FİSKO eski yöneticisinden üretici birliklerine eleştiri

FİSKO eski yöneticisinden üretici birliklerine eleştiri
FİSKOBİRLİK Üst Yö­ne­tim Ku­ru­lu eski yö­ne­ti­ci­le­rin­den Eyüp Fi­liz­fi­da­noğ­lu, ser­best pi­ya­sa­da fın­dık fi­ya­tının düş­me­si­ne yol açan ne­den­ler ko­nu­sun­da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du. Fi­liz­fi­da­noğ­lu üre­ti­ci ku­ru­luşla­rı­nın ilan edi­len taban fi­ya­tı­nı al­kış­lar­la kar­şı­lar­ken fiyat dü­şü­şü­ne se­yir­ci kal­ma­la­rı­na tepki gös­ter­di. 19.09.2019 15:54

‘Ayıp­lı­yo­rum’ 

Eyüp Fi­liz­fi­da­noğ­lu yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da pi­ya­sa ak­tör­le­ri­nin fın­dık taban fi­ya­tı­nı bi­le­rek dü­şür­dük­le­ri­ni öne sürdü. Üre­ti­ci ku­ru­luş­la­rı­nın açık­la­nan taban fi­ya­tı al­kış­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen Fi­liz­fi­da­noğ­lu, “Ayıp denen bir şey var. Sezon 20 lira ile ka­pan­mış­tı. Av­ru­pa’da fi­yat­lar 20 li­ra­nın üze­rin­de. İhra­cat­çı fir­ma­lar mu­ba­yaa ön­ce­si 14 li­ra­dan aliv­re fın­dık sat­tı­lar. TMO bi­le­rek alım­la­ra geç baş­la­dı­ğı gibi öde­me­le­ri de 20 gün son­ra­ya er­te­le­di. Böy­le­ce aci­len pa­ra­ya ih­ti­ya­cı olan üre­ti­ci­nin fın­dı­ğı­nı tüc­ca­ra sa­ta­ca­ğı­nı he­sap­la­dı­lar. Bu bir fiyat dü­şür­me oyu­nuy­du. Ma­ale­sef he­sap­la­rı tuttu ve olan üre­ti­ci­ye oldu” dedi.

FİSKOBİRLİK’in gafı
FİSKOBİRLİK Baş­ka­nı Lütfi Bay­rak­tar’ın fın­dı­ğın ta­ma­mı­na talip ol­du­ğu­nu açık­la­ma­sı­nı ‘gaf’ ola­rak ni­te­le­yen Eyüp Fi­liz­fi­da­noğ­lu açık­la­ma­sı­nı şöyle sür­dür­dü: “Ben 800 ton fın­dık al­ma­yı dü­şü­nü­yo­rum dedi. O kadar fın­dı­ğı bir köy bak­ka­lı bile satın alı­yor. Yet­mez­miş gibi bir­li­ğe fın­dık ya­tı­ra­cak olan Ka­ra­su­lu üre­ti­ci­le­re Ko­ca­ali’yi adres gös­te­ri­yor. Bun­dan bir­lik Ka­ra­su’dan fın­dık al­mı­yor ma­na­sı çıkar. Per­so­ne­lin yet­mi­yor­sa üç gün Ka­ra­su’da üç gün Ko­ca­ali’de al. Ni­yet­le­ri Ka­ra­su ko­ope­ra­ti­fi iş­le­vi­ni ya­pa­mı­yor ba­ha­ne­siy­le Ko­ca­ali’ye bağ­la­mak­tır. Üre­ti­ci­yi uya­rı­yo­rum, ko­ope­ra­ti­fi­ne sahip çık­sın.” 
Fa­tu­ra­sı Ka­ra­su’ya
Açık­la­ma­sın­da geç­ti­ği­miz yıl Ka­ra­su Ko­ope­ra­ti­fi’nde ya­şa­nan bir olayı ha­tır­la­tan Eyüp Fi­liz­fi­da­noğ­lu, kendi gön­der­dik­le­ri eki­bin Ka­ra­su’da al­dı­ğı boş ve çürük fın­dık­la­rın fa­tu­ra­sı­nı Ka­ra­su müs­tah­si­li­ne kes­ti­ği­ni iddia etti. Fi­liz­fi­da­noğ­lu, “Bu hakkı sana kimse ver­mez. Ka­ra­su için reva gör­dü­ğün mu­ame­le­yi kendi ko­ope­ra­ti­fi­ne de yap. Orada da ben­zer şe­kil­de fın­dık alımı ya­pıl­mış. Onun­la il­gi­li ola­rak ya­pı­lan­lar açık­lan­ma­lı” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
‘Ürü­nü­ne sahip çık’
Fi­liz­fi­da­noğ­lu açık­la­ma­sın­da üre­ti­ci­le­re ses­len­di. TMO’nun koy­du­ğu ko­ta­nın ta­ma­men üre­ti­ci­yi ren­ci­de eden bir uy­gu­la­ma ol­du­ğu­nu kay­de­den Fi­liz­fi­da­noğ­lu, “İlçe­nin or­ta­la­ma­sı­nı alır genel bir kota uy­gu­lar­sın. Pa­ra­lı­'ya 180 Akkum’a 50 kilo kota olmaz. Ne­re­den bi­li­yor­sun Akkum’da dönüm ba­şı­na 180 kilo fın­dık ol­ma­ya­ca­ğı­nı?” diye sordu. Uy­gu­la­ma­nın üre­ti­ciy­le alay etmek ol­du­ğu­nu söy­le­yen Fi­liz­fi­da­noğ­lu, “Üre­ti­ci kar­deş­le­ri­me ses­le­ni­yo­rum. Fın­dı­ğı­nı ema­ne­te verme. İhti­ya­cın ka­da­rı­nı sat ve pa­ra­sı­nı ce­bi­ne koy. Hep bir­lik­te 15 gün fın­dık sat­ma­ya­lım, ba­ka­lım fiyat ne ola­cak” dedi.
‘Siz ne iş ya­par­sı­nız?’
Fi­liz­fi­da­noğ­lu açık­la­ma­sı­nın so­nun­da üre­ti­ci­le­rin seç­tik­le­ri de­le­ge­ler­le yine on­la­rın iş ba­şı­na ge­tir­di­ği Zi­ra­at Odası yö­ne­ti­ci­le­ri­nin fiyat dü­şü­şü ko­nu­sun­da ses­siz kal­ma­sı­nı ma­ni­dar bul­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Dün taban fi­ya­tı­nı al­kış­lar­la göğe çı­kar­dı­nız. Bu gün fiyat yer­ler­de sü­rü­nü­yor se­si­niz çık­mı­yor. FİSKOBİRLİK Yö­ne­ti­ci­le­ri için de aynı sözüm ge­çer­li. Siz ne iş ya­par­sı­nız Allah aş­kı­na. İşgal et­ti­ği­niz kol­tuk­lar üre­ti­ci­nin size ema­net ver­di­ği kol­tuk­lar değil mi? Bu gün ko­nuş­ma­ya­cak­sı­nız da ne zaman ko­nu­şa­cak­sı­nız” so­ru­su­nu yö­nelt­ti.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.