SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.04.2019

BARINAK PROJESİ ONAYLANDI

BARINAK PROJESİ ONAYLANDI
Ka­ra­su Ba­lık­çı Ba­rı­na­ğı Pro­je­si onay­lan­dı. Plan Kara­su Be­le­di­ye­si ta- ­ra­fın­dan bir ay süre­li as­kı­ya çı­ka­rıldı. Su Ürün­le­ri Koope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Sezer in­şa­atın bir an önce baş­la­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.12.07.2018 12:18
Turizmi teşvik amaçlı
   Ulaş­tır­ma, De­niz­ci­lik ve Ha­ber­leş­me Ba­kan­lı­ğı XIII. Bölge Mü­dür­lü­ğün­ce ha­zır­la­nan “Ka­ra­su Ba­lık­çı Ba­rı­na­ğı ve Sa­kar­ya Nehri Çıkış Ağzı Mah­muz­la­rı” amaç­lı 1/5000 öl­çek­li Nazım İmar Planı ve 1/1000 öl­çek­li Uy­gu­la­ma İmar Planı, Ba­kan­lı­ğın Plan İnce­le­me ve De­ğer­len­dir­me Ku­ru­lu’nun 6 Ha­zi­ran 2018 tarih ve 2018-05 11 sa­yı­lı ka­ra­rı doğ­rul­tu­sun­da 2634 sa­yı­lı Tu­riz­mi Teş­vik Ka­nu­nun 7.?mad­de­si ve 3621 sa­yı­lı Kıyı Ka­nu­nun 7. ve 10. mad­de­le­ri uya­rın­ca onay­lan­dı.
Bir ay askıda
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si İmar ve Şe­hir­ci­lik Mü­dür­lü­ğü 29 Ha­zi­ran 2018 ta­ri­hin­de be­le­di­ye bi­na­sın­da­ki ilan pa­no­sun­da as­kı­ya çı­kar­dı. Plan 28 Tem­muz 2018’de as­kı­dan inecek ve bu süre içe­ri­sin­de ya­pı­lan iti­raz­la­rın de­ğer­len­di­ril­me­si­nin ar­dın­dan ke­sin­le­şecek. Ka­ra­su Su Ürün­le­ri Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Meh­met Sezer, pro­je­nin onay­la­nıp pla­nın as­kı­ya çı­ka­rıl­ma­sı­nı önem­li bir ge­liş­me ola­rak de­ğer­len­di­re­rek “Şimdi bek­len­ti­miz in­şa­ata baş­lan­ma­sı­dır. Ba­lık­çı­nın bek­le­me­ye ta­ham­mü­lü yok” dedi.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.