SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.01.2019

ARSA SATIŞLARI MECLİSTEN DÖNDÜ

ARSA SATIŞLARI MECLİSTEN DÖNDÜ
Be­le­di­ye Mec­li­si’nin Mayıs ayı ola­ğan top-­lan­tı­sı­na, arsa sa­tış­la- ­rıy­la il­gi­li öner­ge­ler üze­rin­de­ki uzun tar­tış­ma­lar damga vurdu. Kı­zıl­cık ve De­niz­köy ma­hal­le­le­rin­de­ki üç arsa için en­cü­me­ne satış yet­ki­si ve­ril­me­si mad­de­le­ri 4’e karşı 14 oyla red­de­dil­di.10.05.2018 15:40
‘Ulan’ tu­ta­nak­tan çı­ka­rıl­dı
   3 Mayıs Per­şem­be günü top­la­nan Mec­lis’e Baş­kan­ve­ki­li Kadir Aslan baş­kan­lık etti. Yok­la­ma­nın ar­dın­dan söz alan Yakup Ayar, Nisan ayı Mec­lis top­lan­tı­sın­da Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met İspi­roğ­lu’nun, Adem Fi­liz­fi­da­noğ­lu’na karşı sarf et­ti­ği “Beni çi­le­den çı­ka­rı­yor­sun ulan” şek­lin­de­ki argo sözün tu­ta­nak­lar­dan çı­ka­rıl­ma­sı­nı öner­di. Baş­kan­ve­ki­li Kadir Aslan kul­la­nı­lan bu ke­li­me­nin Mec­lis’e ya­kış­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek tek­li­fi oy­lat­tı. Ulan söz­cü­ğü oy bir­li­ği ile tu­ta­nak­lar­dan çı­ka­rıl­dı. Ardından gün­dem dışı söz alan Meh­met Ça­tal­baş iki yıl­dır sür­dür­dü­ğü MHP Grup Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni Fatih Şen­türk’e dev­ret­ti­ği­ni bil­dir­di. Turan İma­moğ­lu da söz ala­rak Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Ka­ra­su’ya yap­tı­ğı ya­tı­rım­lar ve har­ca­ma­la­rıy­la il­gi­li genel bir bilgi sundu.
‘Mec­li­se bilgi ve­ril­me­di’
   Ata­türk Bul­va­rı’nda ya­pıl­mak­ta olan dü­zen­le­mey­le il­gi­li ola­rak söz alan MHP’li Mu­har­rem Kara konu hak­kın­da mu­ha­le­fet üye­le­ri­ne bilgi ve­ril­me­di­ği­ni ifade etti. Kara “AKP’li ar­ka­daş­la­rı ara­dık, on­la­rın da bil­gi­si yok­muş. Baş­kan­la sü­rek­li bir arada olan ki­şi­ler bile ya­pı­lan işten ha­ber­li değil. Proje iha­ley­le mi ya­pı­lı­yor, doğ­ru­dan te­min­le mi?” diye sordu.
Tek firma ka­tıl­mış
   Fen İşleri adına ya­pı­lan bil­gi­len­dir­me­de işin be­de­li­nin 488 bin lira ol­du­ğu, açı­lan iha­le­ye tek fir­ma­nın ka­tıl­dı­ğı ve dü­zen­le­me­nin 428 bin li­ra­ya mal ola­ca­ğı be­lir­til­di. Alan­da 5700 met­re­ka­re özel taş dö­şe­ne­ce­ği ve yağ­mur­su­yu hat­tı­na kıl­çık tabir edi­len ince bo­ru­lar­la tak­vi­ye edil­di­ği­ne vurgu ya­pıl­dı. Bil­gi­len­dir­me­de ay­rı­ca 20 gün önce es­na­fa ya­pı­lan işle il­gi­li el bro­şür­le­ri da­ğı­tıl­dı­ğı­na ve sos­yal med­ya­dan pay­la­şım ya­pıl­dı­ğı­na; ay­rı­ca Ata­türk Anıtı’nın da ba­kı­mı ya­pı­la­rak eski ye­ri­ne ko­nu­la­ca­ğı­na işa­ret edil­di.
Tar­tış­ma­lar
Gün­dem­de üç madde ola­rak yer alan arsa sa­tış­la­rı gö­rü­şü­lür­ken usul tar­tış­ma­sı ya­şan­dı. MHP Grup Baş­ka­nı Fatih Şen­türk sa­tış­la­rın Yazı İşle­rin­den gel­me­si­nin doğru ola­ca­ğı­na işa­ret ede­rek oy­la­ma ya­pıl­ma­sı du­ru­mun­da grup ola­rak sa­tış­la­ra ret oyu kul­la­na­cak­la­rı­nı bil­dir­di. AKP’li Turan İma­moğ­lu ise İmar ve Şe­hir­ci­lik Mü­dür­lü­ğü’nden gelen ko­nu­la­rın ko­mis­yo­na ha­va­le­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yin­ce tar­tış­ma uzadı. AKP’li Meh­met Ya­zı­cı satış ko­nu­su­nun imar­la il­gi­si bu­lun­ma­dı­ğı­nı ve mad­de­nin doğ­ru­dan oy­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği yö­nün­de görüş bil­dir­di. AKP Grup Baş­ka­nı Raşit Er­yıl­maz da satış ko­nu­la­rın­da usu­lün Yazı İşleri’nden gel­me­si ol­du­ğu­nu ha­tır­lat­tı ve oya su­nul­ma­sı­nı is­te­di.
Sa­tış­la­ra ret
Oy­la­ma ön­ce­sin­de son sözü alan MHP’li Meh­met Ça­tal­baş, Kı­zıl­cık Ma­hal­le­si’nde sa­tıl­mak is­te­nen arsa üze­rin­de­ki iki katlı bi­na­nın ahşap ola­rak gös­te­ril­di­ği­ne dik­kat çe­ke­rek “Bu bi­na­ya benim İl Genel Mec­li­si En­cü­men üye­li­ğim sı­ra­sın­da öde­nek çı­kart­tır­mış­tık. Bina ahşap değil be­to­nar­me” diye ko­nuş­tu. Ya­pı­lan tar­tış­ma­la­rın ar­dın­dan ya­pı­lan oy­la­ma­da, Kı­zıl­cık’ta üze­rin­de yapı bu­lu­nan 1940 met­re­ka­re­lik arsa ile De­niz­köy Ma­hal­le­si’nde de biri 3883 par­sel nu­ma­ra­lı 7605 met­re­ka­re, di­ğe­ri 615 par­sel nu­ma­ra­lı 992 met­re­ka­re­lik ar­sa­la­rın sa­tı­şı için en­cü­me­ne yetki ve­ril­me­si tek­li­fi 14 hayır 4 evet oyuy­la red­de­dil­di. 

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.