SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

FİSKO eski yöneticisinden üretici birliklerine eleştiri

FİSKO eski yöneticisinden üretici birliklerine eleştiri
FİSKOBİRLİK Üst Yö­ne­tim Ku­ru­lu eski yö­ne­ti­ci­le­rin­den Eyüp Fi­liz­fi­da­noğ­lu, ser­best pi­ya­sa­da fın­dık fi­ya­tının düş­me­si­ne yol açan ne­den­ler ko­nu­sun­da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du. Fi­liz­fi­da­noğ­lu üre­ti­ci ku­ru­luşla­rı­nın ilan edi­len taban fi­ya­tı­nı al­kış­lar­la kar­şı­lar­ken fiyat dü­şü­şü­ne se­yir­ci kal­ma­la­rı­na tepki gös­ter­di. 19.09.2019 15:54

‘Ayıp­lı­yo­rum’ 

Eyüp Fi­liz­fi­da­noğ­lu yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da pi­ya­sa ak­tör­le­ri­nin fın­dık taban fi­ya­tı­nı bi­le­rek dü­şür­dük­le­ri­ni öne sürdü. Üre­ti­ci ku­ru­luş­la­rı­nın açık­la­nan taban fi­ya­tı al­kış­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen Fi­liz­fi­da­noğ­lu, “Ayıp denen bir şey var. Sezon 20 lira ile ka­pan­mış­tı. Av­ru­pa’da fi­yat­lar 20 li­ra­nın üze­rin­de. İhra­cat­çı fir­ma­lar mu­ba­yaa ön­ce­si 14 li­ra­dan aliv­re fın­dık sat­tı­lar. TMO bi­le­rek alım­la­ra geç baş­la­dı­ğı gibi öde­me­le­ri de 20 gün son­ra­ya er­te­le­di. Böy­le­ce aci­len pa­ra­ya ih­ti­ya­cı olan üre­ti­ci­nin fın­dı­ğı­nı tüc­ca­ra sa­ta­ca­ğı­nı he­sap­la­dı­lar. Bu bir fiyat dü­şür­me oyu­nuy­du. Ma­ale­sef he­sap­la­rı tuttu ve olan üre­ti­ci­ye oldu” dedi.

FİSKOBİRLİK’in gafı
FİSKOBİRLİK Baş­ka­nı Lütfi Bay­rak­tar’ın fın­dı­ğın ta­ma­mı­na talip ol­du­ğu­nu açık­la­ma­sı­nı ‘gaf’ ola­rak ni­te­le­yen Eyüp Fi­liz­fi­da­noğ­lu açık­la­ma­sı­nı şöyle sür­dür­dü: “Ben 800 ton fın­dık al­ma­yı dü­şü­nü­yo­rum dedi. O kadar fın­dı­ğı bir köy bak­ka­lı bile satın alı­yor. Yet­mez­miş gibi bir­li­ğe fın­dık ya­tı­ra­cak olan Ka­ra­su­lu üre­ti­ci­le­re Ko­ca­ali’yi adres gös­te­ri­yor. Bun­dan bir­lik Ka­ra­su’dan fın­dık al­mı­yor ma­na­sı çıkar. Per­so­ne­lin yet­mi­yor­sa üç gün Ka­ra­su’da üç gün Ko­ca­ali’de al. Ni­yet­le­ri Ka­ra­su ko­ope­ra­ti­fi iş­le­vi­ni ya­pa­mı­yor ba­ha­ne­siy­le Ko­ca­ali’ye bağ­la­mak­tır. Üre­ti­ci­yi uya­rı­yo­rum, ko­ope­ra­ti­fi­ne sahip çık­sın.” 
Fa­tu­ra­sı Ka­ra­su’ya
Açık­la­ma­sın­da geç­ti­ği­miz yıl Ka­ra­su Ko­ope­ra­ti­fi’nde ya­şa­nan bir olayı ha­tır­la­tan Eyüp Fi­liz­fi­da­noğ­lu, kendi gön­der­dik­le­ri eki­bin Ka­ra­su’da al­dı­ğı boş ve çürük fın­dık­la­rın fa­tu­ra­sı­nı Ka­ra­su müs­tah­si­li­ne kes­ti­ği­ni iddia etti. Fi­liz­fi­da­noğ­lu, “Bu hakkı sana kimse ver­mez. Ka­ra­su için reva gör­dü­ğün mu­ame­le­yi kendi ko­ope­ra­ti­fi­ne de yap. Orada da ben­zer şe­kil­de fın­dık alımı ya­pıl­mış. Onun­la il­gi­li ola­rak ya­pı­lan­lar açık­lan­ma­lı” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
‘Ürü­nü­ne sahip çık’
Fi­liz­fi­da­noğ­lu açık­la­ma­sın­da üre­ti­ci­le­re ses­len­di. TMO’nun koy­du­ğu ko­ta­nın ta­ma­men üre­ti­ci­yi ren­ci­de eden bir uy­gu­la­ma ol­du­ğu­nu kay­de­den Fi­liz­fi­da­noğ­lu, “İlçe­nin or­ta­la­ma­sı­nı alır genel bir kota uy­gu­lar­sın. Pa­ra­lı­'ya 180 Akkum’a 50 kilo kota olmaz. Ne­re­den bi­li­yor­sun Akkum’da dönüm ba­şı­na 180 kilo fın­dık ol­ma­ya­ca­ğı­nı?” diye sordu. Uy­gu­la­ma­nın üre­ti­ciy­le alay etmek ol­du­ğu­nu söy­le­yen Fi­liz­fi­da­noğ­lu, “Üre­ti­ci kar­deş­le­ri­me ses­le­ni­yo­rum. Fın­dı­ğı­nı ema­ne­te verme. İhti­ya­cın ka­da­rı­nı sat ve pa­ra­sı­nı ce­bi­ne koy. Hep bir­lik­te 15 gün fın­dık sat­ma­ya­lım, ba­ka­lım fiyat ne ola­cak” dedi.
‘Siz ne iş ya­par­sı­nız?’
Fi­liz­fi­da­noğ­lu açık­la­ma­sı­nın so­nun­da üre­ti­ci­le­rin seç­tik­le­ri de­le­ge­ler­le yine on­la­rın iş ba­şı­na ge­tir­di­ği Zi­ra­at Odası yö­ne­ti­ci­le­ri­nin fiyat dü­şü­şü ko­nu­sun­da ses­siz kal­ma­sı­nı ma­ni­dar bul­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Dün taban fi­ya­tı­nı al­kış­lar­la göğe çı­kar­dı­nız. Bu gün fiyat yer­ler­de sü­rü­nü­yor se­si­niz çık­mı­yor. FİSKOBİRLİK Yö­ne­ti­ci­le­ri için de aynı sözüm ge­çer­li. Siz ne iş ya­par­sı­nız Allah aş­kı­na. İşgal et­ti­ği­niz kol­tuk­lar üre­ti­ci­nin size ema­net ver­di­ği kol­tuk­lar değil mi? Bu gün ko­nuş­ma­ya­cak­sı­nız da ne zaman ko­nu­şa­cak­sı­nız” so­ru­su­nu yö­nelt­ti.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.