SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.07.2019

BBP; ‘Ta­va­da kek­lik değiliz’

BBP; ‘Ta­va­da kek­lik değiliz’
Büyük Bir­lik Par­ti­si, 24 Ha­zi­ran ta­ri­hin­de ger­çek­leş­ti­ri­len seçimler son­ra­sında Karasu’da bir değerlendirme top­lan­tısı dü­zen­le­di.12.07.2018 12:31
   İl Baş­ka­nı Cemal Can baş­kan­lı­ğın­da dü­zen­le­nen top­lan­tı­ya, BBP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ahmet Yelis, BBP İlçe Baş­ka­nı Hasan Emi­noğ­lu, ve çok sa­yı­da parti üye­le­ri ka­tıl­dı.
‘İtti­fak­tan sonuç ala­ma­dık’
   Züm­rüt Otel’de ger­çek­le­şen top­lan­tı­da bir ko­nuş­ma yapan İlçe Baş­ka­nı Hasan Emi­noğ­lu, “Şuan yö­ne­tim­de­ki­ler hala eski zih­ni­yet­te yo­lu­na devam edi­yor. Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın sır­tın­dan ge­çin­me vakti bitti. Yö­ne­tim­de­ki her­kes sı­nıf­ta kaldı. BBP’liler ola­rak seçim dö­ne­min­de kur­du­ğu­muz Cum­hur İtti­fa­kı’ndan ve­rim­li so­nuç­lar ala­ma­dık. AK Parti Mil­let­ve­ki­li Adayı Ali İnci, biz­le­re bir­lik olma ko­nu­sun­da çağ­rı­lar­da bu­lu­nu­yor. Fakat biz BBP’liler daha it­ti­fak kur­du­ğu­muz par­ti­nin İlçe Baş­ka­nı İshak Sarı’yı bile ta­nı­mı­yo­ruz. AK Parti bu yolda böyle yü­rü­me­ye devam eder­se büyük ka­yıp­lar ya­şa­ya­cak’’ diye ko­nuş­tu.
‘Ta­va­da kek­lik değiliz’
   Yerel se­çim­le­rin öne­mi­ne de de­ği­nen Emi­noğ­lu “Önü­müz­de yerel se­çim­ler var ve bu seçim zorlu bir süreç ola­cak­tır. Ta­va­da kek­lik dö­nem­le­ri artık bitti. Yerel se­çim­ler çe­kiş­me­li so­nuç­lar do­ğu­ra­cak­tır. Biz­ler BBP ola­rak her zaman ça­lış­ma­la­rı­mı­za devam ede­ce­ğiz. Top­lan­tı­ya ka­tı­la­rak biz­le­ri onur­lan­dı­ran her­ke­se te­şek­kür ede­riz’’ dedi.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.