SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.03.2019

ATATÜRK BULVARI’NDA ESKİ DÜZENE DÖNÜLDÜ

ATATÜRK BULVARI’NDA ESKİ DÜZENE DÖNÜLDÜ
Esnaf ve Sa­nat­kâr­lar Odası Baş­ka­nı İlyas Balcı ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, Be­lediye Baş­ka­nı Meh­met İspi­roğ­lu’nu zi­ya­ret ede­rek es­na­fın şi­kâ­yet­le­ri­ni ak­tar­dı.25.07.2018 16:36
Zi­ya­ret­te, Ata­türk Bul­va­rı’nda yi­yecek içecek hiz­me­ti veren es­naf­la­rın tek­rar­dan cadde üze­ri­ne be­lir­li sa­yı­da masa ve san­dal­ye atma ta­lep­le­ri­nin ol­du­ğu­nu be­lir­ten Esnaf ve Sa­nat­kâr­lar Odası Baş­ka­nı İlyas Balcı, es­na­fın so­run­la­rı­na çözüm bu­lun­ma­sı için ge­rek­li ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. 
‘Es­na­fa sahip çı­ka­lım’
Yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­rin­den Ata­lay Ars­lan ise,’’ Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, es­naf­la­ra tra­fi­ğe ka­pa­lı cad­de­ler­de masa ve san­dal­ye atıl­ma­sı­na izin ve­rir­ken, bizim bul­va­rı­mız­da ön­ce­den var olan masa ve san­dal­ye­ler kal­dı­rıl­dı. Biz­ler bu­lun­du­ğu­muz ko­num­da hal­kı­mı­za ve yaz­lık­çı­la­rı­mı­za hiz­met ver­mek için ça­ba­lı­yo­ruz. Çay ocak­la­rı­na, kafe ve pas­ta­ne­le­re ait üçer masa is­ti­yo­ruz. Uzun yıl­lar Ka­ra­su için hiz­met veren es­na­fı­mı­za sahip çı­kıl­ma­sı ge­re­ki­yor’’ dedi.
Yeni dü­zen­le­me
Şi­kâ­yet­le­ri din­le­yen Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met İspi­roğ­lu ise, es­na­fın masa ve san­dal­ye so­ru­nu için tek­rar­dan bir dü­zen­le­me­ye gi­di­le­ce­ği­ni be­lirt­ti.


Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.