SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.01.2019

BÜYÜKŞEHİR’DEN İŞLETMECİLERE YAZI GÖNDERİLDİ: BÜFELERİ KALDIRIN

BÜYÜKŞEHİR’DEN İŞLETMECİLERE YAZI GÖNDERİLDİ: BÜFELERİ KALDIRIN
Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, 2015 yı­lın­da Ka­ra­su sahil şe­ri­din­de yap­tır­dı­ğı ve üç yıl sü­rey­le ki­ra­ya ver­di­ği bü­fe­le­ri kal­dır­ma ka­ra­rı aldı. En­cü­men ka­ra­rı iş­let­me­ci­le­re bil­dir­di.19.04.2018 13:09
   Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si İmar ve Şe­hir­ci­lik Da­ire­si Baş­ka­nı Mus­ta­fa De­ve­ren­li im­za­lı ve 5 Nisan 2018 ta­rih­li ya­zı­da, Ka­ra­su sa­hi­lin­de­ki 17 bü­fe­nin 21 Mayıs 2015 ta­rih­li En­cü­men ka­ra­rıy­la üç yıl­lık sü­rey­le ki­ra­lan­dı­ğı­na işa­ret edil­di. Ya­zı­da 12 Ekim 2017 ta­ri­hin­de söz­leş­me­nin 3.2. mad­de­si ge­re­ğin­ce kira söz­leş­me­si­nin uza­tıl­ma­ya­ca­ğı ka­ra­rı alın­dı­ğı be­lir­ti­le­rek bü­fe­ler­le per­go­le ve sun­dur­ma gibi ek­le­ri­nin kal­dı­rı­la­ca­ğı ifade edil­di.
   İşlet­me­ci­le­re 11 Ha­zi­ran 2018 ta­ri­hin­de yı­kı­mın ger­çek­leş­ti­ri­lecek bü­fe­le­rin tah­li­ye­si için 10 Ha­zi­ran 2018 ta­ri­hi­ne kadar süre ve­ril­di.
Şi­kâ­yet edil­mişti
   Ka­ra­su sa­hi­lin­de gü­neş­le­nen ve de­ni­ze giren ta­til­ci­le­rin WC, şez­long, şem­si­ye, yi­yecek ve içecek gibi ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı için ha­ya­ta ge­çi­ri­len proje, Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan bü­fe­le­rin ve iş­let­me­ci­ler ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan ek­le­ri­nin yapı ya­sa­ğı bu­lu­nan sahil şe­ri­din­de yer al­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le şi­kâ­ye­te konu oldu. Tur­han Piş­kin’in şi­kâ­ye­ti üze­ri­ne Va­li­li­ğin yap­tır­dı­ğı bi­lir­ki­şi in­ce­le­me­si son­ra­sın­da ha­zır­la­nan ra­por­da bü­fe­le­rin kıyı şe­ri­di­ni ihlal et­ti­ği ve kabul edi­le­bi­lir 6 m2’lik pre­fab­rik sı­nı­rı aş­tı­ğı be­lir­til­di. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin bü­fe­le­ri 2018 se­zo­nu ön­ce­sin­de kal­dır­ma ta­ah­hü­dün­de bu­lun­du­ğu ge­rek­çe­siy­le in­ce­le­me ya­pıl­ma­sı­na gerek gör­me­di.
Da­nış­tay bozdu
   Şi­kâ­yet­çi Turan Piş­kin Ba­kan­lık ka­ra­rı­nı Da­nış­tay’a ta­şı­dı. Da­nış­tay 1. Da­ire­si, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zeki To­çoğ­lu hak­kın­da “işlem ya­pıl­ma­sı­na gerek gör­me­yen” ka­ra­rı­nı “Ön in­ce­le­me ya­pıl­ma­dan böyle bir karar ve­ri­le­mez” ge­rek­çe­siy­le kal­dır­dı. Böy­le­ce To­çoğ­lu için ön in­ce­le­me­nin yolu açıl­dı.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.