SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.04.2019

FİSKOBİRLİK Başkanı açıkladı

FİSKOBİRLİK Başkanı açıkladı
Fın­dık Tarım Satış Ko­ope­ra­tif­le­ri Bir­li­ği (FİSKOBİRLİK) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Lütfi Bay­rak­tar, fın­dık fi­ya­tı­nın 3 dolar ol­ma­sı ve Top­rak Mah­sul­le­ri Ofisi’nin (TMO) elin­de­ki fın­dı­ğı pi­ya­sa­ya sok­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.09.08.2018 15:28
Re­kol­te düşük
FİSKOBİRLİK Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Bay­rak­tar, re­kol­te­nin az ol­du­ğu bir sü­reç­te fın­dık fi­ya­tı­nın geçen yıl ki fi­yat­la­rı ya­ka­la­ya­ma­ma­sı du­ru­mun­da üre­ti­ci­nin mağ­dur ola­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. Bay­rak­tar, “Bu sene re­kol­te geçen yıla göre daha az. Re­kol­te­nin az ol­du­ğu bir sü­reç­te dolar ba­zın­da geçen yıl ki fi­ya­tı ya­ka­la­ya­ma­ya­cak­sa bu üre­ti­ci­nin mağ­dur ol­du­ğu an­la­mı­na gelir. Bize göre dün­ya­nın kabul et­ti­ği rakam 3 do­lar­dır. Bize göre de 3 dolar, bugün ne kadar fiyat edi­yor­sa o ol­ma­sı ge­re­kir. Re­kol­te bizim tes­pit­le­ri­mi­ze göre 500 bin ton ci­va­rın­da gö­rü­nü­yor. TMO bu sü­reç­te elin­de­ki stok­lan­mış fın­dı­ğı pi­ya­sa­ya sok­mak gibi bir yan­lı­şa düş­mez ise fi­ya­tın 14 ila 15 lira ci­va­rın­da ol­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Bu üre­ti­ci­nin hak et­ti­ği bir fi­yat­tır, bu fiyat bu fın­dı­ğın mi­ni­mum de­ğe­ri­ni ver­di­ği bir rakam olur" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Stok kont­ro­lü­nün et­ki­si
Mü­da­ha­le alım­la­rı­nı yapan ku­rum­la­rın üre­ti­ci men­fa­at­le­ri­ni göz önün­de tut­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifade eden Bay­rak­tar, “Bir mü­da­ha­le ku­ru­mu pi­ya­sa­da fın­dık faz­lay­sa düş­me­si­ni en­gel­le­ye­bil­mek, fi­ya­tın olu­şu­mu­nu yu­ka­rı çek­mek için ça­lış­ma­sı ge­re­kir. Se­zon­da fın­dık fazla ise mü­da­ha­le ama­cıy­la pi­ya­sa­ya giren bir ku­ru­mun al­dı­ğı fın­dı­ğı o sezon için­de tek­rar iç pi­ya­sa­ya sun­ma­sı as­lın­da pi­ya­sa­ya bo­şu­na gir­di­ği an­la­mı­na gelir. Bu üre­ti­ci­nin men­fa­ati­ne de­ğil­dir. Yap­tı­ğın mü­da­ha­le alı­mı­nın hiç­bir şey ifade et­me­di­ği an­la­mı­na gelir. Ör­nek­le daha iyi açık­la­mak ge­re­kir­se geçen yıl 700 bin ton re­kol­te vardı. TMO’nun al­dı­ğı 140 bin tondu, sa­na­yi­ci­nin al­dı­ğı ise 500 bin ton di­ye­lim. Sa­na­yi­ci­nin 500 bin tonu 8-9 li­ra­dan alma im­kâ­nı­na sa­hip­ken, al­dı­ğı fın­dık ken­di­si­ne yet­mi­yor, ih­ti­yaç duy­du­ğu anda ise TMO’dan fın­dık ala­bi­le­ce­ği­ni bi­li­yor­sa fi­ya­tı niye yu­ka­rı­ya çek­sin? Niye yük­selt­sin? Tüc­car ih­ti­ya­cı­nı TMO’dan ya da FİSKOBİRLİK’ten kar­şı­la­ya­bi­le­ce­ği­ni bi­li­yor­sa fi­ya­tı yük­selt­mez’’ dedi.


Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.