SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 15.06.2019

Çiftçi Kayıt Sistemi baş­vu­ru­la­rı için son gün 29 Ha­zi­ran

Çiftçi Kayıt Sistemi baş­vu­ru­la­rı için  son gün 29 Ha­zi­ran
Zi­ra­at Odası Baş­ka­nı Se­la­mi Arık, 2018 yılı Çift­çi Kayıt Sis­te­mi(ÇKS) baş­vu­ru­la­rı­nın 29 Ha­zi­ran Salı günü mesai bi­ti­min­de sona ere­ce­ği­ni bil­dir­di.13.06.2018 17:10
Arık, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ÇKS ka­yıt­la­rı ve gün­cel­len­me­si ile il­gi­li iş­lem­le­rin baş­vu­ru ve baş­lan­gıç bitiş ta­rih­le­ri­nin, Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan be­lir­len­di­ği­ni ifade etti.
Gün­cel kayıt
   Ba­kan­lı­ğın ya­yın­la­dı­ğı ge­nel­ge­de, ’’Çift­çi­le­rin üre­tim yıl­la­rı­na iliş­kin ÇKS baş­vu­ru­la­rı, bir ön­ce­ki yılın 1 Eylül ta­ri­hin­de baş­la­ya­cak ve üre­tim yı­lı­nın 29 Ha­zi­ran ta­ri­hin­de sona ere­cek­tir’’ de­nil­di­ği­ni anım­sa­tan Arık,’’ Bu bağ­lam­da, 2018 yılı ÇKS baş­vu­ru­la­rı son gün 29 Ha­zi­ran Salı günü mesai bi­ti­min­de sona ere­cek­tir. Des­tek­le­me­ler­den ya­rar­lan­mak is­te­yen çift­çi­le­ri­mi­zin mağ­dur ol­ma­ma­la­rı için İlçe Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık Mü­dür­lü­ğü’ne baş­vu­ra­rak gün­cel ka­yıt­la­rı­nı yap­tır­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir’’ şeklinde ko­nuş­tu.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.