SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.07.2019

Darıçayırı'nda halk kazandı

Darıçayırı'nda halk kazandı
Ka­ra­su/Da­rı­ça­yı­rı’nda ku­rul­mak is­te­nen çi­men­to fab­ri­ka­sı­na Çevre ve Şe- ­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ve­ri­len ÇED olum­lu ra­po­ru­nu bozan İdare Mah­ke­me­si ka­ra­rı­na ba­kan­lık­ça ya­pı­lan iti­raz Da­nış­tay ta­ra­fın­dan red­de­dil­di. 19.12.2018 15:22
Bakanlık temyiz etmişti
   Ka­ra­su Da­rı­ça­yı­rı Ma­hal­le­si Hır­ca­lan mev­ki­in­de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan ve çevre kir­li­li­ği ya­ra­ta­ca­ğı en­di­şe­siy­le dava açı­lan En­teg­re Çi­men­to Fab­ri­ka­sı ve Mal­ze­me Ocak­la­rı ile il­gi­li son sözü Da­nış­tay söy­le­di. Da­nış­tay 14. Da­ire­si, Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı’nın ver­miş ol­du­ğu ÇED olum­lu ra­po­ru­nu iptal eden Sa­kar­ya 2. İdare Mah­ke­me­si ka­ra­rı­na karşı ba­kan­lık­ça talep edi­len tem­yiz is­te­mi­ni red­det­ti. 
Karar doğru
   14. Daire Baş­ka­nı Le­vent Artuk ve 4 üye­nin oy­bir­li­ği ile al­dı­ğı 13.11.2018 tarih ve Esas no: 2018/2059, karar no: 2018/6634 sa­yı­lı ka­rar­da, İdare Mah­ke­me­si’nin ver­di­ği karar ve da­yan­dı­ğı ge­rek­çe­nin hukuk ve usule uygun ol­ma­sı do­la­yı­sıy­la boz­ma­yı ge­rek­ti­recek bir du­ru­mun bu­lun­ma­dı­ğı­na işa­ret edil­di. 14. Daire ay­rı­ca ‘karar dü­zelt­me yo­lu­nun ka­pa­lı ol­du­ğu’ hük­mü­ne de yer verdi.
Albayrak: ‘6 yıllak dava’
   Çi­men­to fab­ri­ka­sı­nın çevredeki mahallelerde tarım alan­la­rı­na zarar ve­re­ce­ği ge­rek­çe­siy­le İdare Mah­ke­me­si’ne dava açan gru­bun söz­cü­sü Özcan Al­bay­rak ge­liş­me­le­ri şöyle özet­le­di: “Biz da­va­yı 2012’de açtık. İdare Mah­ke­me­si sü­re­yi ge­çir­di­ği­miz ge­rek­çe­siy­le baş­vu­ru­mu­zu red­det­ti. Da­nış­tay süre aşımı ol­ma­dı­ğı­na karar ver­dik­ten sonra Sa­kar­ya 2. İdare Mah­ke­me­si Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı’nın ver­miş ol­du­ğu ÇED olum­lu ra­po­ru­nu iptal etti. Bu kez ba­kan­lık Da­nış­tay’a tem­yiz baş­vu­ru­sun­da bu­lun­du. Da­nış­tay 14. Daire bizi haklı buldu ve ba­kan­lı­ğın tem­yiz is­te­mi­ni red­de­de­rek ka­ra­rı onadı.” Özcan Al­bay­rak, dava sü­re­cin­de ken­di­le­ri­ne des­tek olan her­ke­se te­şek­kür et­tik­le­ri­ni söy­le­di.Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.