SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.03.2019

Fındık yevmiyeleri açıklandı

Fındık yevmiyeleri açıklandı
Ge­zi­ci ve mev­sim­lik işçi üc­ret­le­ri ola­rak ad­lan­dı­rı­lan ve Ka­ra­su’da fın­dık yev­mi­ye­le­ri ola­rak bi­li­nen gün­lük işçi üc­ret­le­ri açık­lan­dı. 2018 yılı gün­lük fın­dık iş­çi­li­ği yev­miye­le­ri bek­le­nen se-­vi­ye­de çıktı.25.07.2018 16:27
   29.12.2017 Resmi Ga­ze­te’de ya­yın­la­nan ve 2018 yılı için be­lir­le­nen gün­lük brüt as­ga­ri fın­dık iş­çi­si üc­ret­le­ri 67 lira 65 kuruş ola­rak be­lir­len­di. Bu üc­re­tin al­tın­da Ge­zi­ci/Mev­sim­lik tarım iş­çi­le­ri­nin ça­lış­tı­rıl­ma­sı ka­nun­la­ra ay­kı­rı ola­ca­ğı be­lir­til­di. Sonuç ola­rak, bu ça­lış­tır­ma üc­ret­le­ri, her­han­gi bir kurul ya da ko­mis­yo­nun ön­ce­li­ğin­de bu­lun­ma­dı­ğı ve adı geçen kanun hükmü ge­re­ği be­lir­len­di­ği ifade edil­di.
Güvenlik önlemleri
   Öte yan­dan, geç­miş yıl­lar­da ol­du­ğu gibi üre­ti­ci­le­rin ça­lış­tır­dık­la­rı iş­çi­le­rin kim­lik bil­gi­le­ri­ni muh­tar­lar ara­cı­lı­ğıy­la em­ni­yet ve jan­dar­ma­ya bil­dir­me uy­gu­la­ma­sı­nın sü­re­ce­ği öğ­re­nil­di.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.