SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.04.2019

Çift­çi Kayıt Sis­te­mi baş­vu­ru sü­re­si­ uzatıldı

Çift­çi Kayıt Sis­te­mi baş­vu­ru sü­re­si­ uzatıldı
Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Se­la­mi Arık, 30 Ha­zi­ran 2018 ta­ri­hin­de sona eren Çift­çi Kayıt Sis­te­mi (ÇKS) baş­vu­ru sü­re­si­nin, 31 Ara­lık 2018 ta­ri­hi­ne kadar uztıl­dı­ğı­nı söy­le­di.05.12.2018 00:00
2018 yılı ÇKS baş­vu­ru sü­re­si­nin 30 Ha­zi­ran 2018 ta­ri­hin­de sona er­di­ği­ni be­lir­ten Arık, çok sa­yı­da çift­çi­nin be­lir­le­nen sü­re­de baş­vu­ru ya­pa­ma­dı­ğı­nı ve ve­ri­len des­tek­ler­den fay­da­lan­ma hak­kı­nı kay­bet­mek­le karşı kar­şı­ya kal­dı­ğı­nı be­lirt­ti. 
Geç kal­ma­yın
Çift­çi­le­rin mağ­dur ol­ma­ma­la­rı için Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı’na süre uza­tı­mı için ge­rek­li baş­vu­ru­la­rın TZOB ta­ra­fın­dan ya­pıl­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Arık, “Resmi Ga­ze­te­de ya­yın­la­nan Çift­çi Kayıt Sis­te­mi Yö­net­me­li­ğin­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Dair Yö­net­me­li­ğin ge­çi­ci bi­rin­ci mad­de­si olan ÇKS’ ye baş­vu­ru za­ma­nı de­ğiş­ti­ril­di. Ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le 30 Ha­zi­ran 2018 ta­ri­hin­de sona eren 2018 yılı ÇKS baş­vu­ru sü­re­si 31 Ara­lık 2018 ta­ri­hi­ne kadar uza­tıl­dı. Çift­çi­le­ri­mi­zin 2018 yılı des­tek­le­rin­den fay­da­la­na­bil­me­le­ri için son günü bek­le­me­den ala­cak­la­rı çift­çi bel­ge­si ve diğer bel­ge­ler­le bir­lik­te 31 Ara­lık 2018 ta­ri­hi­ne kadar İlçe Tarım Mü­dür­lük­le­ri­ne baş­vu­ru yap­ma­la­rı ya­rar­la­rı­na ola­cak­tır” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.