Be­le­di­ye­ hak­kında icra ta­ki­bi

Be­le­di­ye­ hak­kında icra ta­ki­bi
Ata­türk Bul­va­rı’nı ye­ni­den dü­zen­le­yen firma, ala­ca­ğı­nı tah­sil ede­me­yin­ce Be­le­di­ye­ hak­kında icra ta­ki­bi baş­lat­tı. Bu nedenle 500 bin li­ra­lık borç mik­ta­rı­nın iki ka­tı­na çık­tı­ğı be­lir­ti­li­yor.25.04.2019 12:42
500 BİN LİRA BORÇ
Nisan 2018’de ihale edi­len Ata­türk Bul­va­rı’nı ye­ni­le­me işini Kü­tah­ya-Tav­şan­lı mer­kez­li Ova­taş isim­li bir firma üst­len­di. Firma 31 Mart 2019 yerel se­çim­le­rin­den önce ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­dı. Ancak yak­la­şık 500 bin lira ol­du­ğu be­lir­ti­len ala­ca­ğı­nı tah­sil ede­me­yin­ce icra ta­ki­bi baş­lat­tı. Bu ne­den­le bor­cun ge­cik­me faizi ve avu­kat mas­raf­la­rı ne­de­niy­le iki ka­tı­na çık­tı­ğı be­lir­len­di.
BÜYÜKŞEHİR’İN GÖREVİ
Bi­lin­di­ği gibi, Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­le­ri­ne bağlı ilçe be­le­di­ye­le­rin­de bu­lu­nan mey­dan, bul­var, cadde ve ana yol­la­rı yap­mak, yap­tır­mak, bakım ve ona­rı­mı­nı sağ­la­mak 5216 sa­yı­lı yasa ge­re­ği Sa­kar­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin gö­rev­le­ri ara­sın­da bu­lu­nu­yor. Söz ko­nu­su cadde ve alan­lar­da bu­lu­nan iş­yer­le­ri­ne ait her türlü ilan ve rek­lam be­del­le­ri de Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si­ne öde­ni­yor. Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.