SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 25.08.2019

ERKSOY’DAN ÇAĞDAŞ KARASU SÖZÜ

ERKSOY’DAN ÇAĞDAŞ KARASU SÖZÜ
Mil­let İtti­fa­kı Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Kerem Erk­soy’un aday ta­nı­tım prog­ra­mı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı yapan Erk­soy, ‘’Ka­ra­su­lu va­tan­daş­la­rım, 20 yıl bo­yun­ca ha­ya­tı­nı­zı bana ema­net et­ti­niz, şimdi bir kere de ha­ya­tı­nı­zı gü­zel­leş­tirmek için yetki is­ti­yo­rum”ifa­de­le­ri­ne yer verdi. Milletvekili Özkoç da “Seçimi kazanıp belediyede asgari ücreti 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 2.500 lira yapacağız” dedi.13.02.2019 13:49
   11 Şubat Pa­zar­te­si günü Ata­türk Bul­va­rı’nda yoğun ka­tı­lım­la ger­çek­le­şen prog­ra­ma CHP Mil­let­ve­ki­li Engin Özkoç, CHP İl Baş­ka­nı Er­do­ğan Isır, Parti Mec­li­si Üyesi Ayça Taş­kent, Ser­di­van Be­le­di­ye Baş­kan adayı Av. Zafer Kazan, Kay­nar­ca Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Nalan Akçay, CHP Ka­ra­su İlçe Baş­ka­nı Nur­han Aydın, CHP’nin bazı ilçe baş­kan­la­rı, parti üye­le­ri ve çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı.
Sos­yal be­le­di­ye­ci­lik
   Açı­lış ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan kür­sü­ye gelen Mil­let İtti­fa­kı Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Op. Dr. Kerem Erk­soy, Ka­ra­su’yu 31 Mart’tan sonra çağ­daş bir kente dö­nüş­tü­re­rek sos­yal be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı­nı ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ği sö­zü­nü verdi.
   Erk­soy,’’Sev­gi­li Ka­ra­su halkı, bana olan des­te­ği­ni­zi aday ta­nı­tım top­lan­tı­mız­da gös­ter­miş ol­du­ğu­nuz coş­kuy­la ifade et­ti­niz, ön­ce­lik­le he­pi­ni­ze te­şek­kür edi­yo­rum. Doğ­du­ğum ve ço­cuk­lu­ğu­mun geç­ti­ği kente 20 yıl önce bir hekim ola­rak atan­dı­ğım­da duy­du­ğum coşku ve he­ye­ca­nı bir başka kamu gö­re­vi olan be­le­di­ye baş­kan aday­lı­ğı tek­lif edil­di­ğin­de de his­set­tim. Bu tek­li­fi kabul et­me­miz­de ki en büyük neden Ka­ra­su’yu se­vi­yor ol­ma­mız­dır. İlçe­mi­zi in­ce­le­di­ğim­de gör­dü­ğüm man­za­ra şu; Ka­ra­su halkı yıl­lar­dır sür­dü­rü­len bir be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı­nın de­ğiş­me­si ge­rek­ti­ği­ne karar ver­miş ve sos­yal be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı­nın yer­leş­me­si için ge­rek­li ça­lış­ma­la­ra baş­la­mış. Ka­ra­su halkı, Ka­ra­su’yu ya­şa­na­bi­lir bir kent yap­ma­yı he­def­le­yen bir kit­ley­le yola devam edi­yor. Ka­ra­su doğal gü­zel­lik­le­riy­le çağ­daş bir tu­rizm kenti ol­ma­yı hak edi­yor. Fakat şuan hak et­ti­ği ko­num­da değil.   Sev­gi­li Ka­ra­su­lu hem­şe­ri­le­rim; 31 Mart’ta Ka­ra­su halkı be­le­di­ye baş­ka­nı­nı se­çecek. Siz­ler­den Ka­ra­su’yu hak et­ti­ği ko­nu­ma ge­ti­recek, beş yıl­lık bir gö­re­vi is­ti­yo­rum. Ka­ra­su ken­di­ne özel so­run­la­rıy­la hak et­me­di­ği bir be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şıy­la bu­gü­ne kadar yö­ne­til­di’’ ifa­de­le­ri­ne yer verdi.
Ön­ce­lik­li so­run­lar
   Ka­ra­su’nun so­run­la­rı için pro­je­ler üret­ti­ği­ni ifade eden Erk­soy, söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü:
‘’Ka­ra­su’nun hak et­ti­ği pro­je­le­ri­mi­zi ha­zır­la­ma­ya devam edi­yo­ruz. Ka­ra­su’nun önem­li iki tane so­ru­nu var; yol­lar ve oto­park. Bu so­ru­nu­na çözüm bu­la­bil­mek ilk gö­rev­le­ri­miz ara­sın­da yer ala­cak­tır. Ka­ra­su­lu va­tan­daş­la­rım, 20 yıl bo­yun­ca ha­ya­tı­nı­zı bana ema­net et­ti­niz, şimdi bir kere de ha­ya­tı­nı­zı gü­zel­leş­tir­mek için yetki is­ti­yo­rum. Ka­ra­su’’
2.500 lira asgari ücret sözü
   Op. Dr. Kerem Erk­soy’dan sonra kür­sü­ye gelen Mil­let­ve­ki­li Engin Özkoç ise, ’’Sekiz yıl­dır Sa­kar­ya’da mil­let­ve­kil­li­ği­ni­zi ya­pı­yo­rum. Ha­ya­tım­da en gurur duy­du­ğum şey; siz­le­rin hiz­met­kâ­rı ol­mak­tır. Kerem Erk­soy, Allah’ın iz­niy­le va­ta­nı­nı ve mil­le­ti­ni seven, ço­cuk­la­rı­nı­zın ge­le­ce­ği­ni dü­şü­nen bir adam­dır. Bütün si­ya­si par­ti­le­rin oy­la­rı­nı ala­rak Ka­ra­su’da be­le­di­ye baş­ka­nı ola­cak­tır. O be­le­di­ye baş­ka­nı ol­du­ğun­da CHP Genel Baş­ka­nı Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu ta­li­mat ve­re­cek­tir. Be­le­di­ye­de ça­lı­şan her per­so­ne­lin as­ga­ri üc­re­ti o gün­den sonra 2 bin 500 lira ola­cak­tır. Ocak ayın­dan iti­ba­ren as­ga­ri üc­re­ti­nin far­kı­nı ala­ma­yan­la­rın da öde­me­le­ri ya­pı­la­cak­tır. Bu Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu ve Kerem Erk­soy’ un sö­zü­dür. Erk­soy, be­le­di­ye baş­ka­nı se­çil­di­ğin­de bir söz daha ve­recek. Açlık sı­nı­rı şuan bin 900 li­ra­dır. Evine bin 900 lira gir­me­yen her aile­ye Kerem Erk­soy, kendi büt­çe­sin­den pa­ra­sı­nı ayı­ra­cak. Sev­gi­li Ka­ra­su­lu­lar, daha ne bek­li­yo­ruz? Eli­miz­den şeker fab­ri­ka­sı­nı al­dı­lar,60 bin tane şeker fab­ri­ka üre­ti­ci­si işsiz kaldı. Sa­vun­ma sa­na­yi­nin bel ke­mi­ği Tank Palet Fab­ri­ka­sı’nı Katar or­du­su­na peş­keş çek­ti­ler’’ diye ko­nuş­tu.
‘Haram lokma ye­me­yiz’
   Mil­let it­ti­fa­kıy­la hal­kın ba­şı­nı bir kere daha kal­dı­ra­ca­ğı­nı be­lir­ten Özkoç, söz­le­ri­ni şöyle ta­mam­la­dı:
‘’Ne bek­li­yo­ruz? Çift­çi­nin am­ba­rı boş, es­na­fın ka­sa­sı boş, iş­siz­lik almış ba­şı­nı gi­di­yor. Bu ül­ke­nin sa­hi­bi olan in­san­lar artık bu ül­ke­yi terk et­me­ye baş­la­dı­lar. Ya­pa­cak tek bir şey var. AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti de­me­den mil­le­ti­ni seven her­kes Mil­let İtti­fa­kı­na oy ve­recek ve bu mil­let bir kez daha ba­şı­nı kal­dı­ra­cak. Kerem Erk­soy bu­gü­ne kadar her­ke­sin elini tuttu ve her­ke­sin ya­ra­sı­nı sardı. Asla bo­ğa­zın­dan haram bir lokma geç­me­yecek. Sizin gö­zü­nü­zün içine baka baka sizi ya­nılt­ma­ya­cak. Kerem Erk­soy, bir be­le­di­ye­nin nasıl yö­ne­ti­le­ce­ği­ni sa­de­ce Ka­ra­su’ya değil, Tüm Tür­ki­ye’ye gös­te­recek. Ka­ra­su’da in­san­la­rın nasıl zen­gin­le­şe­ce­ği­ni Mil­let it­ti­fa­kıy­la gö­re­cek­si­niz. De­ğer­li Ka­ra­su­lu­lar gü­ve­nin Kerem Erk­soy’a, gü­ve­nin ve gönül ra­hat­lı­ğıy­la ter­te­miz oy­la­rı­nı­zı verin. On­lar­da size beş yıl bo­yun­ca hiz­met et­sin­ler. .’’
Seçim bü­ro­su açıl­dı
   Aday ta­nı­tım top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ilçe teş­ki­la­tı ta­ra­fın­dan oluş­tu­ru­lan seçim bü­ro­su­nun açı­lı­şı ya­pıl­dı. 
   Yoğun ka­tı­lım­la ger­çek­leş­ti­ri­len tö­ren­de CHP İlçe Baş­ka­nı Nur­han aydın kısa bir ko­nuş­ma yaptı. Yeni açı-lan seçim bü­ro­su­na her­ke­si davet eden Aydın, ’’Ka­ra­su’yu bu­gü­ne kadar hak et­ti­ği ko­nu­ma ge­ti­re­me­yen be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şın­dan uzak sos­yal be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şıy­la yola çık­tık. Geçen yıl­lar­da hangi par­ti­ye oy ver­miş olur­sa­nız olun, bizim ka­pı­mız her­ke­se açık­tır, tüm hal­kı­mı­zı seçim bü­ro­mu­za bek­li­yo­ruz’’ dedi.

Op. Dr. Kerem ERKSOY


Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.