SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.04.2019

'Fındıkta verim kaybı ya­şa­ma­ma­k için mücadele etmek gerekir'

'Fındıkta verim kaybı ya­şa­ma­ma­k için mücadele etmek gerekir'
Zi­ra­at Odası Zi­ra­at Yük­sek Mü­hen­di­si Serap Vil­dan Ersoy, “Çift­çi­le­ri­mi­zin ürün­le­rin­de Ame­ri­kan Beyaz Ke­le­be­ği ile müca­de­le et­me­si ge­rek­ti­ği uya­rı­sı­nı yaptı.21.06.2018 16:30
Ersoy, Böl­ge­miz­de tek geçim kay­na­ğı fın­dık olan bir­çok çift­çi­miz var. Bu çift­çi­le­ri­miz son dö­nem­de Ame­ri­kan Beyaz Ke­le­be­ği Has­ta­lı­ğı ile karşı kar­şı­ya kaldı. 
Toplu mü­ca­de­le
Ame­ri­kan Beyaz Ke­le­be­ği ken­di­li­ğin­den yok olan bir za­rar­lı ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Ersoy şu bil­gi­le­ri verdi: 
“Gö­rül­dü­ğü bah­çe­ler­de ke­sin­lik­le ilaç­lı mü­ca­de­le şart­tır. Böcek her türlü yeşil bit­ki­yi et­ki­ler ve do­la­yı­sıy­la fın­dı­ğı da et­ki­ler. Fın­dık üre­ti­ci­le­ri­mi­zin mağ­dur ol­ma­ma­la­rı için Ame­ri­kan Beyaz Ke­le­be­ği za­rar­lı­sı­na karşı mü­ca­de­le et­me­le­ri ge­re­kir. Ame­ri­kan Beyaz Ke­le­be­ği Za­rar­lı­sı bi­rin­ci dölü Ha­zi­ran ayın­da or­ta­ya çık­mak­ta­dır. Bitki yap­rak­la­rı ile bes­le­nen bu za­rar­lı mü­ca­de­le edil­me­di­ğin­de po­pü­las­yo­nu­nu ar­tı­ra­rak fark­lı alan­lar­da yeni za­rar­la­ra neden ola­bil­mek­te­dir. Ya­pı­lan aka­de­mik ça­lış­ma­lar­da bu za­rar­lı­nın ön­ce­lik­le en çok dut ve ak­ça­ağaç­lar­da gö­rül­dü­ğü­nü ay­rı­ca diğer bit­ki­ler­den elma, armut, kiraz, fın­dık bah­çe­le­ri ve hatta kavak gibi bit­ki­ler­de de za­ra­rı tes­pit edil­miş­tir.
Larva ve kurt­çuk
Ame­ri­kan Beyaz Ke­le­be­ği za­rar­lı­sı­nın asıl za­ra­rı yu­mur­ta­dan çıkan larva de­ni­len kurt­çuk­lar ol­du­ğu­na işa­ret eden Ersoy söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü: “Bu za­rar­lı yu­mur­ta­la­rı­nı ge­nel­lik­le yap­ra­ğın al­tı­na na­di­ren de yap­ra­ğın üst kıs­mı­na bı­rak­mak­ta, yu­mur­ta kü­me­sin­den çıkan kurt­çuk­lar yap­rak­ta bes­len­me­ye baş­la­mak­ta­dır. Bu dö­nem­de toplu halde ya­şa­yan kurt­çuk­lar üzer­le­ri­ne bir ağ ta­ba­ka­sı öre­rek ya­şam­la­rı­na devam eder­ler. Bes­len­me­si­ni ta­mam­la­yan her bir birey bi­rey­sel ya­şa­ma­ya baş­lar ve ar­dın­dan pupa dö­ne­mi­ne gi­re­rek ikin­ci döl za­ra­rı ya da er­te­si yıl er­gin­le­ri mey­da­na ge­tir­mek üzere top­ra­ğın çat­lak­la­rı, çatı ara­la­rı ya da ağaç göv­de­sin­de­ki çat­lak­la­ra giz­len­mek­te­dir” dedi. 
Geç kal­ma­yın
Ersoy, yılda Ha­zi­ran ve Ağus­tos ay­la­rın­da olmak üzere iki döl za­ra­rı olan bu za­rar­lı ile mü­ca­de­le kap­sa­mın­da gerek Fe­ro­mon ve ışık tu­zak­la­rı ge­rek­se gözle ya­pı­lan kont­rol­ler­de yap­rak­lar­da yu­mur­ta pa­ket­le­ri ve larva kü­me­le­ri gö­rül­dü­ğün­den do­la­yı za­rar­lı ile mü­ca­de­le za­ma­nı­nın gel­di­ği­ni, hatta geç bile ka­lın­dı­ğı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.
Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.