SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 17.07.2019

Av. Lütfü Bayraktar yeniden Fisko- birlik Başkanı seçildi

Av. Lütfü Bayraktar yeniden Fisko- birlik Başkanı seçildi
Tek liste ile gidilen genel ku­rul­da ye­ni­den baş­kan se­çi­len Lütfi Bay­rak­tar, “El bir­liği ve güç bir­li­ği ol­maz­sa bu işler tek ba­şı­na ça­bay­la ola­cak işler değil. Bu an­lamda des­tek is­ti­yo­ruz. Fis­ko­bir­lik iyi yolda, ben is­ti­yo­rum ki daha iyi olsun" dedi.31.01.2019 12:30
   Fis­ko­bir­lik’in 80'inci Ola­ğan Genel Ku­ru­lu geçen hafta yapıldı. Genel ku­ru­la CHP Gi­re­sun Mil­let­ve­ki­li Ne­ca­ti Tığlı, Gi­re­sun Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kerim Aksu, Gi­re­sun Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof.?Dr. Cev­det Coş­kun, de­le­ge­ler ve da­vet­li­ler ka­tıl­dı.
‘İyi yoldayız’
   Kong­re­de bir ko­nuş­ma yapan Bay­rak­tar, Fis­ko­bir­lik’in iyi yolda ol­du­ğu­nu da be­lir­te­rek, “Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan im­za­la­nan ka­rar­na­me ile TMO’nun stok­la­rın­dan 10 bin ton fın­dık te­mi­nat kar­şı­lı­ğın­da FİSKOBİRLİK’e ve­ri­li­yor. Fın­dık­lar de­po­mu­za gir­me­ye devam edi­yor” dedi.
Bay­rak­tar ko­nuş­ma­sı­nı şöyle sür­dür­dü: “Ben Ak Par­ti­li bir yö­ne­ti­ci olsam 'TMO fın­dık ala­cak' de­nil­di­ği zaman kı­ya­met ko­pa­rı­rım. Niye, TMO’ya fın­dık al­ma­sı için 100 lira ve­re­cek­sen Fis­ko­bir­lik’e 90 lira ve­re­cek­sin. Ha­zi­ne ka­zan­maz mı bu­ra­dan? Ben ha­ki­ka­ten Ak Par­ti­li ar­ka­daş­la­rı­mı­zı an­la­mak­ta zor­la­nı­yo­rum.”
‘Sahip çıkılsın’
   Bay­rak­tar ko­nuş­ma­sı­nı, “Bu mil­le­tin ku­ru­mu­na mil­let adına sahip çı­kıl­ma­sı ge­re­ki­yor. El bir­li­ği  ol­maz­sa bu işler tek ba­şı­na ça­bay­la ola­cak işler değil. Bu an­lam­da des­tek is­ti­yo­ruz. Fis­ko­bir­lik iyi yolda, ben is­ti­yo­rum ki daha iyi olsun” diye ta­mam­la­dı.
124 oy kullanıldı
   Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan gün­dem mad­de­le­ri gö­rü­şü­le­rek ka­ra­ra bağ­lan­dı. Mev­cut baş­kan Lütfi Bay­rak­tar baş­kan­lı­ğın­da­ki tek lis­tey­le gi­di­len se­çim­de, 138 de­le­ge­den 124'ü oy kul­lan­dı. Yeni yö­ne­tim ku­ru­lu da şu isim­ler­den oluş­tu:
Asil Üye­ler: Lütfi Bay­rak­tar, Arif Ka­ya­lı (Ak­ça­ko­ca), Hasan Ser­dar (Fatsa), Ömer Çebi (Arak­lı), Sıtkı Şar­man (Ordu), Nu­rit­tin Karan (Gi­re­sun). Yedek Üye­ler: Mah­mut Siv­ri­ka­ya (Ak­ça­abat), Ertan Yıl­maz (Ko­ca­ali), Halil Balık (Es­pi­ye), Cemil Temiz (Ulu­bey), Hü­se­yin Peh­li­van (Hen­dek), İrfan Çakır (Vak­fı­ke­bir)

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.