SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.06.2019

Enes Emi­noğ­lu TÜGVA başkanı oldu

Enes Emi­noğ­lu TÜGVA başkanı oldu
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın da ka­tı­la­rak bir ko­nuş­ma yap­tı­ğı TÜGVA Ola­ğan Genel Ku­ru­lun­da baş­kan­lı­ğa ge­ti­ri­len Enes Emi­noğ­lu gö­re­vi eski baş­kan İsmail Ema­net’ten dev­ral­dı. 27.12.2018 14:38
Tek listeli kongre
   Kısa adı TÜGVA olan Tür­ki­ye Genç­lik Vakfı 3. Ola­ğan Genel Ku­ru­lu, 21 Ara­lık 2018 Cuma günü İstan­bul Haliç Kong­re Mer­ke­zi’nde ya­pıl­dı. Kong­re­ye ka­tı­la­rak bir ko­nuş­ma yapan Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, tek liste ile ya­pı­lan seçim so­nu­cu baş­kan­lı­ğa ge­ti­ri­len Ka­ra­su­lu Enes Emi­noğ­lu’nu kut­la­dı. Er­do­ğan, gö­re­vi dev­re­den eski baş­kan İsmail Ema­net’i de ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rı do­la­yı­sıy­la kut­la­dı. 
Bay­rak tes­li­mi
   Kong­re ta­mam­lan­dı­ğın­da bir te­şek­kür ko­nuş­ma­sı yapan yeni baş­kan Enes Emi­noğ­lu se­çi­min yarış değil, bay­rak tes­li­mi gibi de­ğer­len­di­ri­le­bi­le­ce­ği­ni ifade eder­ken, güzel bir geçiş sü­re­ci ya­şa­dık­la­rı­nı söy­le­di. Vak­fın ku­ru­lu­şun­dan beri ça­lış­ma yü­rü­ten ve son iki yıl­dır da teş­ki­lat baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni üst­le­nen Emi­noğ­lu, gö­re­vi dev­ral­dık­la­rı nok­ta­dan daha ileri ta­şı­mak is­te­dik­le­ri­ni, ken­di­si­ne gü­ve­nen­le­re mah­cup ol­ma­mak için viz­yon pro­je­ler­le el­le­rin­den ge­le­ni ya­pa­cak­la­rı­nı ifade etti.
81 ilde fa­ali­yet
   Emi­noğ­lu ko­nuş­ma­sın­da, "TÜGVA, bizim göz be­be­ği­miz. Bu çocuk artık yavaş yavaş bü­yü­me­ye baş­la­dı. İnşal­lah daha da ço­cu­ğu ol­gun­laş­tı­rıp göz be­be­ği­miz gibi bak­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Çünkü bu sa­de­ce İstan­bul me­se­le­si değil, Tür­ki­ye me­se­le­si. Tür­ki­ye'nin 81 vi­la­ye­tin­de 413 il­çe­de teş­ki­lat­lan­ma ça­lış­ma­la­rı yü­rü­tü­lü­yor. Bu ciddi bir so­rum­lu­luk. Omuz­la­rı­mız­da ağır bir yük var, bunu his­se­di­yo­ruz. Eli­miz­den gelen gay­re­ti gece gün­düz ça­lı­şa­rak gös­te­re­ce­ğiz" de­ğer­len­dir­me­si­ni yaptı.
Enes Emi­noğ­lu kim­dir?
   Emek­li İmam Ali Emi­noğ­lu’nun oğlu olan Enes Emi­noğ­lu 1963 yı­lın­da Ka­ra­su’da doğdu. 2003 yı­lın­da Eyüp Süper Li­se­si’nden mezun oldu, 2008 yı­lın­da İngil­te­re'deki Uni­ver­sity of Wales'ta İşlet­me bö­lü­mün­de li­sans öğ­re­ni­mi­ni, 2010 yı­lın­da ise İngil­te­re'deki Uni­ver­sity of East Lon­don'da Ulus­la­ra­ra­sı İşlet­me bö­lü­mün­de yük­sek li­sans öğ­re­ni­mi­ni ta­mam­la­dı. 2014 yı­lın­da da Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat bö­lü­mü­nü bi­tir­di. Eği­ti­mi­ne İstan­bul Sa­ba­hat­tin Zaim Üni­ver­si­te­si İşlet­me dok­to­ra prog­ra­mın­da devam edi­yor.
   İyi derecede İngi­liz­ce ve baş­lan­gıç dü­ze­yin­de Arap­ça bilen Emi­noğ­lu, evli ve 2 çocuk­ babası...

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.