SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.07.2018

Bel fıtığı vakalarında lazerle tedavi

Bel fıtığı vakalarında lazerle tedavi
Karasulu Beyin Cerrahı Çiğdem Mumcu aldığı bir davet üzerine Amerika’da katıldığı toplantıda meslektaşları ve Ortopedi uzmanlarına bel fıtığında geliştirilen yeni cerrahi yöntemlerini anlattı.30.08.2017 00:00

Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri’nin Mary­land Eya­le­ti’nde ger­çek­leş­ti­ri­len 5 gün­lük top­lan­tı­ya dün­ya­nın sa­yı­lı ül­ke­le­rin­den bir­çok cer­rah ka­tıl­dı. Top­lan­tı­da bel fı­tı­ğı­nın ka­pa­lı yön­tem­ler­le te­da­vi­sin­de po­pü­ler olan en­dos­ko­pik ve epi­dü­ros­ko­pik yön­tem­ler­le il­gi­li de­ne­yim­le­ri­ni ak­ta­ran Op. Dr. Çiğ­dem Mumcu, ka­dav­ra üze­rin­de uy­gu­la­ma­lar­la ka­tı­lım­cı­la­ra bu cer­ra­hi yön­tem­le­rin uy­gu­la­nı­şı hak­kın­da bil­gi­ler verdi. 
Bıçak tarih olu­yor

Ame­li­yat ge­rek­ti­recek kadar büyük ol­ma­yan ancak inat­çı bel ve bacak ağ­rı­la­rı­na neden olan bel fı­tık­la­rı­nın te­da­vi­si­nin müm­kün hale gel­di­ği­nin al­tı­nırnçizen de­ne­yim­li uzman Mumcu, Tür­ki­ye’de artık yeni bir yön­tem­le bı­çak­sız bir bel fı­tı­ğı ame­li­ya­tı tek­ni­ği­nin la­zer­li te­da­vi­de kul­la­nıl­dı­ğı­nı ifade etti. 

45 da­ki­ka sü­rü­yor
Bu yön­te­min kısa sü­re­li bir ça­lış­ma ol­du­ğu­nu söy­le­yen Mumcu, ope­ras­yo­nun yak­la­şık 45 da­ki­ka sür­dü­ğü­nü ve damar ya­ra­lan­ma riski ol­ma­dı­ğı­nı, sinir ya­ra­lan­ma ris­ki­nin de ol­duk­ça düşük ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Gi­ri­şin­den üç saat sonra has­ta­nın yü­rü­ye­rek ta­bur­cu ola­cak şekle gel­di­ği­ni kay­de­den Mumcu, bir­kaç gün sonra da has­ta­nın gün­lük ya­şa­ma dö­ne­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­dı. Mumcu, ül­ke­miz­de de bu tarz top­lan­tı­lar dü­zen­le­ye­rek daha geniş hekim ve hasta kit­le­le­ri­ne ula­şıp bil­gi­len­dir­me yap­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı kay­det­ti. 

Op.rnDr. Çiğ­dem Mumcu kim­dir?

Ka­ra­su Li­se­si’nden 1990 yı­lın­da mezun olan Çiğ­dem Mumcu 1999 yı­lın­da İstan­bul Üni­ver­si­te­si Cer­rah­pa­şa Tıp Fa­kül­te­si’nirnbi­tir­di. Mumcu Beyin ve sinir Cer­ra­hi­si da­lın­da­ki uz­man­lık eği­ti­mi­ni Van Yü­zün­cü Yıl Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si’nde 2000-2007 yı­lları ara­sın­da ta­mam­la­dı. Op. Dr. Çiğ­dem Mumcu 2010'da İstan­bul Üm­ra­ni­ye Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’ne atan­dı. Ar­dın­dan Ta­cir­ler Eği­tim Vakfı Sul­tan­bey­li Dev­let Has­ta­ne­si’ne geçiş yaptı. Mumcu Sul­tan­bey­li’deki gö­re­vi sü­re­cin­de Bel Fı­tı­ğı­nın Epi­du­ros­ko­pik Yön­tem ile La­zer­le te­da­vi­si üze­ri­ne Güney Kore’de eği­tim aldı. Güney Ko­re­li Dr. Lim Kang Teak’la bir­lik­te yenirnbir tek­nik olan la­zer­le en­dos­ko­pik bel fı­tı­ğı ame­li­yat­la­rı üze­rin­de eği­tim amaç­lı ulus­la­ra­ra­sı kurs­lar dü­zen­le­di. 2015 yı­lın­da ta­nış­tı­ğı,Ame­ri­ka’daki Ame­ri­can Spine Ort­ho­pe­dic Well­ness has­ta­ne­ler zin­ci­ri­nin sa­hi­bi, Har­vard me­zu­nu Al­go­lo­ji uz­ma­nı Dr. Atif Malik’ten En­dos­ko­pik Omur­ga Cer­ra­hi­si ve Re­je­ne­ra­tif Te­da­vi (PRP ve Kök Hücre) ile il­gi­li eği­tim­ler aldı. Yine 2015 yı­lın­da Dr. Malik ile bir­lik­te ül­ke­miz­de works­hop dü­zen­le­ye­rek Bel Fı­tı­ğı Te­da­vi­sin­de Ka­pa­lı Ame­li­yat ola­rak tabir edi­len En­dos­ko­pik Bel Fı­tı­ğı ame­li­yat­la­rı ger­çek­leş­tir­di. 2016 yı­lın­dan beri Ame­ri­can Spine Ort­ho­pe­dic Wel­ness Gru­bu­nun aktifrnola­rak bir üye­si­dir.
Op. Dr. Mumcu Ka­ra­su Em­ni­ye­ti’nde görev ya­par­ken 1986 yı­lın­da kan­se­r ne­de­niy­le vefat eden Ko­ca­ali Ço­ban­say­vant Ma­hal­le­si do­ğum­lu Mus­ta­fa Sarı ile Azi­zi­ye Ma­hal­le­si sa­kin­le­rin­den mer­hum Adem Fidan’ın kızı Üm­mü­han Fidan Sarı ev­li­li­ği­nin or­tan­ca ço­cu­ğu. Eşi eği­tim­ci olan iki kız an­ne­si Çiğ­dem Mumcu, Makine Mühendisi Mehmet Fidan, Gazi Metal Çalışanı Yılmaz Fidan ve  Zi­ra­at Ban­ka­sı emek­li per­so­ne­li Mus­ta­fa Fidan’ın ye­ğe­ni.

Mustafa Sarı

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.