SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.06.2019

CHP Başkan Adayı Erksoy esnaf ve mahalleleri geziyor

CHP Başkan Adayı Erksoy esnaf ve mahalleleri geziyor
Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si be­le­di­ye baş­kan adayı Kara­su Dev­let Has­ta­ne­si eski baş­he­kim­le­rin­den Op. Dr. Kerem Erk­soy seçim ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor.19.12.2018 15:55
Bir süre önce emek­li­ye ay­rı­lıp CHP’ye baş­kan aday­lı­ğı için baş­vu­ran ve parti MYK ta­ra­fın­dan aday­lı­ğı ilan edi­len Op. Dr. Kerem Erk­soy si­ya­se­te çabuk ısın­dı. Ma­hal­le ge­zi­le­ri­ni sür­dü­ren Erk­soy 17 Ara­lık günü Ka­ra­su Pa­zar­ye­ri’ni ge­ze­rek es­naf­lar­la gö­rüş­tü. Önce Pa­zar­cı­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Hü­se­yin Emi­noğ­lu ile bu­lu­şan Erk­soy daha sonra ka­dın­lar pa­za­rı­na geçti. Erk­soy, bah­çe­le­rin­de ye­tiş­tir­dik­le­ri sebze ve mey­ve­le­ri ken­di­le­ri­ne ay­rı­lan yerde pa­zar­la­yan ka­dın­la­ra, “Eğer se­çi­lir­sem siz­le­re layık ve sağ­lık şart­la­rı­na uygun tez­gâh sözü ve­ri­yo­rum” dedi. 
Ayı­rım yap­ma­dan hiz­met
   Pa­zar­ye­ri ge­zi­sin­de Dev­let Has­ta­ne­si’nde görev ya­par­ken ame­li­yat et­ti­ği bazı has­ta­la­rıy­la da kar­şı­la­şan Kerem Erk­soy, “Dün dok­tor ola­rak bu in­san­la­rın hiz­me­tin­dey­dim. Bu gün de baş­kan adayı ola­rak ken­di­le­riy­le bu­luş­ma fır­sa­tım oldu. Çok se­vin­dim. Mes­le­ği­miz ge­re­ği has­ta­la­rı­mı­zın si­ya­sal gö­rü­şü­ne, mil­li­ye­ti­ne, cin­si­ye­ti­ne bak­ma­dan görev ya­pa­rız. Bunun için yemin ettik. Be­le­di­ye baş­ka­nı se­çil­mem du­ru­mun­da da hiç kim­se­ye ayı­rım yap­ma­dan hiz­met ede­ce­ğim­den kim­se­nin kuş­ku­su ol­ma­sın” diye ko­nuş­tu. Erk­soy ay­rı­ca, “Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne mut­la­ka bir dok­tor eli değ­me­li” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
   Op. Dr. Erk­soy daha sonra ilçe es­naf­la­rı­na olan zi­ya­ret­le­ri­ni sür­dür­dü.


Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.