçti. 2014 yerel seçimlerinde de bu partinin adayı oldu ve yeniden belediye başkanı seçildi. Bu konuştuğumuz şeylerin hepsi son beş yıllık dönemde gerçekleşti ve belediye çıkmaza girdi. Yani olanlar AKP döneminde oldu. Şimdi seçilen arkadaşımız o zaman AKP ilçe başkanıydı. Bu ihale yapılırken, İller Bankası Genel Müdürü Karasu’ya gelirken haberinizin olmaması mümkün mü? Senin haberin olacak, milletvekilinin haberi olacak. Benim genel müdürüm deyip bilerek mi sustun? Onu da sormak durumundayım.

BELEDİYE AĞLAMA DUVARI DEĞİL

-İshak Sarı bunları bilerek aday oldu diyorsunuz.

M. Kara: İspiroğlu kaybetti, tamam. Ama olan bitenden şimdiki başkanın haberim yoktu demesi mümkün mü? Bunu bilerek aday oldun ve seçildin. Mazeret yok. Tabloyu biliyorum, çünkü son üç yıldır Denetim Komisyonu üyeliği yaptım. Belediye ağlama duvarı değil. Ben kahve sohbetlerinde gelecek olan arkadaşın işinin çok zor olduğunu söyleyenlerden birisiyim. İspiroğlu kazanmış olsaydı bu devranın böyle devam edeceğini de hep yineledim. Onun dışında gelecek olanın vicdani olarak bu gidişe dur demesi gerekiyordu. Kanaatimi söyleyeyim. Bu plan önceden kurgulanmış ve Karasu’da çok da güzel uygulanmış. Kimsenin ‘bilmiyordum’ mazeretinin ardına sığınmaya hakkı yok! Belediye başkanının bu işe çok da hevesli olmadığını ve biraz metozori yapıldığını tahmin ediyorum. Çünkü Aralık toplantısında Başkan İspiroğlu ile görüşen MHP’li arkadaşlarımız Fatih Şentürk ve Mehmet Çatalbaş kendilerine ‘illa evet oyu verin’ baskısı yapılmadığını söylediler. Şentürk de zaten Kanal Projesi var diye ikna olmuş. Çünkü o proje Karasu için çok önemli. Çevresi yürüyüş yolu, içinde gondolların gezdiği bir kanal düşünün. Kim se bu projeye hayır demez.


Etiketler: Karasu - belediye - MHP - Muharrem Kara -. borçlanma

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.