SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.06.2019

Dev­let Has­ta­ne­si’ne Pal­ya­tif Bakım Üni­te­si açılacak

Dev­let Has­ta­ne­si’ne Pal­ya­tif Bakım Üni­te­si açılacak
Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Ce­ma­let­tin Akyol, Ak­ya­zı’da ya­pı­lan Kamu Has­ta­ne­le­ri Aylık De­ğer­lendir­me Top­lan­tı­sı’ndan müj­de­li ha­ber­le döndü. Akyol Ka­ra­su’ya kan­ser ve ben­ze­ri umut­suz va­ka­la­rın te­da­vi sü­re­ci­ne yar­dım­cı ola­cak Pal­ya­tif Bakım Üni­te­si’nin ku­rul­ma­sı ka­ra­rı alın­dı­ğı­nı söy­le­di.27.12.2018 14:54
   Kamu Has­ta­ne­le­ri Aylık De­ğer­len­dir­me Top­lan­tı­sı İl Sağ­lık Mü­dü­rü Doç. Dr. Aziz Öğüt­lü baş­kan­lı­ğın­da 20 Ara­lık 2018 Per­şem­be günü Ak­ya­zı’da ya­pıl­dı. Top­lan­tı­da baş­he­kim­ler has­ta­ne­ler­de ya­pı­lan ve ya­pı­la­cak dü­zen­le­me­ler ile yeni ça­lış­ma­lar hak­kın­da sunum yaptı. Ka­ra­su Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Op. Dr. Ce­la­let­tin Akyol bu kap­sam­da has­ta­ne­de 2019'un ilk aylarında Pal­ya­tif Bakım Üni­te­si ku­ru­la­ca­ğı­nı söy­le­di. 
Ye­rin­de te­da­vi
   İl Sağ­lık Mü­dü­rü Aziz Öğüt­lü de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da ilçe has­ta­ne­le­ri­nin güç­len­me­si ve hiz­met et­tik­le­ri böl­ge­ler­de va­tan­daş­la­rın ih­ti­yaç­la­rı­nın ye­rin­de sağ­lan­ma­sı­na önem ver­dik­le­ri­ni ifade etti. Aile he­kim­li­ği sis­te­mi­ne de de­ği­nen Öğüt­lü, “Kendi ma­hal­le­sin­de, kendi il­çe­sin­de, kendi böl­ge­sin­de der­di­ne der­man bulan has­ta­la­rı­mız doğal ola­rak mer­kez­de bu­lu­nan Eği­tim Araş­tır­ma Has­ta­ne­miz başta olmak üzere, To­yo­ta-Sa Acil Yar­dım ve Ye­ni­kent Has­ta­ne­le­ri’ne gel­mek zo­run­da kal­mı­yor. Va­tan­daş­la­rı­mı­zın bir­ço­ğu aile he­kim­le­rin­de ala­bi­le­ce­ği onca hiz­me­te rağ­men alış­kan­lık ola­rak has­ta­ne­le­re gi­di­yor. Bi­rin­ci ba­sa­mak sağ­lık hiz­met­le­ri için va­tan­daş­la­rı­mı­zın has­ta­ne ye­ri­ne aile he­kim­le­ri­ne git­me­le­ri, ran­de­vu sı­ra­sı bek­le­me sı­kın­tı­la­rı­nı da son­lan­dı­ra­cak­tır” dedi.
İlçe­le­re yeni bi­rim­ler
   Ka­ra­su Dev­let Has­ta­ne­si’ne ku­ru­la­cak Pal­ya­tif Bakım Üni­te­si’nin yanı sıra diğer ilçe has­ta­ne­le­rin­de oluş­tu­ru­lan veya plan­la­nan bi­rim­ler şöyle: 
   Ak­ya­zı’ya MR ci­ha­zı ku­rul­du. Ge­le­nek­sel Ta­mam­la­yı­cı Tıp Uy­gu­la­ma­sı ha­zır­lı­ğı var. 
Hen­dek’e Yanık Mer­ke­zi ku­ru­la­cak. 10 ya­tak­lı yoğun bakım üni­te­si­nin 6 ya­ta­ğı ko­ro­ner yoğun ba­kı­ma dö­nüş­tü­rül­dü. 
   Geyve’de Uyku La­bo­ra­tu­va­rı hiz­met ver­me­ye baş­la­dı.
Pal­ya­tif Bakım nedir?
   Ha­ya­tı teh­dit eden has­ta­lık teş­hi­si almış has­ta­la­rın ba­kı­mı­nı kap­sı­yor. Ör­ne­ğin Kan­ser Pal­ya­tif ba­kı­mı, has­ta­lar ve aile­le­ri için acı ve sı­kın­tı ve­ri­ci olup on­la­rın hayat ka­li­te­si­ni et­ki­le­yen çe­şit­li hu­sus­la­ra yö­ne­lik iyi­leş­tir­me­le­rin (te­ra­pi­le­rin) kan­ser ba­kı­mı­na en­teg­re edil­me­si­dir. Ör­ne­ğin hasta kan­ser te­da­vi­si gör­mek­tey­se, pal­ya­tif ba­kı­mın­dan bek­le­nen tek şey sı­kın­tı veren be­lir­ti­le­rin or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı­dır; eğer söz ko­nu­su hasta için bu be­lir­ti­le­re sebep olan has­ta­lı­ğın te­da­vi­si­nin artık müm­kün ol­ma­dı­ğı bi­li­ni­yor­sa, pal­ya­tif bakım eki­bin­den bek­le­nen tek şey yine aynı şe­kil­de be­lir­ti­le­rin or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı­dır."

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.