SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

Belediye başkan adayı Op. Dr. Kerem Erk­soy gazetemize konuştu

Belediye başkan adayı Op. Dr. Kerem Erk­soy gazetemize konuştu
20 yıla yakın bir süre Ka­ra­su Dev­let Has­ta­ne­si’nde genel cer­ra­hi uz­man­lı­ğı ve baş­he­kim­lik yapan Op. Dr. Kerem Erk­soy, be­le­di­ye baş­ka­nı se­çil­me­si du­ru­mun­da uy­gu­la­ma­yı dü­şün­dük­le­ri pro­je­le­ri an­lat­tı. Ön­ce­lik­le be­le­di­ye­de mali di­sip­li­nin sağ­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne vurgu yapan Erk­soy “Acil işler ara­sın­da yol­lar, oto­park so­ru­nu­nun çö­zü­mü, sahil dü­zen­le­me­si gibi so­run­la­rın çö­zü­mü var” dedi. Erk­soy borç­lar ko­nu­su­na da de­ği­ne­rek “Yüklü bir kredi alın­mış. Bunun yasal olup ol­ma­dı­ğı ko­nu­sun­da tar­tış­ma­lar, açıl­mış da­va­lar ve süren so­ruş­tur­ma­lar var. Biz İller Ban­ka­sı ile ma­sa­ya otu­rup kredi bor­cu­nun fa­iz­siz ola­rak uzun bir va­de­ye ya­yıl­ma­sı tek­li­fi­ni su­na­ca­ğız. Ay­rı­ca iç pi­ya­sa­ya olan borç­lar­dan söz edi­li­yor. Mik­ta­rı­nı bil­mi­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.13.02.2019 00:00
   Haber Müdürümüz Çiğdem Aksu’nun Belediye Başkanı Adayı Erksoy’a yönelttiği sorular ve yanıtları şöyle:
-Si­ya­set­le ta­nış­ma­nız nasıl oldu?
   -Dü­şün­me­ye baş­la­dı­ğım andan iti­ba­ren in­san­lar, top­lum, çe­liş­ki­ler (zen­gin­lik-fa­kir­lik-aç­lık-yok­luk-ada­let-eşit­siz­lik) kav­ram­la­rı üze­rin­de dü­şün­me­ye baş­la­dım. Si­ya­set bu an­lam­da ayrı bir uğraş değil, ya­şa­mın ken­di­si­dir. Aktif ola­rak sür­dür­dü­ğüm mes­le­ği­min son yıl­la­rın­da be­lir­le­yen ol­ma­ya karar ver­dim. Bu yol da fiili si­ya­se­te çıktı. CHP’den gelen tek­li­fi kabul edip 31 Mart se­çim­le­rin­de par­ti­nin İYİ Parti ile al­dı­ğı iş­bir­li­ği ka­rarıy­la Mil­let İtti­fa­kı’nın adayı oldum.
-Be­le­di­ye Baş­kan Adayı ol­ma­ya ne zaman ve ne şe­kil­de karar ver­di­niz?
   -2014 yerel se­çim­le­rin­de be­le­di­ye baş­kan aday­lı­ğı tek­li­fi gel­miş­ti. Ancak geç ka­lın­mış­tı ve ha­zır­lık­sız­dım. Bu ne­den­le tek­li­fi o dö­nem­de kabul et­me­dim. 5 yıl­lık bir ha­zır­lık­tan sonra par­tim ıs­ra­rı­nı sür­dü­rün­ce be­le­di­ye baş­kan aday­lı­ğı­nı kabul ettim.
-Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de şan­sı­nı­zı nasıl gö­rü­yor­su­nuz? 
Her ya­rı­şa ka­zan­mak ka­rar­lı­lı­ğı ile gi­ri­lir. Ka­ra­su hal­kı­nın halk­çı be­le­di­ye­ci­li­ği, sos­yal be­le­di­ye­ci­li­ği uy­gu­la­ya­cak an­la­yı­şa des­tek ola­ca­ğı­nı bi­li­yo­rum. Ka­ra­su halkı, mev­cut be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı­nın sona er­me­si ge­rek­ti­ği­ne karar verdi. Bunu his­se­di­yor ve gö­rü­yo­rum. 2 ay bo­yun­ca has­ta­la­rım ve Ka­ra­su’dan ta­nı­dı­ğım in­san­lar­la bi­re­bir yap­tı­ğım gö­rüş­me­ler, beni daha da umut­lan­dır­dı. Yıl­lar­dır is­tik­rar­lı bir hiz­met ala­ma­yan va­tan­daş artık yeni bir yüz ve yeni bir kadro gör­mek is­te­di­ği­ni açık­ça söy­lü­yor. Ses­siz ço­ğun­lu­ğun da bu ka­na­at­te ol­du­ğu­nu his­se­di­yo­rum. Do­la­yı­sıy­la bütün bu gös­ter­ge­ler 31 Mart’tan za­fer­le çı­ka­ca­ğı­mı­zın gös­ter­ge­si.
-Se­çil­di­ği­niz tak­dir­de Ka­ra­su’da bir acil eylem pla­nı­nız var mı? So­run­la­rın çö­zül­me­si için ön­ce­lik sı­ra­nız nedir?
   -Kam­pan­ya sü­re­ci­nin baş­la­dı­ğı andan iti­ba­ren yap­tı­ğım gö­rüş­me­ler­de va­tan­daş­lar yol so­ru­nu­nun bir an önce çö­zül­me­si ge­rek­ti­ği­ni ıs­rar­la vur­gu­la­dı­lar. Her­kes ‘hiç de­ğil­se yol­lar­da rahat yü­rü­ye­lim, ara­cı­mız­la rahat sey­re­de­bi­le­lim’ diyor. Bu ne­den­le en acil sorun yol­lar. Bunun yanı sıra aci­len çö­zü­lecek bir oto­park so­ru­nu var. Bu sa­de­ce mer­ke­ze has değil, her ma­hal­le­de durum böyle. Cad­de­ler ve so­kak­lar araba yı­ğı­nı. Araç sa­tı­şı­na sınır ge­ti­re­me­ye­ce­ği­mi­ze göre bunun tek çö­zü­mü oto­la­ra park edecek yer bul­mak. Pro­je­le­ri­miz ara­sın­da mer­kez­de aci­len katlı bir oto­park ya­pıl­ma­sı var. Pa­zar­ye­ri oto­par­kı bu iş için çok uygun. Kent­park’ın al­tı­na ka­pa­lı bir oto­park yapma fır­sa­tı za­ma­nın­da kul­la­nıl­ma­dı. Artık orayı da dü­şün­mek ge­re­kir. Kay­nak bu­lun­du­ğun­da neden ol­ma­sın? Ay­rı­ca yine mer­kez­de ve ma­hal­le­ler­de şu an boş bu­lu­nan geniş ar­sa­lar var. Sa­hip­le­riy­le an­la­şa­rak be­lir­li bir bedel kar­şı­lı­ğı va­tan­da­şa üc­ret­siz oto­park­lar yap­ma­yı dü­şü­nü­yo­ruz. Tatil gün­le­rin­de ve yaz ay­la­rın­da okul bah­çe­le­ri pe­ka­la oto­park ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir.
-Be­le­di­ye­de­ki uy­gu­la­ma­la­rın ta­ma­mı­nı usu­lü­ne uygun bu­lu­yor mu­su­nuz? Siz gö­re­ve gel­di­ği­niz­de her şeyin usu­lü­ne uygun ola­rak ya­pı­la­ca­ğı­nı ga­ran­ti ede­bi­lir mi­si­niz?
   -Se­çi­mi ka­za­nır­sak halk­çı ve sos­yal be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı­nı ça­lış­ma­la­rı­mı­za yan­sı­ta­ca­ğız. Adil ve her­ke­se eşit dav­ra­nan eşit be­le­di­ye­ci­lik­ten ya­na­yız. Be­le­di­ye ge­lir­le­ri­nin her ku­ru­şu­nu hal­kın ya­ra­rı­na kul­lan­ma­ya ka­rar­lı­yız. Biz be­le­di­ye­nin ge­lir­le­ri ve har­ca­ma­la­rı­mı­zı be­lir­li za­man­lar­da in­ter­net or­ta­mın­da halka du­yur­ma­yı va­de­di­yo­ruz. Bu uy­gu­la­ma­nın bir­kaç is­tis­na­sı dı­şın­da Tür­ki­ye’de pek ör­ne­ği yok. Belki de çevre be­le­di­ye­le­re örnek ola­ca­ğız.
-Tu­rizm ve buna bağlı ola­rak sa­hil­le il­gi­li pro­je­le­ri­niz neler?
   -Tu­rizm il­çe­si­yiz söy­le­mi bu güne kadar hep ha­va­da kaldı. Söz var ic­ra­at yok! Her­kes elini vic­da­nı­na koyup söy­le­sin. Son 10 yıl­dır Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin pro­je­si olan Sa­hil­park ve iki mavi bay­rak­lı plaj dı­şın­da sa­hil­de tu­riz­me katkı su­na­cak bir ça­lış­ma ya­pıl­dı­ğı­nı gören var mı? Yıl­lar­dır he­di­ye­lik eşya stant­la­rı­na bile ka­lı­cı bir yer bu­la­ma­dık. Ora­dan oraya ta­şı­yıp dur­duk. Önüne gelen di­le­di­ği yerde stant açıp mal sa­tı­yor. Bu iş bir türlü di­sip­li­ne so­ku­la­ma­dı. Biz di­yo­ruz ki; sahil Ka­ra­su’nun hem vit­ri­ni hem de ilçe es­na­fı­nın ve be­le­di­ye­nin gelir kay­na­ğı ol­ma­lı­dır. Bunu ka­lı­cı bir pro­jey­le ger­çek­leş­ti­re­bi­lir­si­niz. Ka­ra­de­niz Cad­de­si’nin kuzey kıs­mı­na bir yü­rü­yüş yolu ya­pa­ca­ğız. Bunun ma­li­ye­ti sa­de­ce parke taşı ve iş­çi­lik­tir. Bir de oraya ko­ya­ca­ğı­nız otur­ma grup­la­rı. Sa­kar­ya Nehri’nden Kü­çük­bo­ğaz’a kadar uza­nan yak­la­şık 8 km’lik eşsiz kum­sal­da hiz­met nok­ta­la­rı yok de­necek kadar az. Üç yıl hiz­met veren ka­fe­ler­de ve Sa­hil­park’ta vardı sa­de­ce. Şimdi ka­fe­ler de kal­dı­rıl­dı. Do­la­yı­sıy­la duş, tu­va­let ve so­yun­ma ka­bin­le­ri ile kum­sal ve de­niz­den ya­rar­la­na­cak ta­til­ci­le­rin içecek ve ben­ze­ri ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­cak yeni nok­ta­lar oluş­tur­mak ge­re­ki­yor. Bunun çö­zü­mü, mavi bay­rak­lı ol­ma­sa bile ara­lık­lı ola­rak yeni plaj alan­la­rı dü­zen­le­mek­tir. Her yıl kum­sal­da dört par­sel satın al­sa­nız beş yılda beş plaj dü­zen­ler­si­niz. Çok bir ma­li­ye­ti de olmaz. Bu nok­ta­ya de­ğin­miş­ken; be­le­di­ye­nin va­tan­da­şa sat­tı­ğı kum­sal­da­ki par­sel­le­rin tapu sa­hi­bi­ni za­ra­ra uğ­rat­ma­dan mut­la­ka satın almak ge­re­kir. Bu iş için ha­tı­rı sa­yı­lır bir pa­ra­ya ih­ti­yaç var. Bü­yük­şe­hir ve Ka­ra­su Be­le­di­ye­si el ele ve­rir­se sonuç alı­nır dü­şün­ce­sin­de­yim.
-Bizim bir de Sakarya ve Küçükboğaz’a da kıyımız var.
 -Sa­kar­ya nehri kı­yı­la­rı yavaş yavaş ya­pı­la­şı­yor. Buna bir çeki düzen ver­mek ge­re­ki­yor. Kü­çük­bo­ğaz Gölü de öyle. Plan­sız işler ge­le­cek­te te­la­fi­si güç so­run­lar do­ğu­ru­yor. Bir an önce bu böl­ge­ler için bir plan­la­ma­ya gi­dil­me­li. Nehir ve göl kı­yı­la­rı her­ke­sin ya­rark­la­na­ca­ğı alan­lar. En azın­dan gezi ve balık tutma gibi et­kin­lik­ler için şerit ha­lin­de boş­luk bı­ra­kıl­ma­lı. El ata­ca­ğı­mız ko­nu­lar­dan biri de bu ola­cak. Ayrıca unutturulan festival ve şenliklerimizi yeniden canlandıracağız.
-Se­çim­ler yak­laş­tık­ça be­le­di­ye per­so­ne­li ara­sın­da gö­rev­den alın­ma­la­rın ya­şa­na­ca­ğı şek­lin­de bir te­dir­gin­lik söz ko­nu­su. Bu ko­nu­da­ki gö­rü­şü­nüz nedir?
   -Sos­yal de­mok­rat an­la­yış her­ke­se iş aş ekmek sağ­la­ma­yı va­de­der. Bu ne­den­le kim­se­yi işin­den etmek gibi bir dü­şün­ce­miz yok. Bu söy­len­ti­le­rin bi­zim­le uzak­tan ya­kın­dan ala­ka­sı yok. Ancak her per­so­nel müm­kün ol­du­ğun­ca ve­rim­li ça­lı­şıp ya­rar­lı ol­ma­lı. Biz bunu takip ede­riz, o kadar.
-Pa­zar­ye­ri tar­tış­ma­ları var. Aynı şe­kil­de oto­par­kı­nın kul­la­nı­mı ko­nu­sun­da da...Bir başka yere ta­şın­ma­sı söz ko­nu­su olur mu? Bir de pa­zar­cı es­na­fı­nın ve esnaf oda­la­rı­nın tep­ki­si­ni çeken Sos­ye­te Pa­za­rı ko­nu­su hak­kın­da neler söy­le­ye­cek­si­niz?
   -Son­dan baş­la­ya­yım. Sos­ye­te pa­za­rı­nın ya­sal­lık du­ru­mu­nu bil­mi­yo­rum. Gö­re­ve ge­lir­sek ta­raf­la­rı din­le­yip ge­re­ği­ni ya­pa­rız. Pa­zar­ye­ri­nin ta­şın­ma­sı ko­nu­su gün­de­mi­miz­de yok. Der­nek Baş­ka­nı ile sü­rek­li gö­rü­şü­yo­rum. Te­miz­li­ği ve ter­tip dü­ze­ni dı­şın­da her­han­gi bir şi­kâ­yet yok. Ka­dın­lar Pa­za­rı dı­şın­da stant­la­rın her biri es­na­fın ta­pu­lu mülkü. On­la­rın rı­za­sı alın­ma­dan ta­şı­ma gibi bir ta­sar­ruf söz ko­nu­su olmaz. Ge­lecek yıl­lar neyi gös­te­rir, ne gibi yeni ih­ti­yaç­lar doğan onu bi­le­me­yiz. Şim­di­lik ya­pıl­ma­sı ge­re­ken pa­zar­ye­ri­ne bir çeki düzen ver­mek ve oto­par­kı­nı işler hale ge­tir­mek­tir.
-Ka­dın­lar pa­za­rı için bir pro­je­den söz edi­yor­su­nuz. 
   -Yö­re­sel Ürün­ler Pa­za­rı adı al­tın­da, ev eko­no­mi­si­ne kat­kı­dan bu­lu­nan ka­dın­la­rı­mız için bir yer yap­mak is­ti­yo­ruz. Pa­zar­ye­ri için­de ka­dın­la­ra ay­rıl­mış yerde de olur, pa­zar­ye­ri bi­ti­şi­ğin­de de. Pro­je­si­ne kısa sü­re­de ha­zır­la­yıp uy­gu­la­ma­ya ko­ya­ca­ğız.
-Spor ku­lüp­le­ri için bir pro­je­niz var mı?
Ama­tör spor ku­lüp­le­ri­miz alt­ya­pı­la­rı­nı kur­ma­dık­la­rı için her sezon trans­fe­re ast­ro­no­mik pa­ra­lar ödü­yor­lar. Bunun böyle git­me­ye­ce­ği­ni gören ku­lüp­ler, ör­ne­ğin Azi­zi­yes­por alt­ya­pı­ya yö­nel­di. Fut­bol Aka­de­mi­si diye de bir ya­pı­lan­ma var. Biz de ku­lüp­le­re di­ye­ce­ğiz ki, “Alt­ya­pı­nı­zı kurun, her türlü des­te­ği alın.” Bir başka dü­şün­ce­miz de tüm spor ku­lüp­le­ri­ni sü­rek­li ola­cak bir ge­li­re ka­vuş­tur­mak. Bu iş be­le­di­ye­nin sa­hil­de ku­ra­ca­ğı iş­let­me­le­rin ge­li­ri­ni ku­lüp­le­re tah­sis etmek şek­lin­de de ola­bi­lir.
-Son ola­rak okur­la­rı­mı­za ve Ka­ra­su hal­kı­na söy­le­mek is­te­di­ği­niz bir şey var mı?
   -Ka­ra­su’yu bu­ra­da ya­şa­yan­la­rın mutlu ola­cak­la­rı ve il­çe­ye din­len­me­ye ge­len­le­ri ay­rı­lır­ken ‘Ben bu kente bir daha uğ­ra­ma­lı­yım’ di­ye­bi­le­cek­le­ri, ya­şa­na­bi­lir bir tu­rizm şehri yap­ma­ya ka­rar­lı­yım. Ba­şa­rı­lı ola­maz­sam beş yıl sonra Ka­ra­su hal­kı­nın kar­şı­sı­na ye­ni­den baş­kan adayı ola­rak çık­ma­ya­ca­ğım.

‘İller Bankası’yla masaya oturacağız’
-Ka­ra­su’nun orta ve uzun va­de­de çö­zül­me­si ge­re­ken so­run­la­rı ile il­gi­li pro­je­le­ri­niz ne­ler­dir? Ör­ne­ğin borç ko­nu­su ku­ru­mun be­li­ni bü­kü­yor. Çö­zü­mü­nüz nedir?
   -Ön­ce­lik­le Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nde mali disiplinin sağ­lan­ma­sı ge­re­kir. Kredi borç­la­rı ko­nu­sun­da ba­sı­na yan­sı­dı­ğı ka­da­rıy­la az da olsa bilgi sa­hi­bi­yiz. Ku­ru­mun diğer borç­la­rı ne ka­dar­dır, bi­le­mi­yo­ruz. Sağ­lam bir mali yapı kur­ma­dan ba­şa­rı şan­sı­nız olmaz. Per­so­ne­li­ne gü­nün­de ma­aşı­nı öde­ye­me­yen bir be­le­di­ye­ye kim­se­nin gü­ve­ni kal­maz. Size güven du­yul­mu­yor­sa ne iş ma­ki­ne­le­ri­ni­ze va­de­li akar­ya­kıt ala­bi­lir­si­niz, ne de ilçe es­na­fın­dan mal ala­bi­lir­si­niz. Gö­rül­dü­ğü ka­da­rıy­la bu an­lam­da be­le­di­ye­ye olan güven sı­fır­lan­mış. Kredi borç­la­rı­na bir daha dö­necek olur­sak şunu söy­le­ye­bi­li­rim. Seçim son­ra­sın­da İller Ban­ka­sı ile ma­sa­ya otu­rup kredi bor­cu­nu uzun va­de­ye fa­iz­siz ola­rak yay­mak ge­re­kir. Bi­lin­di­ği gibi kre­di­nin ka­bu­lü, alın­ma­sı ve har­can­ma­sı aşa­ma­la­rın­da usul­le­re pek uyul­ma­mış. Ni­te­kim bu ko­nu­da açıl­mış da­va­lar ve devam eden so­ruş­tur­ma­lar var. Or­ta­da bir kusur varsa tek ta­raf­lı değil. Kre­di­ye onay veren İller Ban­ka­sı’nın da so­rum­lu­lu­ğu ol­du­ğu ka­na­atin­de­yim. Bu ne­den­le borcu daha uzun bir sü­re­ye yayma tek­li­fi­nin kabul edi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Böyle olur­sa Ka­ra­su Be­le­di­ye­si iki üç yıl­lık zaman içe­ri­sin­de ken­di­ni to­par­lar. Bu sı­ra­da esas be­le­di­ye­ci­lik ve temel be­le­di­ye­ci­lik hiz­met­le­ri olan yol­la­rın ona­rı­mı, kal­dı­rım­la­rın dü­zen­len­me­si ve ona­rı­mı, çevre te­miz­li­ği, asa­yiş ve hu­zu­run sağ­lan­ma­sı hiz­met­le­ri­ne devam edi­lir.


Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.