SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.07.2018

Aziz Mercan kimdir?

Aziz Mercan kimdir?
5 yıl­dır sür­dür­mek­te ol­du­ğu İstan­bul Vali Yar­dım­cı­lı­ğı’ndan Ka­ra­su Kay­ma­kam­lı­ğı’na ata­nan Aziz Mer­can 25 Eylül 2017 Pa­zar­te­si günü gö­re­vi­ne baş­la­dı. Atama ka­rar­na­me­si­nin çık­ma­sı­nın ar­dın­dan ilçe hak­kın­da ön bil­gi­ler edin­di­ği­ni be­lir­ten Mer­can, Ka­ra­su’nun yakın ge­le­cek­te ge­liş­me an­la­mın­da Sa­kar­ya’nın ve böl­ge­nin ilk sı­ra­sın­da yer ala­cak po­tan­si­ye­le sahip bu­lun­du­ğu­nu söy­le­di.28.09.2017 00:00

Yeni Ka­ra­surnKay­ma­ka­mı Aziz Mer­can ar­ka­da­şı­mız Çiğ­dem Aksu’nun so­ru­la­rı­nırnya­nıt­la­dı.

 Her ye­ni­lik be­ra­be­rin­de de­ği­şik­li­ği dernge­ti­rir.rnBu sözü Ka­ra­su an­la­mın­da nasıl de­ğer­len­di­rir­si­niz?

 

Bek­len­ti­lerrnbüyük. İlçeye gel­me­den önce il­çe­nin po­tan­si­ye­li, sos­yalrndu­ru­mu,rneği­tim, kül­tür, eko­no­mi­si, ta­rı­mı ko­nu­sun­da tabi ki ön bil­gi­le­rernsa­hi­bim.rnŞunu söy­le­ye­bi­li­rim ki Ka­ra­su Sa­kar­ya’nın is­tik­ba­li, enrnpar­lak,rnen hızlı ge­liş­me­ye açık il­çe­si­dir. Önü­müz­de­ki sü­reç­ternözel­lik­lerntu­rizm ve sa­na­yi­nin ge­li­şi­miy­le Ka­ra­su ger­çek­ten belkirnde Sa­kar­ya’nınrnbir nu­ma­ra­lı il­çe­si ol­ma­ya aday­dır.

 Hangi şart­la­ra bağlı bu ge­liş­me?

   Önem­li olanrnbaştarnVa­li­mi­zin, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mı­zın, İlçernBe­le­di­yernBaş­kan­la­rı­mı­zın ve il­de­ki kamu kurum vernku­ru­luş­la­rı­mı­zınrnözel­lik­le ya­tı­rım­cı ku­ru­luş­la­rın bir planrndâ­hi­lin­de Ka­ra­su’yarnözel bir ilgi gös­ter­me­le­ri­dir. Çünkü Ka­ra­surnbir yan­dan kuzeyrnoto­yo­lu­nun il­çe­nin içe­ri­sin­den geç­me­si vernde­mir­yo­lu pro­je­si­ninrnol­du­ğu, li­ma­nın ha­ya­ta geç­ti­ği, or­ga­ni­zernsa­na­yi­ninrnha­re­ket­len­di­ği, ba­sı­na da yan­sı­yan BMC, KibarrnHol­ding’inrnya­tı­rım­la­rı gibi önem­li ya­tı­rım­la­rın ko­nu­şul­du­ğu birrnil­çe­dir.rnSa­na­yi ko­nu­sun­da ha­re­ket­len­me bek­len­mek­te; ar­ka­sın­danrntu­rizmrnko­nu­sun­da ger­çek­ten bu­ra­da ciddi bir ha­re­ket var. Ama burnha­re­ke­tinrnbir plan, bir proje dâ­hi­lin­de ge­liş­me­si ge­re­kir.

 Tu­rizm­de ne gibi avan­taj­lar gö­rü­yor­su­nuz?

    ŞurnandarnSa­kar­ya’nın sahil bel­de­si, hatta Ko­ca­eli’nin, hatta İstan­bul’unrnsahilrnböl­ge­si… Ger­çek­ten tu­riz­min öne­mi­nin an­la­şıl­dı­ğı, tu­riz­mernkarşırngerek yerli, ge­rek­se ya­ban­cı tu­rist­le­rin yoğun ilgi gös­ter­di­ğirnburnsek­tör­de biraz daha bi­linç­li prog­ram­lı ge­liş­me sağ­lan­dı­ğın­darnger­çek­tenrnKa­ra­su bu an­lam­da da özel­lik­le Ka­ra­de­niz’inrngü­zel­lik­le­ri­nirnor­ta­ya koyma an­la­mın­da çok uygun bir uy­gu­la­ma alanırnola­cak­tır.rnKa­ra­su sahip ol­du­ğu po­tan­si­yel­le Ege’nin Bod­ru­mu nernisernSa­kar­ya’nın Ka­ra­su’yu olur diye dü­şü­nü­yo­rum. Ege’de Bod­rumrnvarsa,rnSa­kar­ya’da da Ka­ra­su var. Çok da güzel yo­lu­muz var.rnKo­ca­eli’ne,rnİstan­bul’a günü bir­lik gidip ge­li­ne­bi­lecek hal­de­dir şurnanda. Kuzeyrnoto­yo­lu­nun ya­pı­mıy­la ina­nıl­maz bir ge­liş­me ya­şa­na­ca­ğırnilçernola­cak­tır.

 Fın­dık fi­ya­tı­na karşı bir hoş­nut­suz­luk var.

   Tarım zatenrnbaşta po­tan­si­yel olan fın­dık­tır. Te­men­ni­miz fın­dık üre­ti­ci­si­ninrnçek­miş ol­du­ğu zah­me­tin kar­şı­lı­ğı­nı al­ma­sı­dır. Gerekli girişimlerrnde var.

 Sos­yal alan­da pro­je­le­ri­niz ne­ler­dir?

    Kül­tür vernsanatrnbir top­lu­mun ge­liş­me­sin­de­ki en önem­li fa­ali­yet­ler­dir. Tabirnkirnya­pıl­ma­sı ge­re­ken çok şey­ler var. Kül­tür ve sanat an­la­mın­darndönemrndönem bir takım or­ga­ni­zas­yon­la­rın ya­pıl­ma­sı­na gerekrnol­du­ğu­na,rnKa­ra­su’da bu po­tan­si­ye­lin bu­lun­du­ğu­na ina­nı­yo­rum.

    Ka­ra­su’yarnatan­dı­ğımrniçin çok mut­lu­yum. Ka­ra­su hal­kı­nı se­vi­yo­rum. On­la­rarnhiz­met etmekrniçin bu­ra­da­yım. Ya­pa­ca­ğı­mız ça­lış­ma­la­ra hal­kı­mı­zınrndes­tek ve­re­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum. İnşal­lah layık ol­duk­la­rı hiz­me­ti,rnme­sa­iyi ve­re­bi­li­riz.

 Aziz Mer­canrnkim­dir?

1967 İzmit do­ğum­lu. An­ka­ra Si­ya­sal Bi­lim­lerrnFa­kül­te­si­ni 1988 yı­lın­da bi­tir­di. 1990 yı­lın­da Sa­kar­ya’darnKay­ma­kam Adayı ola­rak gö­re­ve baş­la­dı. Üç yıl Kay­ma­kam aday­lı­ğın­danrnsonra sı­ra­sıy­la Konya Taş­kent, Mer­sin Gül­nar il­çe­le­rin­de Kay­ma­kamrnVe­kil­li­ği yaptı. Ar­dın­dan De­niz­li Tavas, Mar­din Sağır, Kü­tah­yarnEmet,Gi­re­sun Şe­bin­ka­ra­hi­sar Kay­ma­kam­lığı; Bat­man, Trab­zonrnValirnYar­dım­cı­lığı, en son İstan­bul Vali Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­ni 5 yılrnsür­dür­dü. 25 Eylül iti­ba­riy­le Ka­ra­su Kay­ma­ka­mı ola­rakrnil­çe­miz­de­ki gö­re­vi­ne baş­la­dı.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.