Edebiyatı bırak, bu borç neyin borcu?

Edebiyatı bırak, bu borç neyin borcu?
Cumhur İttifakı'nın AKP'li Karasu Belediye Başkan Adayı İshak Sarı “Batık bir belediye, hizmet bekleyen sokaklar var. Sorunları bir bir çözüp planı olan bir Karasu’yu inşa edeceğiz” derken İspiroğlu’na da “46 milyon lira Karasu’ya gelmediyse bu parayı neden ödüyoruz, borç varsa ne yapıldı?” sorusunu yöneltti.20.03.2019 13:03

BATMIŞ BELEDİYEYİ KURTARACAĞIZ
Cum­hur İtti­fa­kı Be­le­di­ye Baş­kan adayı İshak Sarı, seçim ça­lış­ma­la­rı­nı Yas­sı­ge­çit ve Ar­dıç­be­li zi­ya­ret­le­riy­le sür­dür­dü. Va­tan­daş­la­rı din­le­yip, çözüm öne­ri­le­ri ve pro­je­le­ri­ni an­la­tan Sarı, Cum­hur İtti­fa­kı­nın ba­şa­rı­lı ol­ma­sı için gece gün­düz ça­lış­tık­la­rı­nı an­lat­tı. Ka­ra­su’nun is­ti­ka­me­ti ol­ma­dı­ğı­na dik­kat çeken Sarı, “Acil bek­le­yen o kadar çok iş var ki; ba­ha­ne­le­re sı­ğı­nı­la­rak yıl­lar­dır ihmal edi­len temel so­run­lar çözüm bek­li­yor. Önce bat­mış olan be­le­di­ye­yi kur­tar­ma­mız ge­re­ki­yor. Bunu hal­le­de­ce­ğiz. Sonra Ka­ra­su’nun bir viz­yo­nu ola­cak. Hepsi bir plan da­hi­lin­de iş­le­yecek. Viz­yo­nu­mu­zu or­ta­ya koyup, bu şeh­rin is­ti­ka­me­ti­ni be­lir­le­ye­ce­ğiz. AK Parti şe­hir­ci­li­ği­ne uygun adım­lar ata­rak Ka­ra­su’nun ge­le­ce­ği­ni adım adım plan­la­ya­ca­ğız. Plan­sız hiç­bir iş yap­ma­ya­ca­ğız. Bu plan­la­rı da ki­şi­ye göre değil Ka­ra­su’nun ge­le­ce­ği­ne uygun ha­zır­la­ya­ca­ğız. Ta­rı­mı, sa­na­yi­yi, tu­riz­mi adım adım plan­la­ya­ca­ğız. Be­le­di­ye­ci­lik nasıl olu­yor­muş ba­zı­la­rı­na hiz­met­le­ri­miz­le ders ve­re­ce­ğiz” dedi. 
NE SÖYLEDİĞİNİZ BELLİ DEĞİL
46 mil­yon li­ra­lık borcu an­la­ta­rak, mev­cut baş­kan Meh­met İspi­roğ­lu’nu hedef alan Sarı, “ 46 mil­yon li­ra­nın tek bir ku­ru­şu dahi Ka­ra­su’ya gel­me­di diyor. Gel­me­yen bir pa­ra­yı Ka­ra­su niye ödü­yor o zaman? Ev­rak­lar ve ra­kam­lar başka söy­lü­yor. İspi­roğ­lu lafı dön­dü­rü­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 
Fark­lı söy­lem­le­re yol aç­ma­mak ve ken­di­le­riy­le çe­liş­me­mek için şef­faf be­le­di­ye­ci­lik vaat et­tik­le­ri­ni an­la­tan Sarı “Halka hesap ve­re­rek, tüyü bit­me­miş ye­ti­min hak­kı­nı ko­ru­ya­ca­ğız. Asla ve asla kafa bu­lan­dı­ran hiç­bir işin­de için­de ol­ma­ya­ca­ğız” diye ko­nuş­tu.
BU BORÇLA NE YAPTIN?
Sarı Baş­kan İspi­roğ­lu’na “Be­le­di­ye­ye oluk oluk para akar­ken ne proje yap­tın da bu borç ba­ta­ğın­da va­at­ler ve­ri­yor­sun?” so­ru­su­nu yö­nelt­ti ve şöyle dedi: “ Önce iş­çi­le­rin ma­aşı­nı ver, be­le­di­ye­yi ha­ciz­den kur­tar ondan sonra proje vadet. 10 yıl be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı yap­tın. Ne ba­lık­çı­nın bir ba­rı­na­ğı var, ne genç­le­rin bir sos­yal ve kül­tü­rel te­si­si var ne de çift­çi­ler için yap­tı­ğın bir pro­jen var. Bun­la­rı geç­tim be­le­di­ye im­kân­la­rı ile at­tı­ğın bir ki­lo­met­re­lik sı­ra­lı as­fal­tın bile yok. Bü­yük­şe­hi­rin yap­tı­ğı proje ve ic­ra­at­la­rı­na üs­tü­ne yat­mak­tan, ken­din yap­mış gibi gös­ter­mek­ten başka yap­tı­ğın bir şey yok” diye ko­nuş­tu. 
HİZMET YAĞMURU BAŞLAYACAK
Cum­hur İtti­fa­kı­nın Ka­ra­su’da pro­je­ler­le ko­nuş­tu­ğu­nu an­la­tan Sarı, “Bize laf ya­rış­tır­ma pe­şin­de olan­lar önce bu mil­le­te ne yap­tı­ğı­nı ve ne ya­pa­ca­ğı­nı an­la­ta­cak. 31 Mart­tan sonra bu mil­le­te ne an­la­ta­cak­sı­nız. Ka­ra­su zaman kay­bet­ti, daha çok yol al­ma­sı ge­re­ki­yor. Biz şim­di­den ça­lış­ma­la­ra baş­la­dık. Mil­let yet­ki­yi ver­di­ğin­de der­hal hiz­met yağ­mu­ru baş­la­ya­cak” dedi.
YENİDO­ĞAN-OR­TA­KÖY-KI­ZIL­CIK 
İshak Sarı, Ye­ni­do­ğan-Or­ta­köy ve Kı­zıl­cık Ma­hal­le­le­ri­ni zi­ya­ret ede­rek halka ses­len­di.
MHP İlçe Baş­ka­nı’nın da ka­tıl­dı­ğı zi­ya­ret­ler­de iş­bir­li­ği ile bun­dan son­ra­ki sü­reç­te Ka­ra­su daha önem­li hiz­met­ler ka­zan­dı­ra­cak­la­rı­nı söy­le­yen İshak Sarı "Ma­kam­lar gelip ge­çi­ci­dir. Önem­li olan ge­ri­de hoş bir seda bı­ra­ka­bil­mek. Biz, Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan ve MHP Genel Baş­ka­nı­mız Dev­let Bah­çe­li'nin te­vec­cüh­le­ri ile ada­yız. 31 Mart’tan sonra ge­ce­mi­zi gün­dü­zü­mü­ze ka­ta­rak ça­lış­ma­la­rı­mı­zı bir­lik içe­ri­sin­de sür­dü­re­ce­ğiz. Si­ya­set bir­lik­te olur­sa güzel olur” dedi.
ZAFER ALLAH’IN TAKTİRİDİR
Biz inan­dık. İnşal­lah siz­le­rin des­te­ği ve te­vec­cü­hü ile Ka­ra­su başta olmak üzere 40 ma­hal­le­mi­zi çiçek bah­çe­si­ne dö­nüş­tü­re­ce­ğiz diyen İshak Sarı “Ye­ni­do­ğan’da, Or­ta­-köy’de ve Kı­zıl­cık’ta öyle bir coşku, öyle bir he­ye­can ve öyle güçlü bir kar­deş­lik or­ta­mı var ki ma­hal­le­le­ri­mi­ze il­gi­le­rin­den, ala­ka­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür ede­rim. Ka­ra­su’muzu pro­je­ler­le bu­luş­tu­ra­ca­ğız. Ka­ra­su’muzu emin adam­lar­la yük­sel­te­ce­ğiz" şek­lin­de ko­nuş­tu.


Etiketler: Cumhur İttifakı - Karasu - İshak Sarı - 46 milyon - borç

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.