SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.03.2019

'Demiryolu ihale edildi'

'Demiryolu ihale edildi'
AKP Bar­tın Mil­let­ve­ki­li Yıl­maz Tunç, Ada­pa­za­rı-Ka­ra­su-Ko­ca­ali-Bar­tın ara­sın­da­ki de­mir­yo­lu hat­tı­nın “Re­viz­yon Etüt Pro­je-Mü­hen­dis­lik ve Da­nış­man­lık Hiz­met­le­ri” işi­nin Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı’nca ihale edil­di­ği­ni açık­la­dı.25.07.2018 16:21
Ba­tak­lık çıktı 
   Ada­pa­za­rı ile Ka­ra­su ara­sın­da süren de­mir­yo­lu hattı Sö­ğüt­lü mev­ki­in­de­ki ba­tak­lık ne­de­niy­le yarım kal­mış so­ra­sın­da işin mah­ke­me­lik ol­ma­sı üze­ri­ne de de­mir­yo­lu ya­pı­mı ta­ma­men dur­muş­tu. Daha sonra ise alt­ya­pı ta­mam­lan­mış bu kez de in­şa­atın üst ya­pı­sı ya­pı­la­ma­mış­tı. 
Mil­let­ve­ki­li açık­la­dı 
   AK Parti Bar­tın Mil­let­ve­ki­li Yıl­maz Tunç, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, Ka­ra­su-Ak­ça­ko­-ca- Ereğ­li Li­ma­nı-Çay­cu­ma- Bar­tın Li­ma­nı De­mir­yo­lu Bağ­lan­tı­sı Re­vi­ze Etüt Proje ve Mü­hen­dis­lik ve Da­nış­man­lık Hiz­met­le­ri işi­nin 4 Tem­muz'da Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğın­ca ihale edil­di­ği­ni anım­sat­tı.
De­ğer­len­dir­me 
   İhale de­ğer­len­dir­me sü­re­ci­nin ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan proje re­vi­ze ça­lış­ma­la­rı­nın baş­la­ya­ca­ğı­nı ifade eden Tunç, "Ada­pa­za­rı ile Bar­tın ara­sın­da­ki ya­pıl­ma­sı plan­la­nan de­mir­yo­lu pro­je­si, hem yük, hem de yolcu ta­şı­ma amacı ile gi­diş-ge­liş olmak üzere pro­je­len­di­ril­di" dedi. 
63 ki­lo­met­re 
   Ada­pa­za­rı-Ka­ra­su ara­sın­da­ki in­şa­at ça­lış­ma­la­rı devam eder­ken  Tem­muz'da proje re­vi­ze iha­le­si­nin ya­pıl­dı­ğını ifade eden Tunç, 'Ada­pa­za­rı'ndan Ka­ra­su İstas­yo­nu'na kadar 63 ki­lo­met­re uzun­lu­ğun­da inşa edi­lecek de­mir­yo­lu­nun Ka­ra­su- Ko­ca­ali-Ak­ça­ko­ca-Alap­lı-Ereğ­li-Bar­tın arası da 281 ki­lo­met­re uzun­lu­ğun­da ola­cak" dedi.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.