SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 26.05.2019

CHP, muh­te­mel aday aday­la­rı için nabız yok­la­mak üzere top­lan­tı dü­zen­le­di

CHP, muh­te­mel aday aday­la­rı için nabız yok­la­mak üzere top­lan­tı dü­zen­le­di
31 Mart 2019 yerel se­çim­le­ri için aday ara­yı­şı­nı sür­dü­ren Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si, muh­te­mel aday aday­la­rı için nabız yok­la­mak üzere geniş ka­tı­lım­lı bir top­lan­tı dü­zen­le­di. Top­lan­tı­ya İl Baş­ka­nı Er­do­ğan Isır da ka­tıl­dı.21.11.2018 16:02
16 KASIM Cuma günü ak­şa­mı parti ilçe mer­ke­zin­de­ki top­lan­tı­da ko­nu­şan İl Baş­ka­nı Er­do­ğan Isır, CHP’nin Ka­ra­su’da ba­şa­rı­lar­la dolu si­ya­si bir geç­mi­şi bu­lun­du­ğu­nu ve bu ne­den­le ön­ce­lik­le par­ti­ler arası it­ti­fa­kı ikin­ci plan­da dü­şü­nüp kendi ada­yıy­la se­çi­me ka­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. “Benim ya­şıt­la­rım yerel ve ge­nel­de ik­ti­da­ra gelme şan­sı­nı bu­la­ma­dı” diyen Baş­kan Isır, parti içi kır­gın­lık­la­rın böy­le­si­ne önem­li bir seçim ön­ce­sin­de gün­de­me ge­ti­ril­me­me­si ge­rek­ti­ği­ne işa­ret etti. 
ADAYLIK için is­ti­şa­re­de bu­lun­duk­la­rı isim­ler­le il­gi­li bilgi veren İlçe Baş­ka­nı Nur­han Aydın da “Uzun sü­re­dir aday­lı­ğa ha­zır­la­nan bir isim var. Dev­let me­mu­ru ol­du­ğu ve henüz is­ti­fa et­me­di­ği için adını açık­ça dek­la­re et­mi­yo­ruz. Önü­müz­de­ki gün­ler­de aday­lı­ğı­nın ke­sin­le­şe­ce­ği­ni söy­le­ye­bi­lir­im” diye ko­nuş­tu. Söz alan parti üye­le­ri de CHP adayı ola­bi­lecek ki­şi­ler­le il­gi­li gö­rüş­le­ri­ni or­ta­ya koy­du­lar. 
TOPLANTIDA konuşan  Refik İsken­der de ön seçim şartı ile aday aday­lı­ğı­na hazır ol­du­ğu­nu bil­dir­di. CHP, ko­nuy­la il­gi­li ikin­ci top­lan­tı­sı­nı 23 Kasım günü saat 18.00’de ilçe mer­ke­zin­de ya­pa­cak.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.