SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

Belediye böyle batırıldı!

Belediye böyle batırıldı!
Kendi kendi¬ni çeviren bir belediye bu hale nasıl geldi? Bunun yanıtını bulmak için, 2015 yılı sonunda İller Bankası’ndan kullanılan o meşhur kredinin soruşturulması sonrasında ortaya konulan raporlara bakmak gerekiyor.17.04.2019 22:33

O TOPLANTI MİLAT OLDU 
Ka­ra­su Be­le­di­ye Mec­li­si 6 Kasım 2015 ta­rih­li top­lan­tı­sın­da Baş­kan Meh­met İspi­roğ­lu’na İller Ban­ka­sı’ndan 100 mil­yon (tril­yon) lira borç­lan­ma yet­ki­si verdi. 4 Ara­lık 2015’te ya­pı­lan top­lan­tı­da ise bu mik­tar 38 mil­yon artı KDV’ye in­di­ril­di. Top­lan­tı­da geç­miş mec­lis­ler­de eşi gö­rül­me­miş tar­tış­ma­lar ya­şan­dı. Üst üste iki kez oy­la­nan öner­ge 7 AKP’li üye­nin ret oyuna karşı 5 MHP’li’nin des­te­ğiy­le kabul edil­di.
İLK SORUŞTURMA
Ancak bu borç­lan­ma ar­dın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len ve yoğun tar­tış­ma­la­ra neden olan ihale ile il­gi­li id­di­alar İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nı ha­re­ke­te ge­çir­di. 3 Şubat 2016 ta­rih­li ba­kan­lık oluru ile Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne gelen İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Ma­hal­li İda­re­ler Kont­ro­lö­rü Fatih Çaça so­ruş­tur­ma­sı­nı 20 Mayıs 2016’da ta­mam­la­dı. Kont­ro­lör Çaça 3628 sa­yı­lı Mal Bil­di­ri­min­de Bu­lu­nul­ma­sı, Rüş­vet ve Yol­suz­luk­la Mü­ca­de­le Ka­nu­nu kap­sa­mın­da suç un­sur­la­rı­na rast­la­nıl­dı­ğı id­di­ala­rı­nı kap­sa­yan 75 say­fa­lık birra­po­ru­nu ge­re­ği için Ka­ra­su Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı’na gön­der­di.
MUVZUATA AYKIRI GİZLİ İHALE İDDİASI
Fatih Çaça’nın, ha­zır­la­dı­ğı ra­po­run giriş bö­lü­mün­de şu gö­rüş­le­re yer ve­ril­di: “28-30 Eylül 2015 ta­rih­le­ri ara­sın­da Ka­ra­su’da mey­da­na gelen sel olayı sebep gös­te­ri­le­rek, sel­den zarar gören yer­le­rin ba­kı­mı­nın ya­pıl­ma­sı, de­re­le­rin ıs­la­hı, semt sa­ha­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı ve yağ­mur­su­yu ka­nal­la­rı­nın ıs­la­hı vb. hu­sus­la­rı ileri sü­rü­le­rek 4734 sa­yı­lı ka­nu­nun 21/b mad­de­si­ne göre ilan­sız ola­rak, her­han­gi bir proje, yer tes­pi­ti ya­pıl­ma­dan An­ka­ra mer­kez­li En­kim-Va­di Bo­ta­nik Şir­ket­ler Kon­sor­si­yu­mu’na KDV dahil 45.659.842 lira bedel ile mev­zu­ata ay­kı­rı ola­rak ihale ya­pıl­dı­ğı, bu iha­le­nin ka­mu­oyu­nun, be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rı­nın bil­gi­si ha­ri­cin­de ger­çek­leş­ti­ril­di­ği, doğal afet (sel bas­kı­nı) ne­de­ni ile ne­re­de ne kadar zarar tes­pi­ti ya­pıl­dı­ğı­nın, hangi ma­hal­le, cadde veya so­kak­lar­da yol ve tre­tu­var ya­pı­la­ca­ğı, kaç met­re­ka­re as­falt ve parke taşı dö­şe­ne­ce­ği­nin belli ol­ma­dı­ğı, ana ar­ter­le­rin ya­pı­mı­nın bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si­nin gö­re­vi ol­ma­sı­na rağ­men ihale kap­sa­mı­na dahil edil­di­ği, kış ay­la­rın­da bu işler ya­pı­la­ma­ya­cak ol­ma­sı­na rağ­men mev­zu­ata ay­kı­rı ola­rak 21/b’ye göre ihale ya­pıl­dı­ğı…” 
Çaça bu id­di­alar­la 7 be­le­di­ye ça­lı­şa­nı ve üç kon­sor­si­yum gö­rev­li­si­nin ifa­de­le­ri­ni aldı.
SAVCILIK İDDİANAMESİNDE NELER VAR

Kont­ro­lör Fatih Çaça’nın suç du­yu­ru­su üze­ri­ne Ka­ra­su Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Hay­rul­lah Şahin ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan 19 Nisan 2017 ta­rih­li id­di­ana­me Ka­ra­su As­li­ye Ceza Mah­ke­me­si’ne gön­de­ril­di. İddi­ana­me­de, iha­le­nin 4734 sa­yı­lı ka­nu­nun 21/b ben­di­ne göre ya­pıl­ma­sı­nı ge­rek­ti­recek bir konu bu­lun­ma­dı­ğı; pi­ya­sa­dan fahiş fi­yat­lar alı­na­rak yak­la­şık ma­li­ye­ti top­lam­da 20.746.074 lira fazla be­lir­len­di­ği; ihale sü­re­cin­de ya­pı­lan hi­le­li dav­ra­nış­lar­la 41 ima­lat ka­le­mi için be­le­di­ye­nin fir­ma­ya 36.514.000 lira öde­mek zo­run­da ka­la­rak KDV dahil en az 21.976.092 lira za­ra­ra uğ­ra­tıl­dı­ğı; ihale da­ve­tin­de usul­süz­lük­ler ya­pıl­dı­ğı; ihale dos­ya­sı­nın ko­mis­yon üye­le­rin­den giz­len­di­ği; ima­lat ya­pıl­ma­yan yer­le­rin ya­pıl­mış gibi gös­te­ril­di­ği; ima­la­tı ya­pı­lan fut­bol sa­ha­la­rı­nın sel ol­du­ğu ta­rih­te bu­lun­ma­dı­ğı ve do­la­yı­sıy­la zarar gör­me­si­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı” gibi baş­lık­la­ra yer ve­ril­di.
DOSYA ÜÇ MAHKEME GEZDİ
Ka­ra­su As­li­ye Ceza Mah­ke­me­si, Savcı Hay­rul­lah Şahin’in ha­zır­la­dı­ğı id­di­ana­me­yi kabul etti ve du­ruş­ma­lar 8 Eylül 2017’de baş­la­dı. Mah­ke­me dört ayrı du­ruş­ma­nın so­nun­da dos­ya­nın Sa­kar­ya Ağır Ceza Mah­ke­me­si’ne gön­de­ril­me­si­ni ka­rar­laş­tır­dı. Ancak Ağır Ceza Mah­ke­me­si’nin kendi görev ala­nı­na gir­me­di­ği ge­rek­çe­siy­le ve uyuş­maz­lı­ğın çö­zü­mü için İstan­bul’daki İsti­naf Mah­ke­me­si’ne ha­va­le et­ti­ği dosya bu­ra­dan ‘Yetki ilk mah­ke­me­nin­dir’ ka­ra­rıy­la Ka­ra­su As­li­ye Ceza Mah­ke­me­si’ne iade edil­di. Da­va­nın ye­ni­den ne zaman gö­rü­le­ce­ği­ne dair bil­gi­ye henüz ula­şı­la­bilmiş değil.


Etiketler: Karasu - belediye - kredi - borç

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.