Belediyeciliği herkesten iyi bildiğini iddia edenlerin eserleri ortada!

Belediyeciliği herkesten iyi bildiğini iddia edenlerin eserleri ortada!
Seçim çalışmalarını sürdüren Millet İttifakı BBelediye Başkan Adayı Op. Dr. Kerem Erksoy, kendisine yönelik “Siyaseti ve belediyecilİği bilmez” şeklindeki eleştirilere yanıt verdi. Erksoy, “Doğru, ben siyasetçi değilim. Ama iyi bir yöneticiyim. Hastane başhekimliğim dönemine tüm Karasu şahit. Siyaseti ve belediyeciliği bildiği iddia edenlerin eserleri de ortada. Borç batağında ve üç aydır çalışanların maaşları ödenemiyor” dedi.20.03.2019 13:21

Op. Dr. Erk­soy geç­ti­ği­miz hafta Ku­yum­cu­lu, Ku­ru­de­re, Yu­va­lı­de­re, Ye­ni­do­ğan, Or­ta­köy ve Ça­ta­lö­vez ma­hal­le­le­rin­de va­tan­daş­lar­la bir araya geldi. 14 Mart günü Ku­yum­cu­lu’ya giden Erk­soy’a Tıp Bay­ra­mı do­la­yı­sıy­la Ma­hal­le Muh­ta­rı Mus­ta­fa Çalık ta­ra­fın­dan çiçek su­nul­du. Ya­pı­lan jest do­la­yı­sıy­la çok duy­gu­lan­dı­ğı­nı ifade eden Erk­soy Muh­tar Çalık’ın şah­sın­da Ku­yum­cu­lu hal­kı­na te­şek­kür etti.
YÖNETİCİLİK BECERİ İŞİ

Erk­soy, Be­le­di­ye Mec­li­si üye aday­la­rı­nı ta­nıt­tık­tan sonra Ka­ra­su’ya ve Ku­yum­cu­lu Ma­hal­le­si­ne yö­ne­lik pro­je­le­ri­ni an­lat­tı. Erk­soy ön­ce­lik­le ken­di­si­ne yö­ne­lik ola­rak dile ge­ti­ri­len si­ya­se­te ve be­le­di­ye­ye ya­ban­cı şek­lin­de­ki eleş­ti­ri­ye yanıt verdi. Si­ya­set­çi ol­ma­dı­ğı­nı ama si­ya­se­tin oku­lu­nun da bu­lun­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Erk­soy söz­le­ri­ni­ şöy­le sür­dür­dü: “Be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın han­gi­si si­ya­se­ti bi­li­yor­du. Bu bir be­ce­ri işi­dir, yö­ne­tim işi­dir. Ben bu işin üs­te­sin­den ge­le­ce­ği­me ina­nı­yo­rum. Siz­ler de buna ina­nı­yor ve gü­ve­ni­yor­sa­nız gelin hep bir­lik­te Ka­ra­su’yu ya­şa­nı­la­bi­lir, çağ­daş bir kent ha­li­ne dö­nüş­tü­re­lim. 17 yıl Ka­ra­su Dev­let Has­ta­ne­si’nde baş­he­kim­lik yap­tım. Ku­yum­cu­lu Ma­hal­le­si­ni çok iyi ta­nı­rım, Ku­yum­cu­lu­lu hem­şe­ri­le­ri­mi çok da se­ve­rim’’ dedi. 
PEŞİMDEN GELDİNİZ
Erk­soy, ‘’Bir­ço­ğu­nu­zun ame­li­ya­tı­nı ger­çek­leş­tir­dim. Ame­li­yat­tan sonra gel­dim evi­niz­de pan­su­ma­nı­nı­zı yap­tım. Ço­cuk­la­rı­nı­zın sün­ne­ti­ni yap­tım. Ar­dın­dan To­yo­ta’ya atan­dı­ğım­da pe­şim­den gel­di­niz, beni orada da bul­du­nuz. Han­gi­ni­ze yar­dım­cı ol­ma­dım. Ben bir he­ki­mim. İnsan sağ­lı­ğı­na önem ve­ri­yo­rum. Allah nasip eder de be­le­di­ye baş­ka­nı olur­sam ön­ce­lik­le yap­mam ge­re­ken be­le­di­ye­ye bir 112 Am­bü­lans aracı ka­zan­dır­mak ola­cak. Bunu ge­re­kir­se kendi ce­bim­den, ol­maz­sa be­le­di­ye­nin iki ara­cı­nı satıp ala­ca­ğım. Yol­la­rı, kal­dı­rım­la­rı yü­rü­ne­bi­lir hale ge­tir­mek, oto­park so­ru­nu­nu çöz­mek bizim pro­je­le­ri­miz ara­sın­da. Ku­yum­cu­lu 21. yüz­yıl­da hala soba ya­kı­yor. Neden do­ğal­gaz gel­mez bu ma­hal­le­ye? Genç­le­rin bir spor komp­lek­si yok. Çocuk bah­çe­si yok. Fın­dık­çı fın­dı­ğı­nı pa­zar­la­ya­mı­yor. Siz­le­re söz ve­ri­yo­rum; bu sı­ra­la­dık­la­rı­mı ye­ri­ne ge­ti­re­mez­sem bir daha kar­şı­nı­za Be­le­di­ye Baş­ka­nı Adayı ola­rak çık­ma­ya­ca­ğım” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
SORUNLARI BİLİYORUM 
Ku­ru­de­re ve Yu­va­lı­de­re ge­zi­le­rin­de de çok ka­la­ba­lık bir va­tan­daş top­lu­lu­ğu ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan Kerem Erk­soy her iki ma­hal­le­nin so­run­la­rı hak­kın­da bilgi sa­hi­bi ol­du­ğu­nu be­lirt­ti ve şöyle dedi: “Grup yol­la­rı­nız ya­pıl­mış. Ama tarla yol­la­rı ve ço­cuk­la­rın okula gidiş ge­liş­te ken­di­le­ri­ni güven için­de his­se­de­cek­le­ri kal­dı­rım­lar eksik. Bun­la­rı ve tarla yol­la­rı­nı mut­la­ka ya­pa­ca­ğız. Sa­hil­de ka­dın­la­rı­mız için yö­re­sel ürün­le­ri­ni pa­zar­la­ya­bi­le­cek­le­ri mo­dern bir pa­zar­ye­ri sözü ve­ri­yo­rum.”
GENÇLERİMİZ İŞSİZ
Ku­ru­de­re, Yu­va­lı­de­re ve Da­rı­ça­yı­rı gibi ma­hal­le­le­rin iş­siz­lik do­la­yı­sıy­la dı­şa­rı­ya göç ver­di­ği­ni ha­tır­la­tan Erk­soy, “Genç­le­ri­miz işsiz. Sa­na­yi­ci­yi il­çe­ye çek­mek için eli­miz­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğız. Ka­ra­su sa­na­yi, tu­rizm ve ta­rı­mı bir arada ge­liş­tir­me po­tan­si­ye­li­ne sahip. Tu­rizm de aynı şe­kil­de bir gelir ka­pı­sı. Yılda 1,5 2 mil­yon mi­sa­fir ağır­la­yan il­çe­miz hak et­ti­ği ge­li­ri ala­mı­yor. Bunun için ça­lış­ma­la­rı­mız ola­cak. Hem es­na­fı­mız hem Ka­ra­su ka­za­na­cak. Gelen ko­nuk­lar da bu­ra­dan mem­nun ay­rı­la­cak” diye ko­nuş­tu.
O TARTIŞMALARA GİRMEM
Baş­kan aday­la­rı­nın kı­rı­cı ol­ma­mak şar­tıy­la bir­bir­le­ri­ni eleş­ti­re­bi­le­cek­le­ri­ne işa­ret eden Op. Dr. Erk­soy, “Gö­rül­dü­ğü gibi iki ra­ki­bi­miz olan iki aday bir­bir­le­ri­ni kı­ya­sı­ya eleş­ti­ri­yor. Ben bu tar­tış­ma­la­rın ta­ra­fı olmak is­te­mem. Ancak şunu bi­li­yo­ruz ki biri 10 yıl­dır be­le­di­ye baş­ka­nı, di­ğe­ri de bu sü­re­nin 6 yı­lın­da aynı baş­ka­nın par­ti­sin­den ilçe baş­ka­nıy­dı. Be­le­di­ye hiz­met­le­riy­le il­gi­li ta­sar­ruf­lar­da ortak so­rum­lu­luk­la­rı var. Hal­kı­mız bunu bi­li­yor ve de­ğer­len­dir­me­si­ni de ona göre ya­pa­cak­tır” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.


Etiketler: Karası - Millet İttifakı - Op. Dr. Kerem Erksoy

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.