SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 26.05.2019

Altay Tankı’nın son durağı Arifiye!

Altay Tankı’nın son durağı Arifiye!
Altay Tankı’nın Ka­ra­su’da üre­ti­mi pro­je­si suya düştü. Sa­vun­ma Sa­na­yii Baş­kan­lı­ğı’nda im­za­la­nan söz­leş­me­ye göre Altay, Ari­fi­ye’deki Tank Palet Fab­ri­ka­sı’nda imal edi­lecek.21.11.2018 15:36
18 ay sonra tes­lim
   Altay Tan­kı­’nın seri üre­tim söz­leş­me­si, Sa­vun­ma Sa­na­yii Baş­kan­lı­ğı’n­da (SSB) geç­ti­ği­miz hafta dü­zen­le­nen tö­ren­le im­za­lan­dı. Pro­je­de, 250 Altay ana mu­ha­re­be tan­kı­nın seri üre­ti­mi plan­la­nı­yor. İlk Altay tan­kı­nın, 18 ay sonra Kara Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı­na tes­lim edil­me­si ön­gö­rü­lü­yor. Söz­leş­me kap­sa­mın­da ay­rı­ca bir adet in­san­sız ku­le­li Altay tan­kı­nın ta­sar­lan­ma­sı, ge­liş­ti­ril­me­si ve üre­ti­mi ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Altay Tankı 120 mi­li­met­re­lik tank topu, mo­dern atış kont­rol sis­te­mi, ge­liş­ti­ril­miş beka ye­te­ne­ği, lazer gü­düm­lü tank topu ateş­le­me ye­te­ne­ği gibi bir­çok tek­nik özel­li­ğe de sahip ola­cak.
Tank Palet’te üre­ti­lecek
   Ya­pı­lan seri üre­tim söz­leş­me­sin­de Altay Tankı'nın Ari­fi­ye il­çe­sin­de bu­lu­nan Tank Palet Fab­ri­ka­sı’nda üre­ti­le­ce­ği mad­de­si yer aldı. BMC'nin üre­tim için ge­rek­li alet ve ekip­man­la­rı temin ede­rek önü­müz­de­ki gün­ler­de fab­ri­ka­ya ge­ti­re­ce­ği öğ­re­nil­di. Yet­ki­li­ler­den alman bil­gi­ye göre Ka­ra­su'da ya­pa­ca­ğı ya­tı­rım­dan vaz­geç­ti­ği ko­nu­şu­lan BMC'nin Ari­fi­ye il­çe­sin­de­ki fab­ri­ka­da ilk etap­ta 40 adet Altay Tankı üre­te­ce­ği be­lir­til­di. Üre­ti­min kısa süre için­de baş­la­ma­sı bek­le­ni­yor.
Eko­no­mik kriz et­ki­si
   Ba­kan­lar Ku­ru­lu Şubat 2016’da al­dı­ğı ka­rar­la BMC’ye sa­vun­ma sa­na­yi kenti inşa etmek üzere Sa­kar­ya Ka­ra­su’da 2 bin 500 dönüm arazi tah­sis etti. Ancak bir süre önce baş gös­te­ren eko­no­mik kriz ya­tı­rım­la­rı önem­li öl­çü­de et­ki­le­di. Altay tan­kı­nın güç grubu ge­liş­tir­me işini üst­le­nen BMC, yak­la­şık 2 ay önce Ka­ra­su’daki fab­ri­ka­sı­nın in­şa­atı­nı dur­dur­muş, Sa­vun­ma Sa­na­yi Baş­kan­lı­ğı kay­nak­la­rı da, Altay’ın bu du­rum­dan et­ki­len­me­ye­ce­ği­ni, üre­ti­min İzmir’de ya­pı­la­ca­ğı­nı du­yur­muş­tu. Söz ko­nu­su haber 14 Ekim Pazar günü Oda TV ile Ay­dın­lık Ga­ze­te­si’nde yer al­mış­tı. 


Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.