SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.07.2019

Çiğ süt des­tek­le­me öde­me­le­ri başladı

Çiğ süt des­tek­le­me öde­me­le­ri başladı
Süt Üre­ti­ci­le­ri Bir­li­ği Şube Baş­ka­nı Yusuf Ci­ve­lek, 2018 yılı ilk üç aylık çiğ süt des­tek­le­me öde­me­le­rinin 13 Ha­zi­ran iti­ba­riy­le baş­la­dı­ğı­nı bildirdi.21.06.2018 15:56
Ödeme ta­rih­le­ri
   Ci­ve­lek, Ocak-Şu­bat-Mart ay­la­rı çiğ süt des­tek­le­me öde­me­le­ri­nin T.C. nu­ma­ra­sı­nın son ra­ka­mı 4-6-8 olan­la­rın baş­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti. T.C nu­ma­ra­sı­nın son ra­ka­mı 0-2 olan­la­rın ise des­tek­le­me­le­ri­nin 22 Ha­zi­ran Cuma günü saat 18.00'dan sonra he­sap­la­ra ya­ta­ca­ğı­nı kay­det­ti. 
Üre­ti­ci­le­re umut ışığı
Süt des­tek­le­me­le­riy­le il­gi­li üre­ti­ci­ler açı­sın­dan önem­li bir ge­liş­me ol­du­ğu­nu açık­la­yan Ci­ve­lek,'' Ba­kan­lık ilk üç ay için süt des­tek­le­me ra­kam­la­rı­nı soğuk süt için 10 ku­ru­şa, örgüt üze­rin­den pa­zar­la­nan süt­ler için 12 ku­ru­şa çı­kar­dı' diye ko­nu­şan Ci­ve­lek söz­le­ri­ne şöyle devam etti:
''Di­le­ği­miz geçen yıl ol­du­ğu gibi sonra ki dö­nem­ler­de be­lir­le­nen bu fi­ya­tın dü­şü­rül­me­me­si. Geçen yıl 8 kuruş ola­rak açık­la­nan des­tek­le­me ikin­ci altı aylık dö­nem­de 4 ku­ru­şa in­di­ril­di. Üre­ti­ci­le­ri­mi­zin şuan ki des­tek­le­me mik­ta­rı­na faz­la­sıy­la ih­ti­ya­cı var. Süt re­fe­rans fi­yat­la­rı­nın 1,53'e art­tı­rıl­ma­sı­na rağ­men yem fi­yat­la­rı­na gelen zam­lar­la süt yem pa­ri­te­si birim al­tı­na düştü. Tem­muz ayın­da yeni re­fe­rans fiyat be­lir­le­necek. Yeni fi­ya­tın artan ma­li­yet­le­re göre ke­sin­lik­le 2 li­ra­nın al­tın­da ol­ma­ma­sı ge­re­kir. O yüz­den de des­tek­le­me mik­ta­rı­nın dü­şü­rül­me­me­si ak­si­ne art­tı­rıl­ma­sı ge­re­ki­yor'' ifa­de­le­ri­ne yer ve­re­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.