SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.07.2019

Çamdağı Barajı

Çamdağı Barajı
SASKİ Genel Mü­dü­rü Dr. Rüs­tem Keleş, yap-iş­let-dev­ret mode­liy­le Tür­ki­ye'de ala­nın­da bir ilk ola­cak olan Çam­da­ğı Ba­ra­jı ile il­gi­li Çevre ve Şehir­ci­lik Bakan Yardım­cı­sı Meh­met Emin Bir­pı­nar'a bir sunum yap­tık­la­rı­nı, ba­kan­lı­ğın pro­je­yi Cum­hur­baş­kan­lı­ğı St­ra­te­ji ve Bütçe Ba­kan­lı­ğı'na su­na­ca­ğı­nı açık­la­dı.24.01.2019 12:12
   Sa­kar­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si (SASKİ) Genel Mü­dü­rü Dr. Rüs­tem Keleş, sos­yal medya he­sa­bı üze­rin­den yap­tı­ğı açık­la­ma­lar­la şeh­rin ku­ze­yin­de inşa edil­me­si plan­la­nan 62,5 metre gövde yük­sek­li­ği­ne ve 16 mil­yon met­re­küp su de­po­la­ma ka­pa­si­te­si­ne sahip ola­cak Çam­da­ğı Ba­ra­jı ile il­gi­li önem­li bir bilgi pay­laş­tı. An­ka­ra'da Çevre ve Şe­hir­ci­lik Bakan Yar­dım­cı­sı Meh­met Emin Bir­pı­nar'a ba­raj­la il­gi­li bir sunum yap­tık­la­rı­nı ak­ta­ran Keleş, yap-iş­let-dev­ret mo­de­liy­le ya­pı­la­cak ba­raj­la yine bir ilke imza ata­cak­la­rı­nı vur­gu­la­dı.
Yüz yıl­lık su ih­ti­ya­cı­nı 
kar­şı­la­ya­cak
   Keleş sos­yal medya he­sa­bı üze­rin­den yap­tı­ğı açık­la­ma­lar­da, "Şeh­ri­mi­zin ku­ze­yi için pro­je­len­dir­di­ği­miz Çam­da­ğı Ba­ra­jı ile il­gi­li güzel bir ge­liş­me oldu. Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan hafta sonu böl­ge­de önem­li bir sa­na­yi ya­tı­rı­mı­nın te­me­li­ni attı. Şeh­ri­mi­zin ku­ze­yi tu­riz­min yanı sıra sa­na­yi ala­nın­da da ca­zi­be mer­ke­zi­ne dö­nü­şü­yor. Biz de böl­ge­nin ge­lecek yüz yıl­lık su ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak üzere ha­zır­la­dı­ğı­mız Çam­da­ğı Ba­ra­jı­mız­la il­gi­li Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı Bakan Yar­dım­cı­mız Meh­met Emin Bir­pı­nar'a sunum yap­tık."
ÇED ra­po­ru son aşa­ma­da 
   "Ba­ra­jı­mı­zın pro­je­si hazır. Va­tan­daş­la­rı­mız için bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­mı­zı yap­tık. ÇED ra­po­ru son aşa­ma­ya geldi. Yap-iş­let-dev­ret mo­de­liy­le bir ilk ola­cak. Çam­da­ğı Ba­ra­jı­mız­la şeh­ri­mi­zin ku­ze­yi­nin hem evsel hem de en­düst­ri­yel su ih­ti­ya­cı uzun yıl­lar ga­ran­ti al­tı­na alın­mış ola­cak. İnşal­lah pro­je­miz ba­kan­lı­ğı­mız ta­ra­fın­dan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı St­ra­te­ji ve Bütçe Baş­kan­lı­ğı­na su­nu­la­cak. Bakan Yar­dım­cı­mız Meh­met Emin Bir­pı­nar'a ilgi ve des­te­ği için te­şek­kür edi­yo­rum. Şeh­ri­mi­ze ha­yır­lı olsun." 


Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.