Belediye böyle batırıldı!

Belediye böyle batırıldı!
Kendi kendi¬ni çeviren bir belediye bu hale nasıl geldi? Bunun yanıtını bulmak için, 2015 yılı sonunda İller Bankası’ndan kullanılan o meşhur kredinin soruşturulması sonrasında ortaya konulan raporlara bakmak gerekiyor.17.04.2019 22:33

O TOPLANTI MİLAT OLDU 
Ka­ra­su Be­le­di­ye Mec­li­si 6 Kasım 2015 ta­rih­li top­lan­tı­sın­da Baş­kan Meh­met İspi­roğ­lu’na İller Ban­ka­sı’ndan 100 mil­yon (tril­yon) lira borç­lan­ma yet­ki­si verdi. 4 Ara­lık 2015’te ya­pı­lan top­lan­tı­da ise bu mik­tar 38 mil­yon artı KDV’ye in­di­ril­di. Top­lan­tı­da geç­miş mec­lis­ler­de eşi gö­rül­me­miş tar­tış­ma­lar ya­şan­dı. Üst üste iki kez oy­la­nan öner­ge 7 AKP’li üye­nin ret oyuna karşı 5 MHP’li’nin des­te­ğiy­le kabul edil­di.
İLK SORUŞTURMA
Ancak bu borç­lan­ma ar­dın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len ve yoğun tar­tış­ma­la­ra neden olan ihale ile il­gi­li id­di­alar İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nı ha­re­ke­te ge­çir­di. 3 Şubat 2016 ta­rih­li ba­kan­lık oluru ile Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne gelen İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Ma­hal­li İda­re­ler Kont­ro­lö­rü Fatih Çaça so­ruş­tur­ma­sı­nı 20 Mayıs 2016’da ta­mam­la­dı. Kont­ro­lör Çaça 3628 sa­yı­lı Mal Bil­di­ri­min­de Bu­lu­nul­ma­sı, Rüş­vet ve Yol­suz­luk­la Mü­ca­de­le Ka­nu­nu kap­sa­mın­da suç un­sur­la­rı­na rast­la­nıl­dı­ğı id­di­ala­rı­nı kap­sa­yan 75 say­fa­lık birra­po­ru­nu ge­re­ği için Ka­ra­su Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı’na gön­der­di.
MUVZUATA AYKIRI GİZLİ İHALE İDDİASI
Fatih Çaça’nın, ha­zır­la­dı­ğı ra­po­run giriş bö­lü­mün­de şu gö­rüş­le­re yer ve­ril­di: “28-30 Eylül 2015 ta­rih­le­ri ara­sın­da Ka­ra­su’da mey­da­na gelen sel olayı sebep gös­te­ri­le­rek, sel­den zarar gören yer­le­rin ba­kı­mı­nın ya­pıl­ma­sı, de­re­le­rin ıs­la­hı, semt sa­ha­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı ve yağ­mur­su­yu ka­nal­la­rı­nın ıs­la­hı vb. hu­sus­la­rı ileri sü­rü­le­rek 4734 sa­yı­lı ka­nu­nun 21/b mad­de­si­ne göre ilan­sız ola­rak, her­han­gi bir proje, yer tes­pi­ti ya­pıl­ma­dan An­ka­ra mer­kez­li En­kim-Va­di Bo­ta­nik Şir­ket­ler Kon­sor­si­yu­mu’na KDV dahil 45.659.842 lira bedel ile mev­zu­ata ay­kı­rı ola­rak ihale ya­pıl­dı­ğı, bu iha­le­nin ka­mu­oyu­nun, be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rı­nın bil­gi­si ha­ri­cin­de ger­çek­leş­ti­ril­di­ği, doğal afet (sel bas­kı­nı) ne­de­ni ile ne­re­de ne kadar zarar tes­pi­ti ya­pıl­dı­ğı­nın, hangi ma­hal­le, cadde veya so­kak­lar­da yol ve tre­tu­var ya­pı­la­ca­ğı, kaç met­re­ka­re as­falt ve parke taşı dö­şe­ne­ce­ği­nin belli ol­ma­dı­ğı, ana ar­ter­le­rin ya­pı­mı­nın bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si­nin gö­re­vi ol­ma­sı­na rağ­men ihale kap­sa­mı­na dahil edil­di­ği, kış ay­la­rın­da bu işler ya­pı­la­ma­ya­cak ol­ma­sı­na rağ­men mev­zu­ata ay­kı­rı ola­rak 21/b’ye göre ihale ya­pıl­dı­ğı…” 
Çaça bu id­di­alar­la 7 be­le­di­ye ça­lı­şa­nı ve üç kon­sor­si­yum gö­rev­li­si­nin ifa­de­le­ri­ni aldı.
SAVCILIK İDDİANAMESİNDE NELER VAR

Kont­ro­lör Fatih Çaça’nın suç du­yu­ru­su üze­ri­ne Ka­ra­su Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Hay­rul­lah Şahin ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan 19 Nisan 2017 ta­rih­li id­di­ana­me Ka­ra­su As­li­ye Ceza Mah­ke­me­si’ne gön­de­ril­di. İddi­ana­me­de, iha­le­nin 4734 sa­yı­lı ka­nu­nun 21/b ben­di­ne göre ya­pıl­ma­sı­nı ge­rek­ti­recek bir konu bu­lun­ma­dı­ğı; pi­ya­sa­dan fahiş fi­yat­lar alı­na­rak yak­la­şık ma­li­ye­ti top­lam­da 20.746.074 lira fazla be­lir­len­di­ği; ihale sü­re­cin­de ya­pı­lan hi­le­li dav­ra­nış­lar­la 41 ima­lat ka­le­mi için be­le­di­ye­nin fir­ma­ya 36.514.000 lira öde­mek zo­run­da ka­la­rak KDV dahil en az 21.976.092 lira za­ra­ra uğ­ra­tıl­dı­ğı; ihale da­ve­tin­de usul­süz­lük­ler ya­pıl­dı­ğı; ihale dos­ya­sı­nın ko­mis­yon üye­le­rin­den giz­len­di­ği; ima­lat ya­pıl­ma­yan yer­le­rin ya­pıl­mış gibi gös­te­ril­di­ği; ima­la­tı ya­pı­lan fut­bol sa­ha­la­rı­nın sel ol­du­ğu ta­rih­te bu­lun­ma­dı­ğı ve do­la­yı­sıy­la zarar gör­me­si­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı” gibi baş­lık­la­ra yer ve­ril­di.
DOSYA ÜÇ MAHKEME GEZDİ
Ka­ra­su As­li­ye Ceza Mah­ke­me­si, Savcı Hay­rul­lah Şahin’in ha­zır­la­dı­ğı id­di­ana­me­yi kabul etti ve du­ruş­ma­lar 8 Eylül 2017’de baş­la­dı. Mah­ke­me dört ayrı du­ruş­ma­nın so­nun­da dos­ya­nın Sa­kar­ya Ağır Ceza Mah­ke­me­si’ne gön­de­ril­me­si­ni ka­rar­laş­tır­dı. Ancak Ağır Ceza Mah­ke­me­si’nin kendi görev ala­nı­na gir­me­di­ği ge­rek­çe­siy­le ve uyuş­maz­lı­ğın çö­zü­mü için İstan­bul’daki İsti­naf Mah­ke­me­si’ne ha­va­le et­ti­ği dosya bu­ra­dan ‘Yetki ilk mah­ke­me­nin­dir’ ka­ra­rıy­la Ka­ra­su As­li­ye Ceza Mah­ke­me­si’ne iade edil­di. Da­va­nın ye­ni­den ne zaman gö­rü­le­ce­ği­ne dair bil­gi­ye henüz ula­şı­la­bilmiş değil.


Etiketler: Karasu - belediye - kredi - borç

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.