SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.04.2019

BMC Ka­ra­su’da Üre­tim Te­si­sleri kuracak

BMC Ka­ra­su’da Üre­tim Te­si­sleri kuracak
BMC Oto­mo­tiv Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ano­nim Şir­ke­ti’nin Ka­ra­su’da kura­ca­ğı Dizel Motor Üre­tim Te­si­si ve Raylı Sis­tem Araç­la­rı Üre­tim Te­si­si ya­tı­rım­la­rı­na dev­let yar­dı­mı ve­ril­me­si­ne iliş­kin karar Resmi Ga­ze­te’de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe girdi.09.08.2018 14:42
   BMC Oto­mo­tiv Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ano­nim Şir­ke­ti’nin Ka­ra­su’da Oto­mo­tiv İhti­sas En­düst­ri Böl­ge­si ilan edi­len 70 bin met­re­ka­re­lik alan­da ku­ra­ca­ğı 4 fab­ri­ka­dan ikisi olan, Muh­te­lif Raylı Sis­tem Araç­la­rı Üre­tim Te­si­si ve Dizel Motor Trans­mis­yon ve Alt Sis­tem­le­ri Üre­tim Te­si­si ya­tı­rım­la­rı­na proje bazlı dev­let yar­dı­mı ve­ril­me­si­ne iliş­kin karar, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın onay ver­me­si­nin ar­dın­dan Resmi Ga­ze­te’de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe girdi.
Dizel Motor Üre­tim Te­si­si
   Yılda 250 takım muh­te­lif raylı sis­tem aracı (lo­ko­mo­tif, vagon) üre­ti­mi tesisinin ya­pıl­ma­sı için  ön­gö­rü­len ya­tı­rım tu­ta­rı 571 mil­yon 500 bin TL. Bu tesis için de 24’ü ni­te­lik­li olmak üzere 524 ki­şi­lik is­tih­dam ola­ca­ğı be­lir­ti­li­yor. Dev­let bu ya­tı­rım için pro­je­nin baş­lan­gıç ta­ri­hin­den iti­ba­ren 7 yıl, başta faiz ni­te­lik­li per­so­nel des­te­ği, ener­ji des­te­ği olmak üzere bir­çok baş­lık­ta des­tek­ler ve­recek. Bu iki ya­tı­rı­ma dev­let ta­ra­fın­dan yar­dım edil­me­si 3 Ağus­tos Cuma günü ya­yım­la­nan Resmi Ga­ze­te’de Cum­hur­baş­ka­nı ka­rar­la­rı ara­sın­da yer ala­rak yü­rür­lü­ğe girdi. 
BMC Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ethem San­cak’ın iki yeni ya­tı­rım­la il­gi­li, ‘’Oto­mo­tiv sa­na­yi­nin temel yapı taşı motor ve şan­zı­man­dır. Bu mo­tor­la­rın seri üre­tim mer­ke­zi Sa­kar­ya ola­cak. Hızlı tren va­go­nu­nun üssü de Sa­kar­ya ola­cak’’ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­mış­tı.
ÇED ge­rek­li değil
   BMC ta­ra­fın­dan 470 mil­yon li­ra­lık ya­tı­rım­la ku­ru­la­cak olan raylı sis­tem fab­ri­ka­sı için Sa­kar­ya Va­li­li­ği ÇED’-in ge­rek­li ol­ma­dı­ğı­na karar verdi. Ka­ra­su’da sa­vun­ma sa­na­yi ala­nın­da temel atma ha­zır­lı­ğın­da olan BMC, raylı sis­tem araç­la­rı üre­tim te­si­si de ku­ra­cak. BMC, İhsa­ni­ye Ma­hal­le­si’nde 470 mil­yon li­ra­lık bir ya­tı­rım­la raylı sis­tem araç­la­rı üre­tecek.
500 kişiye iş
   Proje Ka­ra­su Oto­mo­tiv İhti­sas En­düst­ri Böl­ge­si ilan edi­len ala­nın içe­ri­sin­de, 70 bin met­re­ka­re­lik alan­da ha­ya­ta ge­çi­ri­lecek. Proje kap­sa­mın­da hafif ve ağır raylı sis­tem araç­la­rı (tram­vay ve metro),  böl­ge­sel ve hızlı tren­ler gibi geniş bir ürün yel­pa­ze­sin­de üre­tim ya­pıl­ma­sı bek­le­ni­yor. Fab­ri­ka­nın fa­ali­ye­te geç­me­siy­le bir­lik­te 500 ki­şi­nin is­tih­dam edil­me­si planlanıyor. Sa­kar­ya Va­li­li­ği raylı sis­tem­ler ko­nu­sun­da Çev­re­sel Etki De­ğer­len­dir­me (ÇED) baş­vu­ru­su­nu de­ğer­len­dir­di. Va­li­lik, ÇED’in ge­rek­li ol­ma­dı­ğı­na karar verdi. Böy­le­ce ya­tı­rı­mın önün­de engel kal­ma­dı.Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.