SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.01.2019

Erken Seçim Fa­kül­te­leri!

Erken Seçim Fa­kül­te­leri!
24 Ha­zi­ran 2018’de ya­pıl­ma­sı ka­ra­rı alı­nan erken genel se­çim­ler, yıl­lar­dır dil­len­di­ri­len Sa­kar­ya’ya ikin­ci üni­ver­si­te ta­le­bi­nin önünü açtı. TBMM’ye su­nu­lan YÖK De­ği­şik­lik Ta­sa­rı­sı’yla ili­miz­de Uy­gu­la­ma­lı Bi­lim­ler Üni­ver­si­te­si ku­ru­la­cak. Ka­ra­su’da açı­la­cak Batı Ka­ra­de­niz Deniz Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si de yeni üni­ver­si­te­ye bağ­la­na­cak. Ferizli’ye Ulaştırma ve Lojistik, Alifuatpaşa’ya Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakülteleri kurulacak.26.04.2018 14:02
15 yeni üni­ver­si­te
   YÖK de­ği­şik­lik ta­sa­rı­sı Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si’ne su­nul­du. Ta­sa­rı­ya göre ara­la­rın­da Sa­kar­ya’nın da bu­lun­du­ğu 13’ü dev­let ve 2’si vakıf olmak üzere 15 yeni üni­ver­si­te ku­ru­la­cak. Ta­sa­rıy­la, Sa­kar­ya Uy­gu­la­ma­lı Bi­lem­ler is­miy­le dev­let üni­ver­si­te­si ku­ru­lu­yor. Kanun ta­sa­rı­sı­nın ay­rın­tı­la­rın­da yeni üni­ver­si­te­ye Sa­kar­ya Üni­ver­si­te’nden hangi fa­kül­te, yük­se­ko­kul ve MYO’la-rın bağ­la­na­ca­ğı belli oldu.
Rek­tör­lük Eren­ler’de
   Sa­kar­ya Uy­gu­la­ma­lı Bi­lem­ler Üni­ver­si­te­si rek­tör­lük bi­na­sı­nın Eren­ler’de ol­ma­sı plan­la­nı­yor. Tek­no­lo­ji, Eği­tim ve Spor Bi­lim­ler Fa­kül­te­ler­le Ya­ban­cı Dil­ler Yük­se­ko­ku­lu ve il­çe­ler­de­ki MYO'lar yen üni­ver­si­te­ye bağ­la­na­cak. Eği­tim Fa­kül­te­si Hen­dek’te ka­la­cak ancak ikin­ci üni­ver­si­te­ye bağ­la­na­cak. Spor Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si Sö­ğüt­lü’ye ta­şı­na­cak. Kam­püs­te bu­lu­nan Tek­no­lo­ji Fa­kül­te­si, yeni üni­ver­si­te­ye bağ­la­na­rak Ari­fi­ye'ye gi­decek.
Ka­ra­su’da Deniz Bi­lim­le­ri
   Sa­pan­ca'da bu­lu­nan Tu­rizm Fa­kül­te­si de yeni üni­ver­si­te­ye bağ­la­na­cak. Ta­sa­rıy­la ay­rı­ca Ka­ra­su’da Batı Ka­ra­de­niz Deniz Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si, Fe­riz­li’de Ulaş­tır­ma ve Lo­jis­tik Fa­kül­te­si, Al­fu­at­pa­şa’da Tarım Bi­lim­le­ri ve Tek­no­lo­ji Fa­kül­te­si ku­ru­la­cak. Ya­ban­cı Dil­ler Yük­se­ko­ku­lu, yeni üni­ver­si­te­ye bağ­la­na­rak Ada­pa­za­rı’nda yine yük­se­ko­kul ola­rak ku­ru­la­cak.
MYO’larda durum 
   Kay­nar­ca'daki Uy­gu­la­ma­lı Bi­lim­ler Yük­se­ko­ku­lu yen üni­ver­si­te­ye bağ­la­na­cak. Ak­ya­zı'da Fizik Te­da­vi ve Re­ha­bi­li­tas­yon Yük­se­ko­ku­lu ku­ru­la­cak. Kırk­pı­nar'daki Tu­rizm MYO, Sa­pan­ca Tu­rizm MYO adıy­la yeni üni­ver­si­te­ye bağ­la­na­cak. Geç­ti­ği­miz yıl Ca­mi­li'ye ta­şı­nan Sa­kar­ya MYO, Ada­pa­za­rı MYO adıy­la yeni üni­ver­si­te­ye bağ­la­na­cak. Al Fuat Ce­be­soy MYO ile Geyve MYO, Geyve MYO adın­da bir­le­şe­rek yen üni­ver­si­te­ye bağ­la­na­cak. SAÜ'ye bağlı olan Karasu, Ak­ya­zı, Ari­fi­ye, Fe­ri­zil, Hen­dek, Kay­nar­ca Sey­fet­tin Selim, Pa­mu­ko­va, Sa­pan­ca ve Ko­ca­ali MYO’lar yeni ku­ru­la­cak Ka­ra­pür­çek MYO, Sö­ğüt­lü MYO ve Ta­rak­lı MYO da yeni üni­ver­si­te­ye bağ­la­na­cak.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.