SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.03.2019

Belediye ilk iftarı en­gel­li va­tan­daş­lar ve aile­le­ri için dü­zen­len­di.

Belediye ilk iftarı en­gel­li va­tan­daş­lar ve aile­le­ri için dü­zen­len­di.
Be­le­di­ye Kül­tür ve Sos­yal İşler Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan 10-16 Mayıs Dünya En­gel­li­ler Haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la, en­gel­li va­tan­daş­lar ve aile­le­ri için iftar prog­ra­mı dü­zen­len­di.24.05.2018 16:55
Be­le­di­ye Ra­ma­zan ayı­nın ilk if­ta­rı­nı en­gel­li­ler için verdi. Prog­ram­da bir araya gelen en­gel­li­ler, hep bir­lik­te iftar aç­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dı. İftar son­ra­sı bir ko­nuş­ma yapan Kül­tür ve Sos­yal İşler Mü­dü­rü Fatma Tatlı, ’’He­pi­mi­zin birer en­gel­li adayı ol­du­ğu­nu asla unut­ma­ma­lı­yız. Yıl içe­ri­sin­de en­gel­li va­tan­daş­la­rı­mız ve aile­le­riy­le sık sık bir araya ge­li­yor ve sı­kın­tı­la­rı­nı din­li­yo­ruz. Sa­de­ce bu gün değil 365 gün yan­la­rın­da des­tek­çi­le­ri­yiz. Ya­pı­lan bütün pro­je­ler­de, tüm ke­si­me hitap eden ‘En­gel­siz Bir Ka­ra­su’ ol­ma­sı için ça­lış­ma­la­rı­mız devam ede­cek­tir’’ diye ko­nuş­tu. En­gel­li­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Metin Ay­gü­neş de, en­gel­li va­tan­daş­la­rın ve aile­le­ri­nin ka­tıl­dı­ğı iftar prog­ra­mı için Tatlı’ya te­şek­kür etti.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.