SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.03.2019

DENİZ İÇİN UMUT IŞIĞI

DENİZ İÇİN UMUT IŞIĞI
Do­ğuş­tan görme özür­lü iki çocuk an­ne­si Deniz Bir’in ame­li­yat­la görme ye­te­ne­ği­ne ka­vu­şa­bil­me­si için bir umut ışığı doğdu. Özel bir TV ka­na­lın­da ya­yım­la­nan ta­lih­siz an­ne­nin görüntüleri Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nı ha­re­ke­te geç­irdi.25.07.2018 16:12
Biyonik göz ameliyatı
Deniz Bir, halk ara­sın­da ‘ta­vuk­ka­ra­sı’ ola­rak bi­li­nen has­ta­lık ne­de­niy­le 6 ya­şın­dan iti­ba­ren görme ye­te­ne­ği­ni hızla kay­bet­ti. 25 ya­şı­na gel­di­ğin­de kayıp yüzde 85’e ulaş­tı. Bu arada ev­le­nen ve iki çocuk sa­hi­bi olan ta­lih­siz kadın has­ta­lı­ğın bi­yo­nik göz ame­li­ya­tıy­la büyük öl­çü­de gi­de­ril­di­ği­ni öğ­ren­di. Ancak aile­nin eko­no­mik du­ru­mu bunu kar­şı­la­ya­cak güçte olmadığından ameliyat olamadı. 
Başvurular sonuçsuz
Deniz Bir’in başta CİMER olmak üzere baş­vur­du­ğu tüm ku­rum­la­rın ka­pı­la­rı ‘ame­li­yat gi­de­ri­ni kar­şı­la­ya­ma­yız’ de­ni­le­rek yü­zü­ne ka­pan­dı. Son çare ola­rak Ka­ra­su­lu TRT mu­ha­bi­ri Meh­met Ka­ra­kaş’a baş­vu­ra­rak yar­dım is­te­yen Bir, der­di­ni ka­me­ra­la­ra an­lat­tı. TV’de ya­yım­la­nan gö­rün­tü­leri iz­le­yen yeni Sağ­lık Ba­ka­nı Dr. Fah­ret­tin Koca’nın ta­li­matıyla Deniz Bir’le te­ma­sa ge­çil­me­si­ni is­te­di­ği öğ­re­nil­di. 

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.