SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 26.05.2019

Dr. Melih Erol aday­lık dilekçesini verdi

Dr. Melih Erol aday­lık dilekçesini verdi
MHP Be­le­di­ye Baş­kan Aday Adayı Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr.? Melih Erol, ilçe teş­ki­la­tın­da dü­zen­le­nen top­lan­tı son­ra­sı aday­lık baş­vu­ru­su­nu ger­çek­leş­tir­di. Törene İl Kadın Kolları Başkan ve üyeleri de katıldı.21.11.2018 15:55
Dü­zen­le­nen top­lan­tı­da yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ve kadın kol­la­rı da hazır bu­lun­du. Aday aday­lı­ğı baş­vu­ru­su sı­ra­sın­da ilçe teş­ki­la­tı­na bir zi­ya­ret dü­zen­le­yen MHP İl Kadın Kol­la­rı Baş­ka­nı Leyla Tan­kal ve il kadın kol­la­rı üye­le­ri de ka­tı­lım gös­te­re­rek Erol’a ha­yır­lı olsun di­le­ğin­de bu­lun­du.
‘Ni­ye­ti­miz halis’
   Aday aday­lı­ğı baş­vu­ru­su­nu ger­çek­leş­ti­ren MHP Be­le­di­ye Baş­kan Aday Adayı Dr. Melih Erol, “Mes­le­ki ha­ya­tı­mız­da hep ka­rak­te­ri­mi­zi ön plana koy­duk. Yol gös­te­ri­ci ola­rak hep İslam'ı ve Ata­türk il­ke­le­ri­ni aldık. Kim­se­yi ka­yır­ma­dık. Kim­se­den tor­pil gör­me­dik. Kim­se­ye de tor­pil gös­ter­me­dik. Yolu dü­rüst­lük­ten geçen her­ke­sin bizim ya­nı­mız­da yeri var­dır. Kim­se­ye karşı bir ön­yar­gı­mız yok. Her­ke­si ku­cak­la­yan ve hak ede­nin hak­kı­nı al­dı­ğı bir yö­ne­ti­mi hâkim kıl­mak için yola çık­tık. Ni­ye­ti­miz halis. Halis ni­yet­te olan her­ke­se de ka­pı­mız açık ola­cak” şek­lin­de ko­nu­şan MHP Be­le­di­ye Baş­kan Aday Adayı Dr.?Melih Erol, “ Biz­den ön­ce­ki ar­ka­daş­la­rı­mı­zın da be­nim­se­di­ği il­ke­ye sahip bir şe­kil­de ken­di­miz için değil, ken­ti­miz için ge­li­yo­ruz. Ka­ra­su’muz için ha­yır­lı olsun” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 
Te­şek­kür
   Erol’un aday aday­lı­ğı baş­vu­ru­su­nu tes­lim alan MHP İlçe Baş­ka­nı Münir Ali Kara ise, “Biz­ler MHP ola­rak her zaman dü­rüst, adına leke bu­laş­ma­mış, özü ve sözü bir olan ter­te­miz ki­şi­ler­le yola çık­ma­yı ilke edin­dik. Mut­la­ka se­çi­mi ka­za­na­lım di­ye­rek değil, adı­mı­za ve par­ti­mi­ze ya­kı­şan ki­şi­lik­li aday­lar­la yola çık­ma­ya özen gös­ter­dik. Aday ada­yı­mız Dr.?Melih Erol’a ha­yır­lı olsun te­men­ni­sin­de bu­lu­nu­yor ve seçim sü­re­sin­ce  asıl yükü sırt­la­ya­cak olan en büyük des­tek­çi­le­ri­miz kadın kol­la­rı üye­le­ri­mi­ze de te­şek­kür edi­yo­rum” dedi.


Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.