SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.03.2019

Bir mil­let­ve­kil­li­ği kaybeden Ak Parti, bu so­nu­ca etki eden ne­den­le­ri sor­gu­lu­yor.

Bir mil­let­ve­kil­li­ği kaybeden Ak Parti, bu so­nu­ca etki eden ne­den­le­ri sor­gu­lu­yor.
İlçe Baş­ka­nı Av. İshak Sarı Haber Mü­dü­rü­müz Çiğ­dem Aksu’nun seçim so­nuç­la­rıy­la ve 9 ay sonra ya­pı­la­cak olan yerel seçim ha­zır­lık­la­rıy­la il­gi­li so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­dı. Sarı “24 Ha­zi­ran so­nu­cu­na etki eden ne­den­le­ri tar­tı­şı­yo­ruz. Her zaman ol­du­ğu gibi teş­ki­lat ola­rak yerel se­çim­le­re de ha­zı­rız” dedi. Baş­kan Sarı “Be­le­di­ye baş­ka­nı­nı be­lir­le­me yet­ki­si Genel Mer­ke­zin­dir” dedi.13.07.2018 13:18
   Çiğ­dem Aksu’nun so­ru­la­rı­na Baş­kan Sarı’nın ver­di­ği ya­nıt­la­rı şöyle:
‘Halkın nabzını iyi tutuyoruz’
-24 Ha­zi­ran’da bek­le­di­ği­niz so­nuç­la­rı ala­bil­di­niz mi?
   SARI: 24 Ha­zi­ran Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ve mil­let­ve­ki­li genel se­çi­min­den bek­le­di­ği­miz so­nu­cu aldık. Biz teş­ki­lat ola­rak hiç­bir zaman sa­ha­dan ay­rıl­ma­dık. Hal­kı­mı­zın nab­zı­nı çok iyi tu­tu­yor ve bu­nun­la bir­lik­te seçim ön­ce­si nasıl bir sonuç çı­ka­bi­le­ce­ği­ni çok yak­la­şık bir oran­la tah­min ede­bi­li­yo­ruz. Bu an­lam­da seçim ön­ce­si hem ar­ka­daş­lar­la ko­nuş­ma­la­rı­mız­da hem de ba­sı­na ver­di­ği­miz rö­por­taj­lar­da bu so­nuç­la­ra yakın gö­rüş­le­ri­miz ar­şiv­ler­de du­ru­yor. Do­la­yı­sıy­la yük­sek bir oy kay­bın­dan söz ede­me­yiz.
‘Düşüş var ama az’
-Yine de 1 Kasım 2015’e göre oy kay­bet­ti­ği­niz gö­rü­lü­yor. Ör­ne­ğin 40 ma­hal­le­nin 35’inde oy­la­rı­nız düş­müş. Buna yo­ru­mu­nuz nedir?
   SARI: Bu du­ru­mu salt Ka­ra­su il­çe­mi­ze göre de­ğer­len­dir­mek ob­jek­tif ol­ma­yan bir an­la­ma­ya sebep olur. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki mil­let­ve­ki­li se­çi­min­de ufak bir düşü var. Bu­nun­la bir­lik­te buna genel bir de­ğer­len­dir­me yap­mak so­nuç­la­rın ana­li­zi­ne yak­la­şı­mın daha reel ol­ma­sı an­la­mın­da doğru ol­du­ğu ka­na­atin­de­yim. Temel ola­rak; it­ti­fak ya­sa­sı, uzun so­luk­lu ik­ti­dar­da olmak, böl­ge­sel so­run­lar, mil­let­ve­ki­li böl­ge­sel da­ğı­lı­mı, yerel prob­lem­ler vb. genel baş­lık­lar al­tın­da top­la­ya­bi­le­ce­ği­miz et­ken­le­rin so­nu­ca etki et­ti­ği­ni söy­le­ye­bi­li­riz.
'O listeye değil, partiye'
-Mil­let­ve­ki­li se­çim­le­rin­de Ka­ra­su­lu aday yoktu. İlçede oy­la­rın düş­me­si­ni buna bağ­la­ya­bi­lir miyiz?
   SARI: Seçim so­nuç­la­rın­dan zi­ya­de lis­te­le­rin ha­zır­lan­ma­sı es­na­sın­da böl­ge­sel da­ğı­lım ön­gö­rül­dü­ğün­de so­nu­cun fark­lı olup ol­ma­ya­ca­ğı de­ğer­len­di­ril­me­li­dir diye dü­şü­nü­yo­rum. Bu durum par­ti­mi­ze has bir durum ol­ma­yıp bütün si­ya­si par­ti­le­rin hatta daha doğ­ru­su seçim sis­te­mi­nin bir so­ru­nu ve­ya­hut mev­cut sis­te­min nasıl uy­gu­lan­dı­ğı, uy­gu­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği ile il­gi­li bir du­rum­dur. Mil­le­ti­miz en ni­ha­ye­tin­de bu sis­tem ge­re­ği par­ti­si­ne ba­ka­rak oy ver­mek­te­dir. Böl­ge­sel da­ğı­lı­mın oy verme ora­nın­da ne kadar et­ki­ye sahip olup ol­ma­dı­ğı şuan için gö­re­ce­li bir kav­ram­dır. Bu za­ma­na kadar Ku­ze­yi tem­si­li ile ad­de­di­len mil­let­ve­ki­li­miz var­dır. Ancak en son ki tüm il­çe­le­rin kı­yas­la­ma ile oy oran­la­rı­na bak­tı­ğı­mız­da böl­ge­sel da­ğı­lı­ma göre bir dal­ga­lan­ma­nın ol­ma­dı­ğı çok açık­ça gö­rül­mek­te­dir.
‘Seçimlere hazırız’
-2019 yerel se­çim­le­ri­nin er­ke­ne alı­na­ca­ğı ko­nu­şu­lu­yor. Böyle bir ih­ti­mal gö­rü­yor mu­su­nuz?
   SARI: Yerel se­çim­le­rin er­ke­ne alı­na­bil­me­si için ön­ce­lik­le Ana­ya­sal bir de­ği­şik­li­ğin ol­ma­sı ge­re­kir ki bu da diğer par­ti­le­rin des­te­ği­ne muh­taç bir du­rum­dur. Hü­kü­me­tin ku­rul­ma­sı, ba­kan­la­rın atan­ma­sı, yeni si­te­me ayak uy­dur­ma, par­ti­mi­zin 6. Ola­ğan genel ku­ru­lu vs. gibi bir­çok ivedi hal­le­dil­me­si ge­rek­li ko­nu­lar var. Bu araya bir erken yerel seçim tak­vim ola­rak sı­kış­tı­rı­la­bi­lir mi ka­na­atim­ce zor gö­rü­nü­yor. Ancak buna karar ve­recek olan biz­ler de­ği­liz. Bize seçim var dendi mi ha­zı­rız; bu­ra­da bir prob­lem yok. 7 yılda 7 seçim gör­müş de­ne­yim­li bir teş­ki­la­tız. Her daim se­çi­me vb. her türlü si­ya­si ve sos­yal prog­ra­ma ha­zır­lık­lı­yız.
‘Aday belirleme yetkisi Genel Merkezimizin’
-Be­le­di­ye baş­kan ada­yı­nı­zı ne zaman açık­la­ya­cak­sı­nız?
   SARI: Par­ti­miz­den çı­ka­cak olan adayı ve za­ma­nı­nı be­lir­le­me yet­ki­si­ne sahip olan genel mer­ke­zi­miz­dir. Bu sü­reç­te bize seçim tak­vi­mi­ni gön­de­rir, biz de ona göre ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sis­te­me göre sür­dü­rü­rüz. Ka­na­atim­ce henüz yerel se­çim­le­rin er­ke­ne alın­ma ih­ti­ma­li söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğın­dan bu sü­reç­ler ve bun­la­rı ko­nuş­mak için çok erken diye dü­şü­nü­yo­rum.
‘Değişim dinamizmi getirir’
-Peki, be­le­di­ye mec­li­si üye­lik­le­rin­den geniş çaplı bir de­ği­şik­lik ola­bi­lir mi?
   SARI: Ak Parti ye­ni­le­ne­rek ve de­ği­şim­le yo­lu­na devam eden di­na­mizm ka­za­nan bir par­ti­dir. Mec­lis üye­le­rin­de şim­di­den bir de­ği­şik­lik olup ol­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­mek doğru olmaz.. Zira si­ya­set ve si­ya­set­çi­le­rin du­ru­mu, ko­nu­mu o za­ma­nın kon­jonk­tü­rel du­rum­lar­dan et­ki­len­mek­te­dir. Bu­nun­la bir­lik­te hal­kın genel ola­rak bek­len­ti ve ta­lep­le­ri­nin de si­ya­si par­ti­ler­ce göz­lem­le­ne­rek adım atıl­ma­ya ça­lı­şıl­ma­sı­nın da fayda sağ­la­ya­ca­ğı göz­den ka­çı­rıl­ma­ma­sı ge­re­ken bir du­rum­dur.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.