SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2018

Beş endüstri bölgesinden biri Karasu'ya kurulacak

Beş endüstri bölgesinden biri Karasu'ya kurulacak

2017 yı­lın­da OECD Ül­ke­le­ri­ne kı­yas­la iki katı bü­yü­me gös­te­ren Tür­ki­ye’nin yük­se­li­şi­ni sür­dür­me­si için ha­zır­la­nan prog­ram kap­sa­mın­da ülke ge­ne­lin­de beş büyük En­düst­ri Böl­ge­si ku­ru­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Bilim Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı Faruk Özlü, 5 En­düst­ri Böl­ge­si’nden bi­ri­nin Ka­ra­su’ya ku­ru­la­ca­ğı­nı açık­la­dı.28.09.2017 10:55
   Ha­zır­la­nan prog­ram doğ­rul­tu­sun­da 5 büyük En­düst­ri Böl­ge­si ku­ru­la­ca­ğı­nın al­tı­nı çizen Bakan Özlü, her bir böl­ge­nin 40 ila 50 Mil­yar TL, top­lam­da ise yıl­lık yak­la­şık 250 Mil­yar TL ci­ro­su ola­ca­ğı­nı be­lir­te­rek; “Söz ko­nu­su böl­ge­ler­de pet­ro-kim­ya ve oto­mo­tiv gibi dev sek­tör­le­rin ya­tı­rım yap­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Hem bölge ku­ru­la­cak hem de ya­tı­rım­cı davet edi­lecek. Re­ka­bet üs­tün­lü­ğü ya­ra­tır­sa­nız ya­tı­rım­cı gelir. Ali­ağa ve Ada­na- Mer­sin'de pet­ro- kimya ola­cak. Pet­ro­kim­ya sa­na­yi ürün­le­rin­de Tür­ki­ye'nin 11 mil­yar do­lar­lık açığı var. Me­se­la Batı Ka­ra­de­niz oto­mo­ti­ve yakın gö­rü­nü­yor" dedi.
‘Ka­ra­su ciddi rol oy­na­ya­cak’
   Ko­nuy­la il­gi­li ola­rak ko­nu­şan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met İspi­roğ­lu, “İlçe­miz­de ilgili Ba­kan­lı­ğı­mızın plan­la­ma­sı ve hü­kü­me­ti­mi­zin des­te­ği eko­no­mik an­lam­da sıç­ra­ma­nın atı­lı­mın adı­dır. Ka­ra­su’nun Ba­kan­lık­ça oto­mo­tiv­le iliş­ki­len­dir­me­si büyük ka­zanç ola­cak­tır. Yıl­lık 250 mil­yar bir ciro he­def­le­ni­yor. Ya­tı­rım­lar ha­ya­ta geç­ti­ğin­de Ka­ra­su Tür­ki­ye’nin en büyük eko­no­mik aya­ğın­dan biri ola­cak­tır. Yerli Oto­mo­tiv he­de­fi ile adın­dan sıkça söz et­ti­ren Ka­ra­su’nun En­düst­ri Böl­ge­si ku­ru­la­cak alan­lar­dan biri ola­rak be­lir­len­miş ol­ma­sı il­çe­mi­zin ge­le­ce­ği­nin par­lak ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. Bi­lin­di­ği üzere Ka­ra­su Li­ma­nı­nın böl­ge­miz­de ti­ca­re­te yeni bir ha­re­ket­li­lik kat­ma­sı son­ra­sın­da Ka­ra­de­niz’de bu­lu­nan diğer li­man­lar­la da demir yolu ile bağ­la­na­cak olan li­ma­nı­mız ih­ra­cat­ta ciddi bir rol oy­na­ya­cak. Ku­rul­ma­sı plan­la­nan En­düst­ri Böl­ge­si’nin ta­mam­lan­ma­sıy­la Ka­ra­su çok büyük bir ivme ka­za­na­cak­tır” diye konuştu­.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.