SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

CHP'den Kuçhan'a: Karasu'dan edebinizle gidecek misiniz

CHP'den Kuçhan'a: Karasu'dan edebinizle gidecek misiniz
İzmir Ga­zi­emir Be­le­di­ye­si’nde ça­lı­şır­ken ge­çi­ci gö­rev­le Ka­ra­su Be­le­di­yesi Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı gö­re­vi­ne ge­ti­ri­len Cen­giz Kuç­han’ın CHP İlçe Başka­nı Nur­han Aydın’a yö­ne­lik ola­rak bir ga­ze­te­de ‘Edep yahu’ baş­lı­ğıy­la yer alan eleş­ti­ri­le­re parti İlçe Baş­kan Yar­dım­cı­sı Adnan Yıl­dız'dan’yanıt geldi. Kuç­han’a bazı sorular yö­nel­ten Yıl­dız “Ka­ra­su’da Baş­kan Yar­dımcı­lı­ğı ya­pa­cak se­vi­ye­de bilgi ve kül­tür bi­ri­ki­min­de olan başka insan yok muydu da sizi fark edip ta Ga­zi­emir’den bu­ra­la­ra ge­tir­di­ler” dedi.27.04.2016 00:07
CHP İlçe Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ad­nan Yıl­dız, parti olarak her iki ihaleye dönük eleştirilere ummadıkları bir yerden yanıt geldiğine işaret ederek “Ta-sarruf belediyeye aittir. Kuru-mu da Başkan temsil eder. Ka-rasu’yu tanımayan ve belirli bir görev için kendisine ma-kam bağışlandığı belli olan bir kişinin Karasu Belediyesi adı-na konuşması ve anamuhale-fet partisi ilçe başkanına ne-zaket sınırlarını aşan ölçülerde yanıt vermesini anlamış de-ğiliz” dedi. 
Yıldız ya­zı­lı açık­la­ma­sın­da şu gö­rüş­le­re yer verdi:
Edep­li ve dü­rüst­çe ya­nıt­la­yın
Ka­ra­su Be­le­di­ye­si göz­ler­den uzak (ocak­lar­dan ırak) Baş­kan Yar­dım­cı­sı, yine ga­ze­te­ci­lik­ten bi­ha­ber, imla ku­ral­la­rı yü­zün­den Türk­çe öğ­ret­men­le­ri­ne saç baş yol­du­ran sa­hi­bi­nin sesi Hamle Ga­ze­te­si’ne bir açık­la­ma yap­mış. Ga­ze­te de, mal bul­muş mağ­ri­bi gibi buna ba­lık­la­ma at­la­yıp tam man­şet ka­pak­ta ve yine tam man­şet iç say­fa­da haber yap­mış.
Önce Sayın Kuç­han’a bir­kaç sö­zü­müz var;
CHP İlçe Baş­ka­nı­mı­za “edep”ten bah­se­di­yor­su­nuz. Eğer siz de edep­liy­se­niz, bir­kaç sorum ola­cak, edep­li­ce ve dü­rüst­çe ce­vap­la­ma­nız için. Önemi yok, Baş­ka­nın sesi ol­du­ğu­nu her fır­sat­ta vur­gu­la­yan o ga­ze­te­de de yaz­san, eli­mi­ze geçer.
Ka­ra­su’yu bilir mi­si­niz?
1-Ka­ra­su’da Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı ya­pa­cak se­vi­ye­de bilgi ve kül­tür bi­ri­ki­min­de olan başka insan yok muydu da sizi fark edip ta Ga­zi­emir’den bu­ra­la­ra ge­tir­di­ler? Kaldı ki, Baş­kan yar­dım­cı­sı faz­la­sı var diye Fe­riz­li­li Baş­kan Yar­dım­cı­sı’nı bile ihraç etmiş bir be­le­di­ye­ye!..
2-Ka­ra­su’yu ne­re­den ta­nı­yor­du­nuz da hiz­met aş­kı­nız dep­reş­ti?
3-Si­zi ta­nı­ma­dı­ğı­mı­zı söy­le­miş­si­niz. Hak­lı­sı­nız. Biz Mu­avi­ye ve Yezid’i de ta­nı­mı­yo­ruz ama hak­la­rın­da çok şey bi­li­yo­ruz.
4-Da­ha önce Ga­zi­emir’de, Ay­va­lık’da ya da başka bir yerde de ihale ko­mis­yon­la­rın­da bu­lun­du­nuz mu? İhale ko­mis­yo­nun­da bu­lun­mak­tan başka bir ko­nu­da ye­te­ne­ği­niz var mı?
5-İller Ban­ka­sı Genel Mü­dü­rü’nü ta­nı­yor mu­su­nuz? Sa­mi­mi­ye­ti­niz ne dü­zey­de?
Parti mi men­fa­at­ler mi? 
6-AKP’den gir­di­ği­niz Ga­zi­emir Be­le­di­ye­si, CHP’ye ge­çin­ce CHP’li ol­du­nuz. Şimdi ise ye­ni­den AKP’li… Sizin için parti mi daha önem­li men­fa­at­ler mi? Sa­nı­rım men­fa­at, ide­al­le­rin önüne ge­çi­yor.
7- Fethi Kah­ya­oğ­lu ile ar­ka­daş mı­sı­nız (Ter­mi­nal ya­nın­da­ki ar­sa­yı satın alan)? Ar­ka­nız­da si­ya­si erkte başka kim­ler var? Duy­duk­la­rı­mız doğru mu?
8-Ar­sa­nın iha­le­si 3 kere ya­pıl­dı di­yor­su­nuz, mec­lis­te­ki ar­ka­daş­lar sizin yalan söy­le­di­ği­ni­zi öne sü­rü­yor. Daha önce ihale ol­du­ğu­nu is­pat­la­ya­bi­lir mi­si­niz?
9- 45 Mil­yon­luk iha­le­den ko­mis­yon al­dı­nız mı? Başka ko­mis­yon alan kişi var mı?
10-Ter­mi­nal ya­pı­mı işini Bü­yük­şe­hir’den alıp Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nce ihale edil­me­si­ne ça­lış­tı­ğı­nız doğru mu? 
11-Ka­ra­su’da başka bir arsa ya da in­şa­at iha­le­sin­de adı­nız du­yu­la­cak mı?
Mü­fet­ti­şi zi­ya­re­te git­ti­ğim­de, bana “Ka­ra­su halkı bu du­ru­ma ne diyor?” so­ru­su­nu yö­nelt­miş­ti.
An­la­ya­ca­ğın, bizim ses­siz kal­ma­mı­za çok şa­şır­dı­ğı­nı belli etti. Ka­ra­rı­nı gör­me­miz için ra­po­ru oku­ma­mı­za gerek yok. Kaldı ki, mü­fet­tiş ra­po­ru­nun ge­cik­me­si de, sizin açı­nız­dan bir şey­le­rin yo­lun­da git­me­di­ği­ni gös­ter­mi­yor mu? Ba­kan­lık bir yap­tı­rım yap­maz­sa, mü­fet­ti­şin ki­şi­sel ola­rak olayı yar­gı­ya ha­va­le etme hakkı var mı yok mu?
12-İller Ban­ka­sı’ndan alı­nan 45 mil­yon acil afet kre­di­si ve be­le­di­ye­nin borç­lan­ma­sı Kamu İhale Ya­sa­sı’nın 21/b mad­de­si­ne uygun mu?
Son soru; ede­bi­niz­le Ka­ra­su’dan gi­decek mi­si­niz, yoksa git­me­niz için daha fazla bilgi ve bel­ge­ye mi ih­ti­ya­cı­nız var? 

Etiketler: CHP - Cengiz - Kuçhan - ihale - 45 milyon - iller bankası - karasu - belediye

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.